28

Bok Ao Ma Phung Kôranh Ƀư Brah

1Ăn nâu may Y-Arôn văch ta may ndrel ma phung kon bu klâu păng bơh ta nklang phung ƀon lan Israel, gay prăp khân păng ma kan gâp, jêng phung kôranh ƀư brah: Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng Y-Nadap, Y-Abihu, Y-Êlêasar, jêh ri Y-Ithamar. 2Ăn may ƀư ma Y-Arôn nâu may bok ao kloh ueh prăp ma nau chrêk rmah jêh ri nau ueh. 3Ăn may ngơi ma lĕ rngôch phung njêh, ma phung gâp ăn jêh nau blau mĭn gay ma khân păng ƀư bok ao Y-Arôn, gay prăp ma păng jêng kan kôranh ƀư brah gâp. 4Aơ, bok ao khân păng mra ƀư, du blah bok văn ntang ntơh, du blah ao Êphôt, du blah ao jâr, du blah ao mbâl cheh, du rplay môk kưn, jêh du njăr rse vân bŭt. Khân păng mra ƀư bok ao kloh ueh ma Y-Arôn nâu may jêh ri ma phung kon bu klâu păng, gay ma khân păng pah kan gâp jêng phung kôranh ƀư brah. 5Khân păng mra dŏng mah, bok nhom piâk, chăng krăk, chăng rhưch jêh ri mhay rhên. 6Ma nau njêh ăn khân păng ƀư ao êphôt ma mah, bok piâk, chăng krăk, chăng rhưch jêh ri mhay rhên. 7Ao êphôt mra geh bar blah bok nkŭm, mra tâm ndop ndrel ma bar pĭt păng, tâm ban pô nây khân păng mra tâm iang. 8Rse bŭt bu tanh ma nau njêh ta ao êphôt gay rêt păng, bu mra ƀư nâm bu mah bok piâk, chăng krăk, chăng rhưch jêh ri mhay rhên. 9Ăn may sŏk bar mlâm lŭ ônik jêh ri chih kach ta nây amoh phung kon bu klâu Israel. 10Prau amoh khân păng ta du mlâm lŭ, jêh ri prau amoh phung êng ta du mlâm lŭ tal bar, tĭng nâm di ntrong me deh ma khân păng. 11Ăn may chih kach amoh phung kon bu klâu Israel ta bar mlâm lŭ tâm ban ma bunuyh blau njêh chih kach ta ndơ kađâm. Ăn may rvang khân păng ma năp mah. 12Ăn may dơm bar mlâm lŭ nây ta bok nkŭm săng nglik ao êphôt, jêng lŭ ăn kah gĭt ma phung kon bu klâu Israel, jêh ri Y-Arôn mra văn amoh khân păng ta bar đah săng nglik păng jêng nau kah gĭt ta năp Yêhôva. 13Ăn may rvang khân păng ma năp mah. 14Jêh ri bar njăr rse rvăk jê̆ rhên ma mah chrêk may mra păch nâm bu rse buănh vah, jêh ri ăn may tâm iang rse rvăk păch nây ta năp.
15Ăn may văn bok ntang ntơh nau phat dôih ma nau njêh; ăn may ƀư păng nâm bu ao êphôt ma mah, bok piâk, chăng krăk, chăng rhưch, jêh ri mhay rhên. 16Păng mra jêng blon jêh ri bar tăl, jong păng n'gul hăt jêh ri dĭ găn n'gul hăt lĕ. 17Ăn may lĭr ta păng puăn mbor lŭ khlay: mbor nguay, du găr Sardôn, du găr tơpas, du găr êmêrôt; 18mbor tal bar, du găr êskabuk, du găr saphir, du găr diamôn; 19mbor tal pe du găr ôpal; du găr agat, du găr amêtis; 20mbor tal puăn, du găr bêril, du găr ônik, du găr jaspidi. Lĕ găr lŭ nây ăn may lĭr tâm năp mah, 21mra geh jât ma bar găr tĭng nâm amoh phung kon bu klâu Israel, bu mra kach khân păng nâm bu ndơ kađăm, ăp găr lŭ geh amoh tâm phung jât ma bar mpôl băl.
