29

Kevcai tsa Aloo thiab nws cov tub ua pov thawj

(L.Kc. 8:1-36)

1“Koj yuav tsum ua li no thiaj muab Aloo lawv tu tau kom dawb huv rau kuv lawv thiaj ua tau pov thawj ua kuv tes haujlwm. Muab ib tug menyuam txiv nyuj thiab ob tug txiv yaj uas tsis muaj chaw thuam li, 2thiab muab cov ncuav tsis xyaw keeb thiab cov ncuav ntse roj tsis xyaw keeb thiab tej lub ncuav tsis xyaw keeb nyias nyias pleev roj. Yuav tsum muab cov hmoov mog zoo zoo ua cov ncuav no. 3Muab cov ncuav no tso rau hauv ib lub tawb coj ua ke nrog tus txiv nyuj thiab ob tug txiv yaj tuaj. 4Coj Aloo thiab nws cov tub tuaj rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib mas muab dej ntxuav lawv huv huv. 5Muab cev tsoos meej mom rau Aloo hnav, yog lub tsho, lub tsho ntev, lub tsho efauj thiab lub awv thiab muab txoj siv sia uas ntos zoo zoo sia lub tsho pov thawj rau ntawm duav. 6Muab phuam rau Aloo ntoo thiab muab pluaj kub uas dawb huv sia txoj phuam. 7Muab cov roj tsw qab uas siv ua kevcai tsa hliv rau saum Aloo taubhau thiaj tsa tau nws. 8Coj nws cov tub los es muab tej tsho meej mom rau lawv hnav 9thiab muab siv ua rau lawv sia thiab muab mom rau lawv ntoo. Lawv yuav ua pov thawj raws li kuv twb hais tseg lawd mus ib txhiab ib txhis li. Ua li no thiaj yog koj ua kevcai tsa Aloo thiab nws cov tub ua pov thawj.
10“Koj yuav tsum coj tus menyuam txiv nyuj tuaj rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib mas Aloo thiab nws cov tub yuav cev tes npuab rau saum tus txiv nyuj taubhau. 11Muab tus txiv nyuj ntawd tua ntawm Yawmsaub xubntiag ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib. 12Muab tus txiv nyuj cov ntshav ib qho los xuas ntiv tes pleev plaub tug kub ntawm plaub lub kaum thaj. Cov ntshav uas tshuav mas muab hliv puag ncig lub taw thaj ntawd. 13Muab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv thiab lo cov siab thiab cov hlab hluas roj uas lo ob lub raum thiab ob lub raum huvsi hlawv rau saum lub thaj. 14Tiamsis tus txiv nyuj cov nqaij thiab daim tawv thiab cov quav mas coj mus hlawv pov tseg sab nraum ntug zos. Tej no yog ua kevcai xyeem daws txim.
15“Koj yuav tsum muab ib tug txiv yaj los mas Aloo thiab nws cov tub yuav cev tes npuab rau saum tus txiv yaj ntawd taubhau. 16Mas muab tus txiv yaj ntawd tua thiab muab cov ntshav nchos kom lo puag ncig lub thaj. 17Muab tus txiv yaj ntawd txiav ua tej ywb yav thiab muab tej plab hnyuv siab ntsws thiab tej tes taw ntxuav coj los tso ua ke rau ntawm cov nqaij thiab lub taubhau. 18Muab tus txiv yaj ntawd hlawv huvsi rau saum lub thaj ua kevcai hlawv xyeem rau Yawmsaub, ua tej uas muab hlawv kub hnyiab xyeem muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab.
19“Muab dua ib tug txiv yaj los mas Aloo thiab nws cov tub yuav cev tes npuab rau saum tus txiv yaj ntawd taubhau. 20Mas muab tus yaj ntawd tua thiab muab cov ntshav ib qho los pleev Aloo thiab nws cov tub sab taub ntsej xis thiab pleev tus taub teg xis thiab tus taub taw xis. Thiab muab cov ntshav uas tshuav nchos kom lo puag ncig lub thaj. 21Muab cov ntshav saum lub thaj ib qho thiab cov roj tsw qab siv ua kevcai tsa ib qho nchos rau Aloo thiab nws cev tsoos meej mom thiab nchos rau Aloo cov tub thiab rau lawv tej tsoos meej mom. Mas Aloo thiab nws cev tsoos meej mom thiab nws cov tub thiab lawv tej tsoos meej mom thiaj dawb huv.
22“Tus txiv yaj ntawd mas muab cov hlab hluas roj thiab tus kotw uas rog rog thiab cov hlab hluas roj uas lo plab hnyuv thiab lo cov siab thiab cov hlab hluas roj uas lo ob lub raum thiab ob lub raum, thiab sab ceg xis (vim tus txiv yaj ntawd yog siv ua kevcai tsa ua pov thawj), 23thiab rho ib lub ncuav thiab ib lub ncuav ntse roj thiab ib lub ncuav nyias nyias uas pleev roj hauv lub tawb uas muaj cov ncuav tsis xyaw keeb uas nyob ntawm Yawmsaub xubntiag, 24mas muab cov no huvsi tso rau hauv Aloo thiab Aloo cov tub txhais tes nqa mus cev tab meeg Yawmsaub ua kevcai cev xyeem. 25Mas koj ho txais ntawm Aloo lawv txhais tes coj los hlawv rau saum lub thaj ua ke nrog tus yaj uas hlawv huvsi xyeem lawd. Tej pa uas hlawv ntawd tsw qab hum Yawmsaub lub siab, yog yam uas muab hlawv kub hnyiab xyeem rau Yawmsaub.
