28

Sai Mienh Nyei Lui-Houx

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 39:1-31)

1“Oix zuqc heuc meih nyei gorx, ⟨Aalon,⟩ caux ninh nyei dorn mbuo, Naa^ndapc, Aa^mbi^hu, E^le^aa^saa caux I^taa^maa daaih meih naaiv, yiem I^saa^laa^en Mienh mbu'ndongx cuotv daaih weic zoux sai mienh fu-sux yie. 2Oix zuqc weic meih nyei gorx, Aalon, lunh zoux sai nyei cing-nzengc lui-houx bun ninh zuqv jienv njang-laangc nyei, nzueic nyei. 3Oix zuqc mbuox maaih buoz-dauh longx nyei mienh, dongh yie bun maaih cong-mengh, maaih banh zeic nyei zaangc mienh, zoux naaiv deix lui-houx bun Aalon zuqv jienv orn ninh zoux sai mienh fu-sux yie. 4Ninh mbuo oix zuqc zoux nyei zorng-zuqv se buang la'kuotv nyei ga'naaiv, ⟨Aalon,⟩ lui-ndaauv, ndatv daaih nyei lui-nqaeqv, m'nqorngv-beu caux sai jaaiv ndie. Oix zuqc zoux naaiv deix zoux sai nyei cing-nzengc lui-houx bun meih nyei gorx, Aalon, caux ninh nyei dorn mbuo zorng jienv zoux sai mienh fu-sux yie. 5Zaangc mienh oix zuqc longc jiem caux ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, caux la'maah ndie-muonc.

Efotv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 39:2-7)

6“Bun buoz-dauh longx nyei zaangc mienh longc jiem caux ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, caux la'maah ndie-muonc zoux ⟨efotv.⟩ 7Oix zuqc zoux i diuh gorng bangc efotv nyei i bung gorqv dingx jienv paanx mba'dauh. 8Sai efotv wuov diuh sai jaaiv ndie zoux nyei za'eix caux longc nyei ga'naaiv yaac oix zuqc fih hnangv nyei. Oix zuqc longc jiem, longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, caux la'maah suix-muonc.
9“Oix zuqc longc i kuaaiv la'bieiv-jaaix siqv nyei, diu jienv I^saa^laa^en nyei dorn nyei mbuox, 10yiem dorn-hlo mingh taux dorn-faix. Yietc norm la'bieiv diu jienv juqv dauh nyei mbuox. 11Bun diu la'bieiv-jaaix nyei zaangc mienh diu jienv I^saa^laa^en nyei dorn nyei mbuox yiem naaiv deix i kuaaiv la'bieiv-jaaix. Aengx longc jiem-finx ciqv lorqc lorqc jienv. 12Yaac oix zuqc zorqv naaiv deix i kuaaiv la'bieiv dingx jienv efotv nyei i bung mba'dauh zoux jangx-hoc. Hnangv naaic, Aalon zanc-zanc ndaam jienv I^saa^laa^en nyei dorn nyei mbuox yiem Ziouv nyei nza'hmien weic bun Ziouv jangx ninh mbuo. 13Longc jiem-finx ciqv lorqc lorqc jienv la'bieiv, 14yaac longc jiem gitv i diuh mbinz niouv benx hlaang-sietv daaih kaux jienv wuov deix i norm la'bieiv-lorqc.

Buang La'kuotv Nyei Ga'naaiv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 39:8-21)

15“Bun buoz-dauh longx nyei zaangc mienh zoux kuaaiv buang la'kuotv nyei ga'naaiv bun sai mienh weic dunx sic. Oix zuqc caux efotv fih hnangv nyei zoux. Longc jiem, ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc, caux la'maah suix-muonc. 16Nzipv jienv benx i yiemc, yietc naamx feix-bung. 17Dingx jienv biei liouz la'bieiv-jaaix. Da'yietv liouz maaih norm siqv nyei, nzang nyei, maaih norm yangh ungv, maaih norm maeng-mbiaan. 18Da'nyeic liouz maaih norm ndiemh maeng, nzang nyei, maaih norm mbanv mbuov, nzang nyei, maaih norm baeqc nyei, njeiv-njeiv wuov. 19Da'faam liouz maaih norm mbuov-maeng, maaih norm baeqc jieqv, ben nyei, maaih norm luoqc, nzang nyei. 20Da'feix liouz maaih norm yangh baeqc, maaih norm setv zeiv baeqc jieqv, aengx maaih norm maeng-gox. Naaiv deix la'bieiv oix zuqc longc jiem ciqv lorqc lorqc jienv. 21Yietc zungv maaih ziepc nyeic norm la'bieiv. Yietc norm la'bieiv diu jienv I^saa^laa^en nyei yietc dauh dorn nyei mbuox hnangv yienx nor, biux mengh fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh.
22“Oix zuqc weic buang la'kuotv nyei ga'naaiv longc jiem gitv mbinz daaih zoux limc hnangv hlaang nor. 23Zoux i norm jiem-kuing dingx jienv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv gu'nguaaic i bung gorqv. 24Zorqv wuov deix i diuh jiem-limc kaux jienv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv nyei kuing. 25Limc dueiv-mueiz bangc mba'dauh wuov deix i norm la'bieiv-lorqc nyatv jienv. Hnangv naaiv nor buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv naetv jienv efotv nyei gorng nza'hmien maengx. 26Aengx zoux i norm jiem-kuing dingx jienv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv ga'ndiev wuov deix i norm gorqv, yiem efotv nyei gu'nyuoz maengx. 27Aengx zoux i norm jiem-kuing dingx jienv efotv paanx mba'dauh wuov diuh gorng ga'ndiev, sai jiex jaaiv nyei dorngx gu'nguaaic diqv dien, dingx jienv efotv nyei ngutv. 28Aengx zorqv hlaang-mbuov cunx jienv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv ga'ndiev nyei kuing bangc dingx efotv nyei kuing nyatv jienv bun buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv yiem dingc.
29“Aalon haaix zanc bieqc Cing-Nzengc nyei Dorngx, ninh oix zuqc zorqv longc weic dunx sic wuov kuaaiv ga'naaiv buang jienv la'kuotv, dongh diu jienv I^saa^laa^en nyei dorn nyei mbuox weic yiem Ziouv nyei nza'hmien zanc-zanc zoux jangx-hoc. 30Zorqv ⟨Ulim caux Tummim,⟩ dapv jienv buang la'kuotv wuov kuaaiv ga'naaiv gu'nyuoz. Aalon haaix zanc yiem Ziouv nyei nza'hmien tengx I^saa^laa^en Mienh dunx sic, maaih naaiv deix ga'naaiv yiem ninh nyei la'kuotv.

