22

Klei Bhiăn kơ Klei Bi Hnô

1Tơdah sa čô mnuih tlĕ sa drei êmô amâodah sa drei biăp, leh anăn ñu bi mdjiê amâodah čhĭ gơ̆, ñu srăng bi hnô êma drei êmô kơ sa drei êmô, leh anăn pă drei biăp kơ sa drei biăp. Ñu srăng bi wĭt mnơ̆ng ñu tlĕ, tơdah ñu amâo mâo mnơ̆ng ôh, arăng srăng čhĭ ñu kyua mnơ̆ng ñu tlĕ. 2Tơdah mnơ̆ng ñu tlĕ leh thâodah êmô, thâodah aseh dliê, amâodah biăp adôk hdĭp hlăm kngan ñu, ñu srăng lŏ bi hnô dua bliư̆. 3Tơdah arăng mă mnuih knĕ êjai mlam ñu tlĕ mŭt leh anăn čăm ñu tơl djiê, amâo srăng mâo ôh klei tuh êrah kơ pô bi mdjiê anăn; ƀiădah tơdah yang hruê ƀlĕ leh, arăng srăng jing soh tơdah bi mdjiê pô knĕ. 4Ƀiădah tơdah yang hruê ƀlĕ leh, arăng srăng jing soh tơdah bi mdjiê pô knĕ. 5Tơdah sa čô mnuih brei mnơ̆ng ñu rông hiu ƀơ̆ng hlăm hma amâodah hlăm sa bĭt đang boh kriăk ƀâo pô mkăn, amâodah mnơ̆ng ñu hiu ƀơ̆ng hma pô mkăn, ñu srăng bi hnô hŏng mnơ̆ng jăk hĭn hlăm hma ñu amâodah hlăm đang boh kriăk ƀâo ñu.
6Tơdah mâo pui ƀơ̆ng êruê leh anăn hlŏng ƀơ̆ng hĕ mdiê pô mkăn mkăm pioh leh, amâodah mdiê ăt dôk ti phŭn, amâodah pui ƀơ̆ng jih sa boh hma, pô čuh pui anăn srăng bi hnô ênŭm.
7Tơdah sa čô mnuih brei sa čô mkăn kiă kriê prăk amâodah dŏ, ƀiădah arăng tlĕ hĕ mơ̆ng sang pô kiă kriê, pô tlĕ srăng bi hnô dua tal tơdah arăng mâo mă ñu. 8Tơdah arăng amâo mâo mă ôh mnuih knĕ, pô sang anăn srăng bi êdah ñu pô ti anăp Aê Diê, čiăng hưn kơ ñu amâo tuôm ruêh ôh dŏ dô pô riêng gah ñu.
9Hlăm jih jang klei ngă klei mplư djŏ kơ êmô, aseh dliê, biăp, čhiăm ao, amâodah mnơ̆ng mkăn luč, kơ klei anăn arăng srăng lač, “Dŏ anei dŏ kâo yơh,” snăn kđi dua nah anăn srăng truh ti anăp Aê Diê. Pô Aê Diê bi kmhal srăng bi hnô dua bliư̆ kơ pô riêng gah ñu.
10Tơdah sa čô mnuih jao kơ pô riêng gah ñu sa drei aseh dliê, sa drei êmô, sa drei biăp, amâodah mnơ̆ng rông mkăn brei gơ̆ kiă, ƀiădah mnơ̆ng anăn djiê hĕ, joh hĕ jơ̆ng, amâodah arăng mđuĕ mă amâo mâo pô ƀuh ôh, 11klei kat asei hŏng anăn Yêhôwa srăng djŏ kơ dua nah, leh anăn pô kiă srăng hưn kơ ñu amâo tuôm ruêh ôh mnơ̆ng pô riêng gah ñu. Pô mnơ̆ng srăng tŭ klei kat asei anăn, leh anăn pô kiă amâo srăng bi hnô ôh. 12Ƀiădah tơdah arăng tlĕ mơ̆ng sang ñu, ñu srăng bi hnô kơ pô gơ̆. 13Tơdah mâo mnơ̆ng hiêk dŏ ñu kiă, brei ñu ba dŏ anăn jing klei hưn; ñu amâo srăng bi hnô ôh dŏ mnơ̆ng hiêk leh.
14Tơdah sa čô mnuih čan mnơ̆ng rông pô riêng gah ñu, leh anăn mnơ̆ng anăn joh hĕ jơ̆ng amâodah djiê hĕ êjai pô gơ̆ êkŭt, ñu srăng bi hnô mnơ̆ng anăn. 15Tơdah pô gơ̆ ti anăp, amâo srăng mâo klei bi hnô ôh. Tơdah ñu mưn mnơ̆ng anăn, ênoh mưn anăn srăng djăp yơh.