26“Muab tus txiv yaj uas siv ua kevcai tsa Aloo ua pov thawj cov nqaij ntawm hauv nrob cev tab meeg Yawmsaub ua kevcai cev xyeem mas cov nqaij ntawd yuav muab ua koj feem. 27Tus txiv yaj uas siv ua kevcai tsa ua pov thawj cov nqaij ntawm hauv nrob uas cev thiab ib sab ceg uas cev xyeem rau Yawmsaub mas yuav tu kom dawb huv rau Yawmsaub, thiab muab ua Aloo thiab Aloo cov tub li feem. 28Ob qho nqaij no yog tej uas cov Yixayee yuav tseg ua Aloo thiab nws cov tub li feem mus ib txhis li. Thaum cov Yixayee tua tsiaj xyeem ua kevcai sib raug zoo lawv yuav tsum tseg ob qho nqaij no ua cov pov thawj li feem. Yog tej uas lawv muab pub rau Yawmsaub.
29“Aloo cev tsoos meej mom uas dawb huv mas muab rau nws cov tub hnav tau rau lub sijhawm uas ua kevcai muab roj hliv ywg tsa lawv ua pov thawj txhua tiam mus li. 30Tus uas sawv los ua pov thawj nyob leej txiv chaw ua kuv tes haujlwm hauv lub tsev ntaub sib ntsib chav dawb huv mas yuav hnav cev tsoos meej mom ntawd xya hnub.
31“Muab tus txiv yaj uas siv ua kevcai tsa ua pov thawj ntawd cov nqaij hau hauv ib qho chaw uas dawb huv ntawd. 32Mas Aloo thiab nws cov tub yuav noj tus txiv yaj ntawd cov nqaij thiab cov ncuav hauv lub tawb rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib sab nraud. 33Lawv yuav noj tej uas muab xyeem ntxuav kev txhaum txim es ua kevcai tsa lawv ua pov thawj dawb huv rau kuv. Lwm tus noj tsis tau vim tej ntawd yog yam uas dawb huv lawm. 34Yog cov nqaij cov ncuav uas siv ua kevcai tsa ua pov thawj ntawd noj tsis tag mas tagkis tom qab cia li muab hlawv huvsi tsis txhob noj li, vim yog yam uas dawb huv lawm.
35“Koj yuav tsum ua txhua yam kevcai rau Aloo thiab nws cov tub raws li kuv hais rau koj lawd. Qhov kevcai tsa lawv ua pov thawj no yuav ua xya hnub. 36Txhua hnub yuav muab ib tug txiv nyuj tua ua kevcai xyeem daws txim thiab ntxuav kev txhaum tseg. Thiab yuav ua kevcai xyeem daws txim rau thaum ntxuav tej kev txhaum kev qias saum lub thaj thiab yuav muab roj tsw qab hliv ywg lub thaj kom dawb huv rau kuv. 37Yuav ua kevcai ntxuav lub thaj ntawd xya hnub lub thaj thiaj dawb huv ua tau kuv tug, lub thaj thiaj dawb huv kawg nkaus mas yam uas mus nphav lub thaj ntawd yuav dawb huv.
38“Ntawm no mus yog tej uas nej yuav tsum muab xyeem saum lub thaj mus li, yuav niaj hnub muab ob tug menyuam yaj uas muaj ib xyoos xyeem mus li. 39Muab ib tug menyuam yaj tua xyeem rau thaum tagkis, muab ib tug xyeem rau thaum yuav tsaus ntuj. 40Thaum xyeem thawj tug mivnuas yaj, yuav muab ib feem kaum hauv ib efa hmoov mog zoo zoo thiab ib feem plaub hauv ib hee roj aulib uas tsuam lim tau zoo lawd ntse ua ke xyeem, thiab yuav muab ib feem plaub hauv ib hee cawv txiv hmab hliv ua kevcai hliv xyeem. 41Thaum yuav tsaus ntuj yuav muab dua ib tug menyuam yaj xyeem, kuj yuav muab hmoov mog ua ke ua kevcai xyeem qoob loo thiab muab cawv txiv hmab ua kevcai hliv xyeem ib yam nkaus li thaum tagkis, ua tej uas muab hlawv kub hnyiab xyeem muaj pa tsw qab hum Yawmsaub lub siab. 42Nej yuav ua kevcai hlawv xyeem li no ib tiam dhau ib tiam ib txhiab ib txhis mus li rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib tab meeg Yawmsaub. Kuv yuav los ntsib nej thiab nrog koj hais lus qhov ntawd. 43Kuv yuav los ntsib cov Yixayee rau lub chaw ntawd thiab kuv lub hwjchim ci ntsa iab yuav ua rau lub chaw ntawd dawb huv rau kuv.
44“Kuv yuav tu kom lub tsev ntaub sib ntsib thiab lub thaj dawb huv rau kuv thiab kuv yuav tsa Aloo thiab nws cov tub ua cov uas dawb huv rau kuv ua pov thawj ua kuv tes haujlwm. 45Kuv yuav nyob kiag hauv nruab nrab cov Yixayee thiab kuv yuav ua lawv tus Vajtswv. 46Mas lawv yuav paub tias kuv yog Yawmsaub, yog lawv tus Vajtswv. Kuv yog tus uas coj lawv tawm hauv Iyi tebchaws los kuv thiaj tau nrog nraim lawv nyob. Kuv yog Yawmsaub, yog lawv tus Vajtswv.”