21

Kevcai Saib Xyuas Qhev

(2 Kevcai 15.12-18)

1“Muab cov kevcai nram no rau cov pejxeem Yixalayees: 2Yog nej yuav cov Henplais los ua qhev, nws yuav tsum ua nej qhev kom txwm nkaus rau xyoo. Xyoo xya, nws mam li nyob ywj siab thiab tsis raug them nqi txhiv dabtsi. 3Yog nws tsis tau yuav pojniam ua ntej uas nws los ua nej qhev, thaum nws rov qab mus nws yuav tsum tsis txhob coj tus pojniam nrog nws mus, tiamsis yog nws muaj pojniam ua ntej nws los ua nej qhev, thaum nws rov qab mus nws yuav tsum coj nws tus pojniam nrog nws mus. 4Yog hais tias, tus tswv yuav pojniam rau nws thiab nws tus pojniam yug tau tub lossis ntxhais rau nws, mas tus pojniam thiab cov menyuam yog tus tswv li neeg, ces tus qhev nws tsuas tawm mus tib leeg xwb. 5Tiamsis yog tus qhev hais tias, nws hlub nws tus tswv, nws tus pojniam, thiab nws cov menyuam thiab tsis xav tawm mus nyob ywj siab, 6ces cia nws tus tswv coj nws mus rau ntawm qhov chaw pehawm Vajtswv. Kom nws sawv ntawm qhovrooj lossis ntawm tus ncej qhovrooj thiab muab nws lub pobntseg tho qhov. Ces nws yuav tsum ua nws tus tswv qhev mus tas nws lub neej li.
7“Yog leejtwg muag nws tus ntxhais mus ua luag qhev, mas tus ntxhais ntawd yuav tsis tau tawm mus ywj siab li tus txivneej. 8Yog muab tus ntxhais ntawd muag rau lwm tus uas xav yuav nws mus ua pojniam, tiamsis yog tus txivneej ntawd tsis nyiam, nws yuav tsum muab tus pojniam ntawd muag rov rau nws txiv, tus txivneej ntawd tsis muaj cai muab nws muag rau cov neeg txawv tebchaws, rau qhov nws tau ua tsis ncaj rau tus pojniam ntawd lawm. 9Yog tus tswv twg yuav ib tug ntxhais los ua qhev thiab muab txis rau nws tus tub, nws yuav tsum saib taus tus txhais ntawd ib yam li yog nws yug. 10Yog tus txivneej ntawd yuav niamyau, nws yuav tsum pub tus niam hlob kom muaj noj muaj hnav thiab pub rau nws muaj cai ib yam li yav tas los. 11Yog nws tsis ua li tej uas tau hais los saum no rau nws tus niamhlob, nws yuav tsum xa tus niamhlob ntawd rov qab thiab tsis pub kom them nyiaj rau tus txiv li.

