2

Mai-sen ra đời

1,2Thuở ấy có một chàng trai và một cô gái thuộc đại tộc Lê-vi kết nghĩa vợ chồng. Họ sinh được một con trai. Thấy con mình khôi ngô tuấn tú, người mẹ đem giấu đi suốt ba tháng. 3Đến khi không thể giấu lâu hơn nữa, người mẹ lấy một cái thúng đem trát nhựa thông cho khỏi ngấm nước, đặt đứa bé nằm bên trong, rồi đem thúng thả bên bờ sông, trong đám lau sậy. 4Chị đứa bé đứng xa xa để trông chừng.
5,6Hôm ấy, công chúa Ai-cập ra sông tắm, trong khi các cô gái hầu dạo chơi dọc bờ sông. Công chúa chợt thấy cái thúng trong đám sậy, liền gọi các cô hầu vớt lên. Mở ra, thấy một chú bé đang khóc, công chúa động lòng thương, nói rằng: "Đây là con của người Hy-bá."
7Chị đứa bé liền tiến lại hỏi công chúa: "Tôi phải đi kiếm một người đàn bà Hy-bá để nuôi em bé này cho công chúa chứ?" 8Công chúa đáp: "Phải, đi đi!" Cô bé chạy đi gọi mẹ. 9Công chúa bảo bà: "Đem em bé này về nuôi cho tôi, tôi trả công cho." Bà ẵm em vào lòng, đem về nhà nuôi nấng. 10Khi em đã khôn lớn, bà dẫn em vào cung, công chúa Ai-cập nhận em làm con, đặt tên là Mai-sen vì đã vớt em ra khỏi nước.

Mai-sen trốn qua Ma-đi-an

11Thời gian thấm thoắt, Mai-sen đã trưởng thành. Một hôm ông đi thăm các anh em đồng chủng, thấy người Hy-bá phải làm lụng cực nhọc. Ông cũng thấy một người Ai-cập đánh một người Hy-bá, anh em đồng chủng của mình. 12Nhìn quanh quất chẳng thấy ai, Mai-sen liền giết người Ai-cập rồi đem vùi thây trong cát. 13Ngày hôm sau ông lại đi thăm anh em mình. Lần này Mai-sen thấy hai người Hy-bá đánh nhau. Ông nói với người có lỗi: "Đã là anh em, sao còn đánh nhau?" 14Người đó hỏi vặn: "Ông là người cai trị, xét xử chúng tôi đấy à? Có phải ông định giết tôi như giết người Ai-cập hôm qua không?" Mai-sen biết việc đã lộ, nên lo sợ lắm. 15,16Việc đến tai Pha-ra-ôn, vua ra lệnh bắt Mai-sen xử tử, nhưng ông trốn qua xứ Ma-đi-an. Đến nơi, ông ngồi bên một cái giếng. Vừa lúc ấy, có bảy cô con gái của thầy tế lễ Ma-đi-an đi đến múc nước đổ vào máng cho bầy gia súc uống. 17Nhưng có một bọn chăn cừu đến đuổi các cô đi. Mai-sen đứng ra bênh vực, rồi lấy nước cho bầy thú uống giúp các cô. 18Khi thầy tế lễ Rê-u-ên thấy các con mình về, liền hỏi: "Sao hôm nay các con về sớm vậy?" 19Các cô thưa: "Có một người Ai-cập giúp chúng con chống bọn chăn cừu, lại còn múc nước cho bầy thú uống nữa." 20Rê-u-ên hỏi: "Người ấy đâu? Sao các con bỏ đi như vậy? Ra mời anh ấy về ăn cơm đi." 21Mai-sen đến, nhận lời ở lại với Rê-u-ên. Ông gả một trong bảy con mình là Sê-phô-ra cho Mai-sen làm vợ. 22Họ sinh được một con trai, đặt tên là Ghẹt-sôn vì Mai-sen nói: "Tôi ở nơi đất lạ quê người."
23,24Khi Mai-sen ở Ma-đi-an, vua Ai-cập qua đời. Dân Y-sơ-ra-ên kêu ca ta oán vì cuộc đời nô lệ cực nhục và khóc than với Thượng Đế. Thượng Đế nghe tiếng kêu của họ, nhớ lại lời Ngài đã hứa với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp. 25Thượng Đế đoái xem và thông suốt hoàn cảnh của con cháu Y-sơ-ra-ên.