32

Muab Kub Nchuav ua ib Tug Mlom Nyuj

(2 Kevcai 9.6-29)

1Thaum cov neeg pom hais tias Mauxes pheej tsis nqis saum roob los, lawv txawm sib sau tuaj cuag Aloos thiab hais rau nws hais tias, “Peb tsis paub xyov muaj xwm dabtsi rau Mauxes tus uas coj peb nram tebchaws Iziv los lawm; yog li ntawd, koj cia li ncuav ib tug vajtswv los ua tus coj peb.”
2Aloos teb lawv hais tias, “Cia li mus hle nej tej pojniam menyuam tej qhwsntsej kub nqa tuaj rau kuv.” 3Yog li ntawd, lawv thiaj hle tagnrho lawv tej qhwsntsej kub nqa tuaj rau Aloos. 4Aloos muab cov qhwsntsej kub ntawd mus hlawv hauv lub yeejvub kom yaj, thiab muab nchuav ua ib tug mlom nyuj.
 Lawv hais tias, “Ib tsoom Yixalayees, tus no yog tus vajtswv uas coj peb nram tebchaws Iziv los!”
5Tom qab ntawd, Aloos ua ib lub thaj rau ntawm tus mlom nyuj ntawd hauv ntej thiab tshaj tawm rau sawvdaws hais tias, “Tagkis peb yuav ua ib pluag noj haus ua tus TSWV tsaug.” 6Tagkis, thaum kaj ntug txoog lawv thiaj coj tsiaj tuaj tua hlawv fij theej txhoj thiab muab dua ib co tua fij ua kev sib raug zoo. Cov pejxeem thiaj zaum tsaws noj tsau haus qaug, sawv dhia seevcev thiab sib deev.
7Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li maj nroos nqis rov qab mus tamsim no, rau qhov cov pejxeem uas koj coj nram tebchaws Iziv los, lawv ua txhaum thiab tso kuv tseg lawm. 8Lawv tso txojkev uas kuv kom lawv taug tseg lawm; lawv muab kub nchuav ua ib mlom nyuj, lawv pe tus mlom nyuj ntawd, thiab muab khoom fij rau tus mlom nyuj, thiab lawv hais tias, ‘Ib tsoom Yixalayees, tus no yog tus vajtswv uas coj peb nram tebchaws Iziv los ntag!’ 9Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, ‘Kuv paub cov neeg no zoo lawm, lawv yeej tawv ncauj heev. 10Nimno, tsis txhob cheem kuv. Kuv chim rau lawv heev, kuv yuav ua kom lawv raug kev puastsuaj. Ces kuv yuav tsa koj thiab koj cov xeebntxwv ua ib haivneeg tseemceeb.’ ”
11Tiamsis Mauxes thov tus TSWV uas yog nws tus Vajtswv hais tias, “Tus TSWV, koj twb tau siv koj lub zog thiab lub hwjchim coj lawv tawm nram tebchaws Iziv los, vim li cas koj yuav chim rau koj haivneeg ua luaj? 12Cov Iziv yuav hais tias, koj coj koj haivneeg tawm hauv tebchaws Iziv los, yog koj coj lawv los tua povtseg thiab ua kom lawv puastsuaj tas rau tom roob mojsab qhua xwb? Thov koj ua siab ntev thiab txo koj txojkev chim, tsis txhob tso kev puastsuaj los rau koj haivneeg. 13Thov koj nco ntsoov Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj uas yog koj cov tubtxib. Nco ntsoov tej lus uas koj tau cog tseg lawm hais tias, koj yuav pub rau lawv muaj xeebntxwv coob ib yam li cov hnubqub saum ntuj thiab koj yuav muab lub tebchaws uas koj coglus tseg rau lawv cov xeebntxwv, thiab ua lawv tug mus ibtxhis li.” 14Yog li ntawd, tus TSWV thiaj hloov siab thiab tsis tso kev puastsuaj los rau nws haivneeg li uas nws tau hais lawm.
