2

Yug Mauxe

1Muaj ib tug tub xeem Levi, nwg yuav ib tug ntxhais xeem Levi ua quaspuj. 2Tug quaspuj hov xeeb tub hab yug tau ib tug tub. Thaus nwg pum tas tug tub zoo nraug heev nwg txhad muab zais tau peb lub hlis. 3Thaus nwg muab zais tsw tau ntxwv lawm, nwg txhad muab ib lub tawb pawj a luam roj aav hab roj ntoo. Nwg muab tug mivnyuas tso rua huv tawb coj moog tso rua huv plawv cov lojkov ntawm ntug dej. 4Mas tug muam hlub sawv deb tsawv saib txhad paub tas yuav muaj le caag tshwm rua nwg.
5Mas Falau tug ntxhais nqeg moog daa dej hab nwg cov nkauj qhev moog ua sw ntawm ntug dej. Falau tug ntxhais pum lub tawb nyob huv plawv cov lojkov txhad khaiv nwg tug nkauj qhev moog muab lub tawb lug. 6Thaus nwg qheb lub tawb saib mas nwg pum ib tug mivnyuas, na cav tug mivnyuas saamswm quaj. Tes nwg txawm khuvleej tug mivnyuas hov hab has tas, “Nuav yog cov tuabneeg Henplais le mivnyuas.” 7Tug mivnyuas hov tug muam txhad le has rua Falau tug ntxhais tas, “Koj puas xaav ca kuv moog hu ib tug quaspuj huv cov tuabneeg Henplais tuaj tu tug mivnyuas nuav rua koj?” 8Falau tug ntxhais txhad has tas, “Ca le moog.” Tug muam hov txhad le moog hu tug mivnyuas hov leej nam tuaj. 9Mas Falau tug ntxhais txhad has rua tug quaspuj hov tas, “Koj coj tug mivnyuas nuav moog tu rua kuv, mas kuv yuav muab nqe zug rua koj.” Tug puj hov txawm coj tug mivnyuas moog tu lawm. 10Thaus tug mivnyuas hlub lawd, nwg txhad coj tug mivnyuas tuaj rua Falau tug ntxhais, mas tug mivnyuas hov ua Falau tug ntxhais le tub. Nwg muab tis npe hu ua Mauxe tsua qhov nwg has tas, “Vem yog kuv rhu nwg tawm huv dej lug.”

Mauxe tswv moog peg Mintee tebchaws

11Thaus Mauxe hlub lawm, muaj ib nub Mauxe moog saib nwg haiv tuabneeg mas pum puab ua num nyaav heev. Nwg pum ib tug Iyi saamswm muab ib tug Henplais ntaus, yog nwg haiv tuabneeg ntaag. 12Nwg saib ncig pis leeg mas tsw pum leejtwg, nwg txhad muab tug Iyi hov tua kag, hab muab zais rua huv cov xuab zeb. 13Nub tom qaab, thaus Mauxe tawm moog, kuj pum ob tug Henplais sws ntaus hab, nwg txhad has rua tug kws ua txhum tas, “Ua caag koj ntaus koj haiv tuabneeg?” 14Nwg teb tas, “Leejtwg tsaa koj ua thawj kaav peb hab ua tug kws txav txem rua peb? Koj npaaj sab yuav tua kuv ib yaam le koj tua tug Iyi hab lov?” Mauxe txawm ntshai xaav tas, “Zaaj hov tub nchaa moog thoob lawm lauj.”
15Thaus Falau nov txug zaaj hov, nwg nrhav kev muab Mauxe tua pov tseg. Tassws Mauxe tswv ntawm Falau moog nyob rua huv Mintee tebchaws lawm. Nwg moog nyob tsawg ntawm ib lub qhov dej. 16Cov Mintee tug pov thawj muaj xyaa leej ntxhais. Cov ntxhais hov tuaj ntaus dej laub rua huv lub daab rua leej txwv tej yaaj tej tshws haus. 17Tes txawm muaj ib co txwvneej yug yaaj yug tshws lug lawv cov ntxhais hov tswv moog. Mas Mauxe sawv tseeg paab cov ntxhais hab ntaus dej rua puab tej yaaj tej tshws haus. 18Thaus puab rov moog txug Le‑u‑ee kws yog puab txwv, mas leej txwv nug tas, “Ua caag nub nua mej lug tau ntxuv?” 19Puab teb tas, “Muaj ib tug tuabneeg Iyi paab peb dim huv cov tuabneeg yug yaaj txhais teg hab tseed ntaus dej rua peb tej yaaj tej tshws haus.” 20Leejtxwv has rua puab tas, “Tug yawm hov nyob hovtwg? Ua caag mej muab nwg tso tseg? Ca le moog hu nwg lug noj mov maj.” 21Mauxe kuj txaus sab nrug nwg nyob, mas Le‑u‑ee muab tug ntxhais Xipaula qua rua Mauxe. 22Xipaula yug tau ib tug tub mas Mauxe muab tis npe hu ua Kawsoo, tsua qhov nwg has tas, “Kuv yog ib tug kws ua qhua nyob rua huv luas tebchaws.”
23Dhau ntau xyoo lug rua yaav tom qaab, vaajntxwv Iyi tuag lawm. Cov Yixayee quaj ntsaaj quas lawg huv txujkev ua qhev, txhad le quaj hu thov kev paab. Puab lub suab quaj kws raug ua qhev nuav txhad nrov moog txug Vaajtswv. 24Vaajtswv nov puab lub suab quaj ntsaaj, hab nwg ncu txug tej lug kws nwg cog tseg rua Aplahaa, Yiha hab Yakhauj. 25Vaajtswv saib ntsoov cov Yixayee hab paub puab lub neej zoo le caag.