Klei Bhiăn Djŏ Hnơ̆ng leh anăn kơ Klei Kkuh Mpŭ

16 Tơdah sa čô êkei mplư sa čô mniê êra hrông ka mâo pô bi čuôp ôh, leh anăn ñu đih hĕ hŏng gơ̆, ñu srăng brei ngăn knŭ kơ gơ̆ leh anăn mă gơ̆ jing mô̆. 17Tơdah ama gơ̆ hngah, amâo brei gơ̆ kơ ñu ôh, ñu srăng brei prăk dŭm ênoh knŭ kơ phung mniê êra hrông.
18 Đăm lui sa čô mniê mjâo dôk hdĭp ôh.
19 Hlei pô đih hŏng sa drei hlô mnơ̆ng, brei arăng bi mdjiê ñu.
20 Hlei pô ngă yang kơ yang mkăn, amâo djŏ kơ Yêhôwa ôh, brei arăng bi mdjiê ñu.
21 Đăm ngă ƀai kơ sa čô tue, kăn ktư̆ juă gơ̆ rei, kyuadah diih jing tue leh hlăm čar Êjip. 22Đăm ktư̆ juă ôh mniê djiê ung amâodah anak êrĭt. 23Tơdah ih ktư̆ juă diñu, leh anăn diñu ur kơ kâo, sĭt nik kâo srăng hmư̆ klei diñu ur; 24klei kâo ngêñ srăng trơ̆ng, leh anăn kâo srăng bi mdjiê diih hŏng đao gưm. Mô̆ diih srăng jing mniê djiê ung leh anăn phung anak diih srăng jing phung anak êrĭt.
25 Tơdah ih brei phung ƀun ƀin hlăm phung ƀuôn sang kâo čan prăk, đăm ngă kơ ñu ôh msĕ si pô ƀơ̆ng ngăn, kăn brei ih ƀơ̆ng mnga mơ̆ng ñu rei. 26 Tơdah ih mă čhiăm ao pô riêng gah ih hŏng klei bi kuôl kă, brei ih bi wĭt kơ gơ̆ čhiăm ao anăn êlâo kơ yang hruê lĕ; 27kyuadah ñu mâo knŏng čhiăm anăn čiăng guôm asei mlei ñu. Ya mnơ̆ng ñu srăng hơô êjai ñu đih? Tơdah ñu srăng ur kơ kâo, kâo srăng hmư̆ ñu, kyuadah kâo thâo pap.
28 Đăm dlao wač kơ Aê Diê ôh, kăn tăm pah kơ sa čô khua phung ƀuôn sang ih rei.
29Đăm bi hnui ôh myơr boh hlâo hlang mơ̆ng hma ih leh anăn mơ̆ng čeh prŏng. Brei kơ kâo anak êkei ih kkiêng êlâo hĭn. 30Brei ih ngă msĕ mơh hŏng êmô leh anăn biăp ih. Gơ̆ srăng dôk kjuh hruê hŏng ana gơ̆, hruê sa păn ih srăng brei gơ̆ kơ kâo.
31 Brei diih jing mnuih doh jăk pioh brei kơ kâo; kyuanăn đăm ƀơ̆ng ôh kđeh mnơ̆ng mkăn kĕ hiêk hlăm hma; brei diih hwiê dŏ anăn kơ asâo.