25

Kom cov Yixayee coj qhov txhia chaw tuaj pub

(Kh.D. 35:4-9)

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 2“Hais rau cov Yixayee coj qhov txhia chaw tuaj pub rau kuv. Koj cia li txais ntawm txhua tus uas zoo siab pub rau kuv. 3Cov qhov txhia chaw uas koj yuav txais ntawm lawv ntawd, yog kub thiab nyiaj thiab tooj liab, 4thiab xov xiav xov tsamxem xov liab thiab xov maj uas nkoov zoo zoo thiab plaub tshis, 5thiab cov tawv txiv yaj uas muab foo liab lawd, thiab cov tawv ntshuab hiavtxwv, thiab ntoo kub twg, 6thiab roj sam lub teeb, thiab tej txuj lom uas xyaw cov roj tsw qab siv ua kevcai tsa, thiab xyaw cov hmoov tshuaj tsw qab, 7thiab cov qe zeb iav txho ci lam lug thiab tej qe zeb hlaws muaj nqes uas muab xaws lo rau lub tsho efauj thiab lub awv. 8Kom lawv ua ib thaj chaw pe hawm kuv xwv kuv thiaj li nyob hauv lawv nruab nrab. 9Nej yuav tsum ua kuv lub tsev thiab ua tej twj uas siv rau hauv lub tsev raws li tus qauv uas kuv yuav qhia txhua yam rau koj huvsi.

Lub phij xab nrog Vajtswv sib cog lus

(Kh.D. 37:1-9)

10“Lawv yuav tsum muab ntoo kub twg ua lub phij xab, ntev ob tshim txhais, dav ib tshim txhais, thiab siab ib tshim txhais. 11Muab cov tseem kub luam tag nrho lub phij xab ntawd sab hauv sab nraud huvsi thiab muab kub ua ib tug caj ntswm puag ncig lub phij xab. 12Muab kub nchuav ua plaub lub ntsej tis rau plaub tug taw phij xab, yog ua ib sab ob lub ntsej. 13Muab ntoo kub twg ua ob tug las kwv thiab muab kub luam ob tug las ntawd huvsi, 14mas muab ntxig rau cov ntsej ntawm lub phij xab ob sab thiaj kwv tau lub phij xab ntawd. 15Cia ob tug las ntawd nyob hauv tsis txhob rho li. 16Cia li muab ob daim txiag zeb uas sau kuv tej lus uas kuv yuav muab rau koj tso rau hauv lub phij xab.
17“Muab cov tseem kub ua lub hau phij xab uas roos kev txhaum, ntev ob tshim txhais, dav ib tshim txhais. 18Muab kub ntaus ua ob tug Khelunpee txawb rau ob tog hau phij xab uas roos kev txhaum. 19Ua ob tug Khelunpee ntawd ib tug nyob ib tog hau phij xab lo xeeb keeb nkaus rau lub hau phij xab. 20Ua ob tug ntawd nthuav tis los roos saum lub hau phij xab, ob tug ntawd tig xubntiag ua ke, yog tig los saib lub hau phij xab uas roos kev txhaum. 21Muab ob daim txiag zeb uas sau kuv tej lus uas kuv yuav muab rau koj tso rau hauv lub phij xab thiab muab lub hau phij xab kaw rau. 22Kuv yuav nyob saum lub hau phij xab uas roos kev txhaum hauv nruab nrab ob tug Khelunpee uas nyob saum lub phij xab sib cog lus mas kuv yuav ntsib koj qhov ntawd thiab muab kuv tej kevcai txhua zaj rau koj coj mus qhia rau cov Yixayee.

Lub rooj ncuav ntawm Yawmsaub xubntiag

(Kh.D. 37:10-16)

23“Koj yuav muab ntoo kub twg ua ib lub rooj ntev ob tshim dav ib tshim thiab siab ib tshim txhais. 24Muab cov tseem kub luam lub rooj ntawd huvsi thiab muab kub ua ib tug caj ntswm puag ncig lub rooj ntawd. 25Ua ib daim txiag dav ib xib thaiv puag ncig lub npoo rooj thiab muab kub ua ib tug caj ntswm lo puag ncig daim txiag ntawd. 26Muab kub ua plaub lub ntsej tis rau plaub lub kaum rooj uas ncaj plaub tug ceg rooj. 27Muab cov ntsej ntawd lo ze ze daim txiag thiaj ntxig tau las kwv. 28Muab ntoo kub twg ua ob tug las kwv thiab muab kub luam ob tug las huvsi thiaj kwv tau lub rooj. 29Muab cov tseem kub ua tej tais pliab tais ntim rau hmoov tshuaj tsw qab, thiab tais phaj thiab tej pav lam hwj uas hliv cawv txiv hmab xyeem. 30Yuav tsum muab cov ncuav uas xyeem rau ntawm Yawmsaub xubntiag tso rau saum lub rooj rau ntawm kuv lub xubntiag mus li.

Lub teeb kub

(Kh.D. 37:17-24)

31“Koj yuav muab cov tseem kub ua ib tug kav teeb. Ntaus ua lub taw thiab tus ncej teeb, thiab ua cov tais zoo li paj thiab cov qia paj thiab cov nplai paj lo xeeb keeb nkaus rau tus kav teeb. 32Tus kav teeb no ncau ua rau ceg, ib sab ncau peb ceg. 33Txhua ceg muaj peb lub paj zoo li paj txiv duaj, txhua lub paj muaj lub qia paj thiab cov nplai paj rau rau ceg uas ncau ntawm tus kav teeb huvsi. 34Tus tseem kav teeb muaj plaub lub paj txiv duaj uas muaj lub qia paj thiab cov nplai paj huvsi. 35Rau ceg ntawd txhua nkawm ceg uas ncau ntawm tus kav teeb muaj ib lub qia paj nyob hauv qab. 36Cov qia paj ntawd thiab cov ceg teeb lo xeeb keeb nkaus rau tus kav teeb, yuav muab cov tseem kub ntaus ua xwb. 37Ua xya lub teeb thiab muab txawb saum xya ceg teeb ntawd es taws kom ci mus rau ntawm cov teeb ntawd sab xubntiag. 38Muab cov tseem kub ua rab txiab uas txiav teeb xeeb thiab ua lub phaj pliab uas rau txiab. 39Muab cov tseem kub hnyav ib tala ua lub teeb kub thiab tej twj uas siv ntawm lub teeb ntawd. 40Yuav tsum ceev faj ua txhua yam raws li tus qauv uas kuv hais rau koj saum lub roob.”