30

Lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab

(Kh.D. 37:25-28)

1“Koj yuav tsum muab ntoo kub twg ua lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab. 2Ua dav xwm fab xwm meem ntev ib tshim dav ib tshim siab ob tshim. Cov kub ntawm kaum thaj mas ua keev kiag ntawm lub thaj los. 3Muab cov tseem kub luam kiag lub thaj sab saud thiab plaub fab thiab cov kub thaj huvsi thiab muab kub ua ib tug caj ntswm lo puag ncig lub thaj. 4Muab kub ua ob lub ntsej tis rau hauv tus qab caj ntswm ntawd ib lub ib sab kom sib ncaj mas yuav muab las ntxig rau ob lub ntsej ntawd kwv. 5Muab ntoo kub twg los ua ob tug las kwv thiab muab kub luam ob tug las ntawd. 6Muab lub thaj ntawd txawb rau nraum daim ntaub uas thaiv lub phij xab sib cog lus ncaj nkaus lub hau phij xab uas roos kev txhaum, yog lub chaw uas kuv yuav ntsib koj.
7“Aloo yuav mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab saum lub thaj ntawd. Txhua tagkis uas nws mus tu lub teeb mas txawm hlawv hmoov tshuaj tsw qab thiab ntag. 8Thaum yuav tsaus ntuj uas Aloo taws lub teeb mas nws yuav hlawv hmoov tshuaj tsw qab saum lub thaj, thiaj muaj hmoov tshuaj tsw qab rau ntawm Yawmsaub xubntiag ib tiam dhau ib tiam ib txhiab ib txhis mus li. 9Tej hmoov tshuaj tsw qab uas tsis dawb huv mas tsis txhob muab hlawv rau saum lub thaj no. Tsis txhob ua kevcai hlawv huvsi xyeem rau saud tsis txhob ua kevcai xyeem qoob loo rau saud, tsis txhob muab cawv txiv hmab hliv ua kevcai xyeem rau saud. 10Aloo yuav ua kevcai ntxuav kev txhaum rau plaub tug kub ntawm lub thaj ntawd ib xyoos ib zaug. Nws yuav muab cov ntshav uas ua kevcai xyeem daws txim los ua kevcai ntxuav kev txhaum txim, ua kevcai ntxuav lub thaj ib xyoos ib zaug ib tiam dhau ib tiam mus li. Lub thaj no dawb huv kawg nkaus rau Yawmsaub.”

Nyiaj txhiv txojsia

11Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 12“Thaum koj txheeb npe thiab suav cov Yixayee mas lawv sawvdaws nyias taus nyias nqa nyiaj tuaj pub rau Yawmsaub ua nqe txhiv txojsia, lawv thiaj tsis raug xwm txheej phem rau thaum koj mus suav lawv. 13Txhua tus uas twb txheeb npe lawd mas yuav pub ib nrab sekhee nyiaj raws li tej nyiaj uas siv hauv lub chaw pe hawm Yawmsaub (ib sekhee muaj nees nkaum kela.) Yuav tsum pub ib nrab sekhee ntawd rau Yawmsaub. 14Txhua tus uas tuaj txheeb npe cov uas hnub nyoog nees nkaum xyoo rov saud, yuav coj nyiaj tuaj pub rau Yawmsaub. 15Thaum nej sawvdaws coj nyiaj tuaj pub rau Yawmsaub ntxuav kev txhaum txhiv nej txojsia mas cov uas muaj tsis txhob pub dhau, cov uas pluag los tsis txhob pub tsawg dhau ib nrab sekhee. 16Koj yuav khaws cov nyiaj uas txhiv cov Yixayee txojsia coj los siv hauv lub tsev ntaub sib ntsib ua Yawmsaub tes haujlwm, kom Yawmsaub thiaj nco txog qhov uas cov Yixayee sawvdaws twb ntxuav kev txhaum txhiv txojsia lawm.”

Lub phaj ntxuav tes taw

17Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 18“Koj muab tooj liab ua ib lub phaj thiab muab tooj liab ua lub chaw txawb lub phaj tooj liab ntawd ua chaw ntxuav. Muab txawb ntawm lub tsev ntaub sib ntsib thiab lub thaj kem nruab nrab, thiab nqa dej los rau hauv lub phaj, 19mas Aloo thiab nws cov tub yuav siv cov dej ntawd ntxuav tes ntxuav taw. 20Thaum lawv yuav nkag mus rau hauv lub tsev ntaub sib ntsib thiab thaum lawv mus ze lub thaj ua Yawmsaub tes haujlwm es muab qhov txhia chaw hlawv xyeem rau Yawmsaub mas lawv yuav tsum muab dej los ntxuav tsam ces lawv tuag. 21Lawv yuav tsum ntxuav tes ntxuav taw tsam ces lawv tuag. No yog txoj kevcai uas Aloo thiab nws cov tub caj ces yuav tsum coj txhua tiam mus ib txhiab ib txhis li.”

