28

Tej Tsoos Tsho rau cov Povthawj

(Khiavdim 38.1-7)

1“Cia li hu koj tus tijlaug Aloos thiab nws cov tub: Nadas, Anpihus, Ele-axas thiab Ithamas tuaj. Muab lawv cais tawm hauv cov Yixalayees, thiab muab lawv tsa ua cov povthawj ua kuv tes haujlwm. 2Xaws cov tsho povthawj rau koj tus tijlaug Aloos hnav, tsav nws lub meejmom kom sawvdaws hwm. 3Koj hu tagnrho cov neeg uas kuv pub lawv muaj peevxwm ua txhua yam tuaj, thiab qhia kom lawv xaws cov tsho ntev rau Aloos hnav, muab nws tsa ua tus povthawj ua kuv tes haujlwm. 4Qhia kom lawv ua daim npog hauvsiab, lub tsho efaus, lub tsho ntev, lub tsho txaij, txoj phuam uas ntoo thiab txoj siv sia. Lawv ua cov tsho povthawj no rau koj tus tijlaug Aloos thiab nws cov tub hnav, kom lawv ua cov povthawj ua kuv tes haujlwm. 5Cov neeg ntawd muab ntaub xiav, ntaub tsamxem, xov liab, xov kub thiab cov ntaubmag uas zoo heev xaws ua cov tsoos tsho ntawd.
6“Lawv muab ntaub xiav, ntaub tsamxem, ntaub liab, xov kub thiab muab cov ntaubmag uas zoo heev xaws ua lub tsho efaus, thiab xaws paj ntaub txaij nraug zees rau. 7Ob txoj hlab uas khuam xubpwg, muab sib rig rau nraum nraubqaum mus khawm rau nram ob sab ntha. 8Txoj siv sia yog muab cov ntaub uas xaws lub tsho efaus ua, thiab muab xaws rau ntawm lub tsho efaus. 9Muab ob lub qe zeb kanelias los txaug Yakhauj kaum ob tug tub cov npe rau, 10txaug kom raws li lawv tej hnubnyoog ib tug zuj zus, txaug rau leej npe rau ib lub qe zeb. 11Yuav tsum yog tus uas txawj ntaus nplhaib thiaj txaug tau Yakhauj cov tub tej npe rau ntawm ob lub qe zeb, thiab yuav tsum nchuav ib daim phiaj kub cog ob lub qe zeb ntawd. 12Muab ob lub qe zeb ntawd dai rau ntawm lub tsho efaus ob txoj hlab saum xubpwg, ua lub cim nco txog kaum ob xeem Yixalayees. Ua li ntawd Aloos thiaj tau coj rawv lawv tej npe rau saum nws ob sab xubpwg, kom kuv uas yog tus TSWV nco ntsoov kuv haivneeg. 13Muab tej tseem kub nchuav ob daim phiaj txaij nraug zees 14thiab ua ob txoj saw kub ntswj zoo li txoj hlua, thiab muab tis rau ntawm ob daim phiaj ntawd.

Daim Ntaub Npog Hauvsiab

15“Ua daim ntaub npog hauvsiab rau tus Povthawj Hlob tau siv npog hauvsiab li Vajtswv lub siab nyiam. Muab cov ntaub uas xaws lub tsho efaus ua daim npog hauvsiab thiab xaws paj ntaub txaij nraug zees rau thiab. 16Daim ntaub npog hauvsiab ntawd ua xwmfab xwmmeem thiab muab tais ua ob tsem, ntev ib dos thiab dav ib dos. 17Cog plaub leej qe zeb muaj nqis rau ntawm daim ntaub npog hauvsiab; thawj leej cog ib lub qe zeb lunpis, ib lub qe zeb taupas thiab ib lub qe zeb nkanes; 18leej ob, cog ib lub qe zeb emelas, ib lub qe zeb xafiles thiab ib lub qe zeb dawb ci hob; 19leej peb, cog ib lub qe zeb xiav txho taws, ib lub qe zeb ankates thiab ib lub qe zeb amethis; 20thiab leej plaub, cog ib lub qe zeb npelis, ib lub qe zeb kanelias thiab ib lub qe zeb yapes. Cov qe zeb no puavleej muab dhos rau ntawm daim phiaj kub. 21Kaum ob lub qe zeb ntawd puavleej txaug Yakhauj kaum ob leeg tub npe rau, cov qe zeb ntawd zoo ib yam li tej homthawj uas txaug kaum ob xeem ntawd npe rau. 22Muab cov tseem kub nchuav ua ob txoj saw, thiab muab ntswj zoo li txoj hlua tis rau ntawm daim npog hauvsiab. 23Ua ob lub khawb kub tis rau daim ntaub npog hauvsiab ob lub ntsej sab saud, 24thiab muab ob txoj saw kub tis rau ntawm ob lub khawb kub. 25Muab ob tog qab tis rau ob daim phiaj, ua li no kom ob txoj saw lo rau lub tsho efaus ob daim tiag xubpwg ntawm xubntiag. 26Ua dua ob lub khawb kub tis rau ntawm daim ntaub npog hauvsiab ob lub kaum hauv qab ntawm tus npoo uas npuab nkaus lub tsho efaus. 27Ua dua ob lub khawb kub tis ntxiv rau lub tsho khuam ob txoj hlab khuam xubpwg ob tog tw kawg tom xubntiag uas ze kab xaws thiab txuas nkaus txojsiv uas muab ntaub plaub yaj xaws. 28Muab ob txoj hlab ntaub xiav khi daim ntaub npog hauvsiab ob lub khawb rau ntawm lub tsho efaus ob lub khawb, kom txuas nkaus rau ntawm txojsiv liab, thiab kom daim ntaub npog hauvsiab nyob ncaj rau ntawm lub tsho efaus.
29“Thaum Aloos mus rau hauv Chav Dawbhuv, nws yuav tsum npua rawv daim ntaub npog hauvsiab uas txaug tagnrho cov Yixalayees kaum ob xeem npe rau lawm, kom kuv uas yog tus TSWV, nco ntsoov kuv haivneeg. 30Muab lub Ulees thiab lub Thumees ntsaws rau hauv daim ntaub npog hauvsiab, kom thaum Aloos tuaj rau hauv chav dawbhuv uas yog kuv qhov chaw nyob, nws thiaj nqa rawv ob yam ntawd. Txhua zaus nws yuav tsum hnav daim ntaub npog hauvsiab tuaj, nws thiaj yuav paub qhia rau cov Yixalayees ua tej yam uas haum kuv siab.