22Ăn may ƀư ta bok văn ntang ntơh rse rvăk rhên ma mah chrêk, păch nâm bu rse vah. 23Ăn may ƀư ta bok văn ntang ntơh bar mlâm rvang mah, 24jêh ri dơm bar mlâm rvang nây ta bar đah pĭt rvang bok văn ntang ntơh nây. 25Ăn may nsro bar njăr rse vah mah tâm bar mlâm rvang ta bar đah pĭt bok văn ntang ntơh. 26Ăn may ƀư bar mlâm rvang mah, dơm ta bar đah pĭt bok văn ntang ntơh tâm trôm kŏ ma ao êphôt. 27Jêh ri ăn may ƀư bar mlâm rvang mah. Ăn may kât păng mơ tâm dâng ta bok nkŭm săng nglik ao êphôt êp ntŭk tâm ntrŭp ta kalơ rse bŭt ao êphôt tanh ma nau njêh. 28Bu mra kât bok văn ntang ntơh ta rvang păng ma rvang ao êphôt ma rse vah piâk, gay ma bok văn ntang ntơh gŭ ta kalơ rse bŭt ao êphôt bu tanh ma nau njêh, gay ma lơi rlât ôh bơh ao êphôt. 29Tơ lah Y-Arôn lăp tâm ntŭk kloh ueh, păng mra djôt amoh phung kon bu klâu Israel tâm bok văn ntang ntơh nau phat dôih ta kalơ play nuih păng, gay jêng du nau kah gĭt ƀaƀơ ta năp Yêhôva.
30Ăn may dơm tâm bok văn ntang ntơh nau phat dôih Urim jêh ri Thumim; jêh ri khân păng mra gŭ ta kalơ play nuih Y-Arôn tơ lah păng lăp ta năp Yêhôva. Pô ri Y-Arôn mra djôt ƀaƀơ ta kalơ play nuih păng nau phat dôih phung ƀon lan Israel ta năp Yêhôva. 31Ăn may ƀư ao jâr êphôt ma bok piâk dadê. 32Mra geh trôm ntrŭp bôk, jêh ri jŭm trôm nây mra sră nâm bu trôm bu rmăn, gay ma lơi ăn sat ôh. 33Ăn may ƀư jŭm pĭt ao tâm dâng play pom granat piâk, chăng krăk, chăng rhưch gay tâm nsrah ma rlêm mah, 34du găr rlêm mah jêh ri gu găr pom granat, du găr rlêm mah jêh ri du găr pom granat ta jŭm pĭt ao. 35Y-Arôn mra soh ao nây ma kan păng. Tơ lah păng mra lăp tâm ntŭk kloh ueh ta năp Yêhôva, jêh ri tơ lah păng luh bơh ntŭk nây, bu mra tăng nteh rlêm, klach lah păng khĭt.
36Ăn may ƀư du pŏk jê̆ mah chrêk, jêh ri ăn may treh koch ta nây nâm bu, bu koch du ndơ kađâm. 'PRAPANMA YÊHÔVA.' 37Ăn may kât păng ma rse vah piâk pa năp kưn. 38"Ndơ nây mra gŭ ta kleng Y-Arôn jêh ri Y-Arôn mra tuy nau kue phung ƀon lan Israel ƀư dôl khân păng nhhơr ndơ kloh ueh. Ndơ nây mra gŭ ƀaƀơ ta kleng păng gay ma Yêhôva dơn khân păng.
39Ăn may tanh ao mbâl cheh ma mhay rhên. Ăn may ƀư du rplay môk kưn ma mhay rhên, jêh ri ăn may ƀư du njăr rse bŭt cheh.
40Ma phung kon bu klâu Y-Arôn, ăn khân may ƀư ao jâr khân păng soh, ntâu jot jêh ri đon prăp ma nau chrêk rmah jêh ri ma nau ueh. 41Ăn may sâm soh an ao nây ma nâu may Y-Arôn jêh ri ma phung kon bu klâu păng ndrel ma păng. Ăn may tŏ dak ƀâu kah ta khân păng, prăp ăn khân păng, jêh ri ƀư kloh ueh khân păng gay ma khân păng dơi pah kan ma gâp jêng phung kôranh ƀư brah. 42Ăn may ƀư ma khân păng kho gleh ma mhay rhên, gay ma nkŭm nau bêch kuh rih hôk khân păng; kho nây bơh kŭr bŭt tât tơm blu. 43Y-Arôn jêh ri phung kon bu klâu păng mra soh kho nây tơ lah khân păng lăp tâm ngih bok nau tâm rƀŭn, mâu lah tơ lah khân păng hăn êp nơng gay pah kan tâm ntŭk kloh ueh, klach lah khân păng ƀư tih khân păng nơm jêh ri khĭt. Nau aơ jêng nau vay n'ho ro ma Y-Arôn jêh ri ma phung kon sau păng kandơ̆.

Nau Prăp An Y-Arôn Jêh Ri Phung Kon Bu Klâu Păng