Roj tsw qab siv ua kevcai tsa

22Yawmsaub hais rau Mauxe tias, 23“Muab tej txuj lom zoo zoo li no, uas yog roj tsw qab hnyav tsib puas sekhee, hmoov ntoo tuv hnyav ib nrab (yog ob puas tsib caug sekhee) thiab tauj qaib tsw qab hnyav ob puas tsib caug sekhee, 24thiab hmoov xyab txob hnyav tsib puas sekhees hnyav raws li nyiaj sekhee uas lawv siv hauv lub chaw pe Yawmsaub, thiab muab ib hee roj aulib. 25Koj yuav muab tej no los tov ua ke ib yam li tus Kws txawj ua tshuaj tsw qab ua, thiaj tau cov roj uas dawb huv siv ua kevcai tsa. Cov roj no yog cov roj uas dawb huv siv hliv ywg ua kevcai tsa. 26Thiab muab cov roj tsw qab no ywg pleev lub tsev ntaub sib ntsib thiab lub phij xab sib cog lus, 27thiab lub rooj thiab tej twj siv saum lub rooj, thiab lub teeb kub thiab tej twj siv tu lub teeb, thiab lub thaj hlawv hmoov tshuaj tsw qab, 28thiab lub thaj uas hlawv qhov txhia chaw xyeem thiab tej twj uas siv ntawm lub thaj, thiab lub phaj thiab lub chaw uas txawb lub phaj. 29Yuav ua kevcai tu txhua yam no kom dawb huv rau kuv mas tej no thiaj dawb huv kawg nkaus li. Yog yam twg los nphav tej no mas yam ntawd kuj cia li dawb huv lawm. 30Koj yuav muab roj hliv ywg rau Aloo thiab nws cov tub ua kevcai tu kom lawv dawb huv rau kuv lawv thiaj ua tau pov thawj ua koom tu kuv. 31Koj hais rau cov Yixayee hais tias, ‘Cov roj no yog kuv li roj tsw qab dawb huv uas siv ua kevcai tsa ib tiam dhau ib tiam ib txhiab ib txhis li. 32Cov roj no tsis txhob muab hliv ywg rau tej pejxeem kiag li thiab tsis txhob muab ua dua ib co roj zoo li cov roj tsw qab no. Cov roj no dawb huv rau kuv mas nej yuav tsum muab saib ua yam uas dawb huv rau kuv xwb. 33Yog leejtwg ua ib co roj tsw qab zoo li no thiab muab cov roj no coj mus hliv ywg rau lwm tus uas tsis yog pov thawj mas tus ntawd yuav raug muab txiav tawm ntawm nws haiv neeg mus.’ ”

Cov hmoov tshuaj tsw qab

34Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Muab cov txuj lom tsw qab li no, uas yog kua mis roj nyab thiab ib qho nqaij qwj hiavtxwv thiab kua mis qej tsua thiab tej roj ntoos tsw qab zoo zoo sib npaug zos, 35coj los tov ua ke ua cov hmoov tshuaj tsw qab yam li tus Kws txawj tov ua tshuaj tsw qab, thiab rau mentsis ntsev thiaj zoo kawg nkaus thiab dawb huv. 36Muab ib co tuav ua hmoov coj mus txawb rau ntawm lub phij xab sib cog lus xubntiag hauv lub tsev ntaub sib ntsib uas yog lub chaw uas kuv yuav ntsib koj. Cov tshuaj tsw qab no yuav tsum muab saib ua yam uas dawb huv kawg nkaus li. 37Cov hmoov tshuaj tsw qab no uas koj muab tov raws li uas qhia no mas nej tus kheej tsis txhob siv li. Koj yuav suav tias yog yam uas dawb huv rau Yawmsaub lawm. 38Yog leejtwg ua ib co hmoov tshuaj tsw qab zoo li cov no los siv mas nws yuav raug muab txiav tawm ntawm nws haiv neeg mus.”