Kevcai rau Tus uas ua Limhiam

12“Leejtwg ntaus thiab tua ib tug neeg twg tuag, cia li muab tus ntawd tua kom tuag thiab. 13Tiamsis yog tua yuam kev raug, tsis yog nws txhob txwm tua tus neeg ntawd, nws yuav tsum khiav mus nyob hauv qhov chaw uas kuv xaiv rau nej lawm, nws thiaj yuav dim. 14Tiamsis yog tus txivneej ntawd chim thiab txhob txwm tua lwm tus, txawm yog nws khiav mus cawm siav rau ntawm kuv lub thaj los cia li muab nws tua kom tuag.
15“Yog leejtwg ntaus nws niam lossis nws txiv, yuav tsum muab tus ntawd tua povtseg.
16“Yog leejtwg mus nyiag ib tug neeg coj mus muag rau luag lwm tus lossis cia nyob ua nws qhev los cia li muab tus uas nyiag ntawd tua povtseg.
17“Yog leejtwg foom phem rau nws niam lossis nws txiv, cia li muab tus ntawd tua povtseg.
18“Yog muaj ob tug txivneej sib ceg, thiab muaj ib tug muab pobzeb ntaus ib tug lossis nkaug nrig rau, tiamsis nws tsis tuag, tsuas yog raug mob thiab pw xwb, tus uas ntaus ntawd yuav tsis raug txim, 19tiamsis tom qab uas tus raug mob sawv taus nrig pas tawm mus rau nraum zoov, tus uas ntaus tus ntawd yuav tsum them nqi rau nws lub sijhawm uas nws raug mob thiab tu mus txog thaum nws zoo.
20“Yog tus txivneej twg muab pas ntoo ntaus nws tus tubqhe lossis ntxhais qhev tuag tamsim ntawd, tus txivneej ntawd yuav raug txim. 21Tiamsis yog tus qhev ntawd tseem nyob tau ib hnub lossis ob hnub, mam li tuag, mas tus tswv yuav tsis raug txim; rau qhov tus qhe ntawd, yog nws yuav los.
22“Yog muaj tej txivneej sib ntaus raug ib tug pojniam uas suab menyuam hauv plab, ua rau nws tus menyuam nchuav, tiamsis nws tsis mob ntxiv, mas yuav tsum muab tus uas ntaus raug tus pojniam ntawd nplua raws li nws tus txiv xav tau thiab raws li cov tu plaub pom zoo. 23Tiamsis yog tus pojniam ntawd raug mob ib qho twg, mas yuav tsum rau txim siav pauj siav, 24qhovmuag pauj qhovmuag, hniav pauj hniav, tes pauj tes, kotaw pauj kotaw, 25qhov kub hnyiab pauj qhov kub hnyiab, qhov txhab pauj qhov txhab, thiab qhov nqaij pauj qhov nqaij xwb.
26“Yog tus txivneej twg ntaus nws tus tubqhe lossis nws tus ntxhais qhev qhovmuag dig, nws yuav tsum tso tus qhev ntawd mus ywj siab, vim nws muab ntaus dig muag lawm. 27Yog nws ntaus nws tus tubqhe lossis tus ntxhais qhev lov hniav, nws yuav tsum muab tso mus vim nws muab ntaus lov hniav lawm.

Feem Xyuam Ntawm Tus Tswv Tsiaj

28“Yog nyuj nrau ib tug neeg twg tuag, yuav tsum muab pobzeb ntaus tus nyuj ntawd kom tuag, thiab tsis txhob noj tus nyuj ntawd tej nqaij, tiamsis tsis txhob rau txim rau tus tswv nyuj. 29Yog tus nyuj ntawd twb yeej txeev nrau neeg los thiab twb muaj neeg mus hais rau tus tswv nyuj paub lawm, tiamsis nws tsis ceev tus nyuj ntawd rau hauv nkuaj, thiaj mus nrau neeg tuag, yuav tsum muab pobzeb ntaus tus nyuj thiab tus tswv nyuj kom tuag huv tibsi. 30Tsis tas li ntawd xwb, yog tus tswv txaus siab muab nyiaj txhiv nws txojsia, mas nws yuav tsum them raws li luag kom nws them. 31Yog tus nyuj ntawd nrau tus tub lossis tus ntxhais twg tuag los yeej ua raws nraim li tib txoj kevcai no thiab. 32Yog tus nyuj ntawd nrau tus tubqhe lossis tus ntxhais qhev twg tuag, tus tswv nyuj yuav tsum tau them peb caug daim nyiaj nqi taubhau rau tus qhev ntawd tus tswv, thiab yuav tsum muab pobzeb ntaus tus nyuj ntawd kom tuag.
33“Yog leejtwg qhib qhov lossis khawb qhov cia tsis muab npog, ib tug nyuj lossis ib tug neesluav poob rau hauv lub qhov ntawd, 34nws yuav tsum tau them tus nqi tsiaj ntawd. Nws them nyiaj rau tus tswv tsiaj thiab nws yuav tus tsiaj ntawd. 35Yog leejtwg tus nyuj mus nrau lwm tus, tus nyuj tuag, mas muab tus nyuj ntawd muag thiab muab cov nyiaj los faib rau nkawd ob leeg, thiab muab tus nyuj tuag los faib ib leeg ib sab. 36Tiamsis yog tus tswv nyuj twb paub hais tias, nws tus nyuj txeev nrau lwm tug los lawm, tiamsis nws tsis ceev rau hauv nkuaj, nws yuav tau muab ib tug nyuj pauj tus nyuj uas tuag ntawd, thiab nws yuav tus nyuj uas tuag lawm ntawd.