Sai Mienh Zorng-Zuqv Nyei Ga'naaiv

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 39:22-31)

31“Aengx longc ba'gi suix setv mbuov ndatv lui-ndaauv zuqv efotv gu'nyuoz maengx. 32Liouh norm kuotv yiem ndie mbu'ndongx zoux lui-jaang. Lui-jaang oix zuqc longc ndatv daaih nyei ndie hornc jienv bun lui-jaang maiv haih mbaaix. 33Longc ba'gi suix setv mbuov, luoqc, siqv-hongc zoux ziqc liouh biouv dingx gormx lui-juoqv, aengx dingx jienv jiem-lingh nqenx jienv. 34Dingx norm jiem-lingh aengx dingx norm ziqc liouh biouv nqenx yietc nyungc yietc norm huing gormx lui-juoqv. 35Aalon fu-sux Ziouv nyei ziangh hoc oix zuqc zuqv naaiv deix lui. Haaix zanc bieqc Cing-Nzengc nyei Dorngx yiem Ziouv nyei nza'hmien fai cuotv daaih nyei ziangh hoc haiz lingh mbui nor, ziouc maiv zuqc daic.
36“Longc jiem daav kuaaiv jiem-baaih daaih ndingh jienv nzaangc hnangv yienx nor, gorngv,
“Cing-Nzengc Weic Ziouv. ”
37Aengx longc hlaang-mbuov nyatv jienv naaiv kuaaiv ga'naaiv, nyatv jienv m'nqorngv-beu nza'hmien maengx. 38Naaiv kuaaiv ga'naaiv oix zuqc yiem Aalon nyei biorngh. I^saa^laa^en Mienh dorh ga'naaiv daaih fongc horc Ziouv, maiv gunv dorh haaix nyungc, se gorngv zoux haaix nyungc dorngc leiz, Aalon oix zuqc ndaam-dorng. Aalon oix zuqc zanc-zanc dangh jienv wuov kuaaiv ga'naaiv, Ziouv ziouc horpc hnyouv mienh fongc horc nyei ga'naaiv.
39“Aengx longc la'maah suix-muonc ndatv gu'nyuoz wuov yiemc lui-ndaauv bun Aalon zuqv. Yaac longc la'maah ndie-muonc zoux m'nqorngv-beu. Aengx longc buoz-dauh longx nyei zaangc mienh congx diuh sai jaaiv ndie. 40Yaac oix zuqc weic Aalon nyei dorn mbuo zoux lui, sai jaaiv ndie, caux muoc bun ninh mbuo zorng jienv maaih njang-laangc yaac nzueic nyei. 41Oix zuqc zorqv naaiv deix zoux sai nyei lui-houx bun meih nyei gorx, Aalon, caux ninh nyei dorn mbuo zuqv jienv, aengx zorqv youh hietv jienv saax ninh mbuo cing-nzengc, orn ninh mbuo zoux sai mienh fu-sux yie.
42“Oix zuqc longc la'maah ndie zoux houx torngv jienv sin yiem jaaiv njiec taux camh zuih. 43Aalon caux ninh nyei dorn mbuo haaix zanc bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh fai mingh taux ziec-dorngh aengx bieqc Cing-Nzengc nyei Dorngx fu-sux, ninh mbuo oix zuqc zuqv jienv weic bun bingx-ciouv maiv cuotv, ziouc maiv dorngc Ziouv, maiv zuqc daic.
 “Naaiv se Aalon caux ninh nyei zeiv-fun oix zuqc yietc liuz gan nyei leiz.