Cov Povthawj Hlob Lwm Yam Tsho Ntev

(Khiavdim 39.22-31)

31“Muab cov xov xiav xaws ua lub tsho ntev hnav npog tuaj saum lub tsho efaus. 32Lub tsho ntawd, xaws looj saum taubhau tuaj, thiab foob lub cajdab tshos kom thoob plaws thiaj tsis ntuag. 33-34Muab xov xiav, xov tsamxem thiab xov liab khi ua tej lub txiv ntsiav kws, dai ib lub txiv ntsiav kws quas ib lub tswb kub, thoob plaws lub tw tsho ntev. 35Thiab muab lub tsho ntev ntawd rau Aloos hnav thaum nws mus ua tes haujlwm povthawj, thiaj yuav hnov tej tswb ntawd nrov thaum nws mus rau hauv Chav Dawbhuv tim ntsej tim muag tus TSWV thiab thaum nws tawm rov qab, nws thiaj tsis raug tua tuag.
36“Thiab koj muab cov tseem kub ntaus ua ib daim phiaj, thiab txaug ib co lus rau ntawm daim phiaj kub hais tias, ‘Dawbhuv rau tus TSWV.’ 37Muab ib txoj hlab ntaub xiav khi daim phiaj kub ntawd rau saum txoj phuam uas ntoo saum taubhau. 38Aloos coj rawv daim phiaj kub ntawd rau saum nws hauvpliaj, ces txawm yog cov pejxeem fij tej yam khoom yuam kev mentsis los kuv uas yog tus TSWV thiaj yuav txais cov Yixalayees tej khoom uas lawv coj tuaj fij rau kuv ntawd.
39“Muab cov xov maj uas zoo heev ntos ua ib lub tsho rau Aloos hnav thiab ntos ua ib txoj phuam rau Aloos ntoo, thiab xaws paj ntaub rau txojsiv kom txaij nraug zees.
40“Koj cia li ua ib cov tsho, ib cov siv thiab ib cov kausmom rau Aloos cov tub, koj yuav tsum ua kom zoo tsimnyog rau lawv hnav kom sawvdaws hwm lawv. 41Muab cov tsho no rau koj tus tijlaug Aloos thiab nws cov tub hnav. Cia li muab roj txiv ntoo pleev lawv, thiab tsa lawv ua cov povthawj ua kuv tes haujlwm. 42Koj muab ntaubmag xaws ib co ris luv rau lawv hnav tuaj hauv qab kom txij ntua ntawm duav rau nram ncejpuab, thiaj tsis pom lawv chaw txajmuag. 43Aloos thiab nws cov tub yuav tsum hnav cov ris no thaum lawv mus rau hauv lub Tsevntaub uas yog kuv qhov chaw sib ntsib lossis thaum lawv mus sawv ntawm lub thaj ua tes haujlwm povthawj hauv Chav Dawbhuv, lawv thiaj tsis raug tua vim pom lawv tej chaw txajmuag. Qhov no yog txoj kevcai uas Aloos thiab nws cov xeebntxwv yuav tau coj mus ibtxhis li.