24

Lub Homthawj Nias rau Vajtswv Cov Lus Cog Tseg

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li tuaj cuag kuv saum roob no, coj Aloos, Nadas, Anpihus thiab cov Yixalayees cov thawjcoj xya caum leej nrog koj tuaj; thiab nej tuaj deb deb pehawm kuv xwb. 2Tsuas pub koj txav tuaj ze kuv xwb, tsis pub lwm tus txav tuaj ze kuv. Tsis txhob pub cov pejxeem nce tuaj rau saum roob no hlo li.”
3Mauxes thiaj coj tus TSWV tej lus thiab tej kevcai los piav qhia rau cov pejxeem, thiab tagnrho cov pejxeem thooj txhij teb hais tias, “Peb yuav ua txhua yam raws li tus TSWV hais.” 4Mauxes sau tus TSWV tej lus huv tibsi cia. Hnub tom qab thaum sawv ntxov, Mauxes mus teeb ib lub thaj rau tim taw roob, thiab muab kaum ob lub pobzeb raws li cov Yixalayees kaum ob xeem los teeb tseg cia ua chaw nco txog. 5Mauxes txib cov tub hluas Yixalayees kom mus hlawv tej khoom fij, thiab tua nyuj hlawv fij rau tus TSWV ua kev sib raug zoo. 6Mauxes muab cov ntshav nyuj ib nrab tso rau hauv cov phiab thiab muab ib nrab ntov rau lub thaj. 7Nws muab phau ntawv uas sau cov lus cog tseg uas tus TSWV samhwm kom sau, los nyeem rau cov pejxeem mloog. Cov pejxeem lees lus rau nws hais tias, “Peb yuav mloog thiab ua txhua yam raws li tus TSWV hais.”
8Ces Mauxes muab cov ntshav uas nyob hauv cov phiab nchos rau cov pejxeem. Mauxes hais tias, “Ntawm no yog cov ntshav uas tus TSWV muab ua lub cim coglus tseg rau nej raws li cov lus samhwm no.”
9Mauxes, Aloos, Nadas, Anpihus thiab cov Yixalayees xya caum leej thawjcoj thiaj nce mus rau saum roob 10thiab lawv pom cov Yixalayees tus Vajtswv. Qhov chaw uas nws tsuj pua cov hlaws ntsuab li ntuj ntsuab. 11Vajtswv tsis ua li cas rau cov Yixalayees cov thawjcoj kom raug kev puastsuaj; lawv puavleej pom Vajtswv, thiab cov thawjcoj ntawd noj haus ua ke.

Mauxes Nce mus saum Roob Xinais

12Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li nce tuaj cuag kuv saum roob, nyob saum no tos, kuv yuav muab ob daim txiag zeb uas kuv sau kuv tej lus thiab kuv tej kevcai txhua nqe rau koj, kuv sau tej no tseg cia qhia sawvdaws.” 13Mauxes thiab Yausuas tus uas yog Mauxes tus tubtxib txawm sawv kev mus, thiab Mauxes txawm nce mus saum Vajtswv lub roob lawm. 14Mauxes hais rau cov thawjcoj hais tias, “Nej nyob ntawm lub yeej no tos txog thaum wb rov qab los. Aloos thiab Hules nkawd nrog nej nyob ntawm no; thiab yog nej leejtwg muaj plaub ntug dabtsi cia li mus cuag nkawd.”
15Mauxes nce mus saum roob thiab muaj huab pos tsaus nti saud. 16Tus TSWV lub tshwjchim nyob saum Roob Xinais, thiab huab pos tsaus nti tau rau hnub; thiab hnub xya tus TSWV hu hauv tauv huab tuaj rau Mauxes. 17Tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab tshwm los rau cov Yixalayees pom zoo ib yam li nplaim taws cig lamlug saum roob tuaj. 18Mauxes txawm nce mus saum roob thiab nkag mus rau hauv tauv huab. Nws mus nyob saum roob tau plaub caug hnub plaub caug hmo.