21

Kevcai saib cov qhev

(Kc. 15:12-18)

1“Ntawm no mus yog tej kevcai uas koj yuav tsum qhia rau lawv paub. 2Yog nej yuav ib tug neeg Henplais ua qhev, nws yuav ua koj qhev rau xyoo xwb, xyoo uas xya nws yuav dim tsis txog txhiv. 3Yog tus qhev ntawd los ib leeg xwb nws kuj dim ib leeg mus, yog nws muaj pojniam los thiab, tus pojniam kuj nrog nws dim thiab. 4Yog tus lospav yuav pojniam rau nws thiab yug tau tub lossis ntxhais, tus pojniam thiab cov menyuam ntawd tseem ua tus lospav li qhev, nws dim ib leeg xwb. 5Tiamsis yog tus qhev hais tseeb tias, ‘Kuv nyiam tus lospav thiab kuv pojniam menyuam, kuv tsis xav tawm mus nyob ywj pheej.’ 6Mas tus lospav yuav coj nws mus cuag Vajtswv, coj nws mus rau ntawm lub qhov rooj lossis ntawm ob tug npuab rooj, mas tus lospav yuav xuas koob laum nws taub ntsej qhov ntawd mas nws yuav ua tus lospav qhev mus tag nws sim neej.
7“Yog leejtwg muab nws tus ntxhais muag ua qhev, mas tus ntxhais ntawd yuav tsis dim yam li lwm tus tub qhe. 8Yog nws tsis hum tus lospav uas xaiv nws los ua niam yau lub siab, mas tus lospav yuav cia leej txiv txhiv nws. Tus lospav tsis muaj cai muab nws muag rau lwm haiv neeg, rau qhov nws ua tsis ncaj rau tus ntxhais ntawd. 9Yog tus lospav yuav tus ntxhais ntawd rau nws tus tub ua pojniam, nws yuav tsum ua zoo rau tus ntxhais ntawd ib yam li ua rau nws tej ntxhais. 10Yog nws yuav lwm tus los ua niam yau, nws yuav tsum pub niam hlob noj sib luag hnav sib luag thiab pw ua ke sib luag ib yam li qub. 11Yog nws tsis ua peb yam no mas tus ntxhais ntawd yuav dim dawb tsis txog muab nyiaj txhiv.

Kevcai rau tus uas ua limhiam

12“Leejtwg ntaus neeg tuag, mas nws yuav raug lub txim tuag. 13Tiamsis tsis yog nws txhob txwm tua, tiamsis yog Vajtswv cia tus ntawd tuag rau hauv nws txhais tes, mas kuv yuav npaj ib lub chaw cia rau nws khiav mus nyob. 14Tiamsis yog nws txhob txwm xav tswvyim phem mus ntaus neeg tuag, mas koj yuav muab nws rub ntawm kuv lub thaj mus, rau txim kom tuag.
15“Leejtwg ntaus nws niam nws txiv tus ntawd yuav raug txim tuag.
16“Leejtwg nyiag neeg mus muag lossis tseem cia nyob ntawm nws txhais tes kuj xij, nws yuav raug txim tuag.
17“Leejtwg cem foom nws niam nws txiv tsis zoo yuav raug txim tuag.
18“Yog muaj ob leeg sib cav sib ceg es ib tug xuas pob zeb ntaus lossis nkaug nrig raug ib tug, tiamsis tsis tuag tsuas yog mob pw hauv txaj xwb, 19yog tus uas raug mob ntawd sawv taus tuav tus pas nrig mus tau nraum zoov hauv tsev, mas tus uas ntaus ntawd kuj dim nws lub txim, tsuas yog nws yuav them tej nqe sijhawm uas raug mob, thiab tu tus mob ntawd kom zoo kiag.
20“Yog leejtwg xuas qws ntaus nws tej tub qhe nkauj qhev es tus qhev ntawd tuag, tus ntawd yuav tsum raug txiav txim. 21Yog tus qhev ntawd nyob tau ib hnub lossis ob hnub tus lospav yuav tsis raug txiav txim, rau qhov tus qhev ntawd yog nws teej tug.
22“Yog ob tug txivneej sib ntaus es ho ntaus raug ib tug pojniam uas suab menyuam ua rau nchuav menyuam tiamsis tus pojniam tsis muaj li cas, mas yuav nplua tus uas ntaus ntawd npaum li nws tus txiv hu nqe thiab nws yuav them npaum li cov uas tu plaub tu. 23Tiamsis yog puas xwm li cas, kuj yuav muab siav pauj siav, 24qhov muag pauj qhov muag, kaus hniav pauj kaus hniav, tes pauj tes, taw pauj taw, 25qhov kub hnyiab pauj qhov kub hnyiab, qhov txhab pauj qhov txhab, qhov doog pauj qhov doog.
26“Yog leejtwg ntaus nws tus tub qhe nkauj qhev qhov muag nws thiaj dig lawm, nws yuav tsum muab tus qhev ntawd tso dim dawb vim tim lub qhov muag dig lawm. 27Yog nws ntaus nws tus tub qhe nkauj qhev ua rau lov hniav, nws yuav tsum muab tus qhev ntawd tso dim dawb vim tim tus hniav ntawd lov lawm.

Kevcai rau tus tswv tsiaj

28“Yog nyuj nrau tus txivneej twg los tus pojniam twg tuag, yuav tsum muab pob zeb ntaus tus nyuj ntawd kom tuag, thiab tsis txhob noj cov nqaij nyuj kiag li. Tiamsis tus tswv nyuj ntawd tsis txhaum. 29Tiamsis yog tus nyuj ntawd twb txeev nrau lwm tus neeg lawm thiab muaj neeg tuaj qhia rau tus tswv paub lawm tiamsis tus tswv tsis muab kaw cia, tus nyuj thiaj li nrau pojniam lossis txivneej tuag, mas tus nyuj yuav tsum raug pob zeb ntaus tuag thiab tus tswv kuj yuav raug txim tuag. 30Yog luag hu nqe txhiv tus tswv nyuj, nws yuav tsum them nqe txhiv nws txojsia npaum li luag hu. 31Yog tus nyuj ntawd nrau leejtwg li tub los ntxhais kuj yuav txiav txim rau tus tswv raws li tib txoj kevcai no. 32Yog tus nyuj ntawd nrau ib tug tub qhe lossis nkauj qhev, tus tswv nyuj yuav them peb caug sekhee nyiaj rau tus lospav, thiab tus nyuj yuav raug pob zeb ntaus tuag.
33“Yog leejtwg qheb qhov cia lossis khawb qhov tsis muab faus, es nyuj lossis nees luav poob rau hauv, 34mas tus tswv uas khawb qhov yuav tsum them tus tsiaj ntawd nqe. Nws yuav them nqe rau tus tswv tsiaj, es nws yuav tus tsiaj tuag ntawd.
35“Yog leejtwg tus nyuj nrau lwm tus li nyuj tuag, yuav tsum muab tus nyuj uas nrau ntawd muag thiab muab cov nqe faib rau ob tog, thiab muab tus nyuj uas tuag faib rau ob tog thiab. 36Yog paub tias tus nyuj ntawd txeev nrau los lawm uas tus tswv tsis muab kaw, tus tswv nyuj yuav tsum them ib tug nyuj pauj tus nyuj uas tuag, es nws yuav tus nyuj uas tuag ntawd.”