15Mauxes txawm nqis saum roob los, nws nqa ob daim txiag zeb uas sau cov lus samhwm rau ob sab nrog Mauxes los. 16Vajtswv yog tus txua ob daim txiag zeb thiab sau tej lus samhwm, thiab nws txaug npe ntawv rau saum ob daim txiag zeb ntawd.
17Thaum Yausuas hnov cov neeg qw ua tsuj ua tsaug, nws hais rau Mauxes hais tias, “Kuv hnov suab sib ntaus sib tua qw ua tsuj ua tsaug nram lub yeej tuaj.”
18Mauxes teb hais tias, “Tsis yog lub suab qw zoo li thaum ntaus yeej rog lossis lub suab quaj thaum swb rog; lub suab ntawd yog suab hu nkauj.”
19Thaum Mauxes los ze lub yeej, nws pom tus mlom nyuj thiab pom cov neeg dhia seevcev lomzem xauv npo, nws chim heev. Nws thiaj muab ob daim txiag zeb ntawm nws tes ntsawm tawg ntsoog ntxaws rau ntawm taw roob. 20Nws coj tus mlom nyuj uas lawv nchuav ntawd mus hlawv, muab zom ua hmoov mos mos, thiab muab tov dej rau cov Yixalayees haus. 21Mauxes nug Aloos hais tias, “Cov neeg no ua li cas rau koj, koj thiaj coj lawv ua kev txhaum loj npaum li no?”
22Aloos teb hais tias, “Koj tsis txhob chim rau kuv, koj yeej paub cov neeg no, lawv lub siab yeej nyiam ua txojkev phem. 23Lawv tuaj thov kuv hais tias, ‘Peb tsis paub xyov muaj xwm dabtsi rau Mauxes tus uas coj peb tawm nram tebchaws Iziv los lawm; yog li ntawd, koj cia li nchuav ib tug mlom los coj peb.’ 24Kuv thiaj hais kom lawv nqa lawv tej saw kub thiab tej qhwsntsej kub uas lawv muaj tuaj rau kuv. Kuv thiaj coj mus hlawv rau hauv qhovcub, ces txawm ua tau tus mlom nyuj no.”
25Mauxes pom hais tias, Aloos tsis tswj cov neeg thiab tso lawv ua tej kev txajmuag tabmeeg rau tej yeebncuab saib tsis taus lawv. 26Yog li ntawd, Mauxes thiaj li mus sawv ntawm roojvag qw hais tias, “Leejtwg tuaj tus TSWV tog cia li los cuag kuv!” Tagnrho xeem Levis txawm sau nthwv los vij Mauxes, 27Mauxes hais rau lawv hais tias, “Tus TSWV uas yog haivneeg Yixalayees tus Vajtswv samhwm kom nej nyias nqa nyias rab ntaj thiab pib ntawm lub roojvag no mus kom thoob plaws lub yeej no muab nej tej kwvtij, tej phoojywg thiab nej tej neeg zejzog tua povtseg kom tas.” 28Cov Levis mloog Mauxes lus, hnub ntawd lawv thiaj muab cov txivneej tua tuag kwvyees li peb txhiab leej. 29Mauxes hais rau cov Levis hais tias, “Hnub no nej rov tsa nej ua povthawj ua tus TSWV tes haujlwm rau qhov nej muab nej tej tub thiab tej kwvtij tua povtseg, yog li ntawd, hnub no tus TSWV thiaj foom koob hmoov rau nej.”
30Hnub tom qab Mauxes hais rau cov pejxeem hais tias, “Nej ua kev txhaum loj heev. Tiamsis nimno kuv yuav rov mus cuag tus TSWV saum roob dua; tej zaum kuv yuav mus thov tau tus TSWV zam txim rau nej.” 31Mauxes rov mus cuag tus TSWV thiab thov hais tias, “Cov neeg no ua kev txhaum loj kawg li. Lawv muab kub nchuav ua ib tug vajtswv thiab lawv pe tus vajtswv ntawd. 32Thov koj zam lawv tej kev txhaum; tiamsis yog koj zam tsis tau, thov koj rho kuv lub npe tawm hauv phau ntawv uas koj sau koj haivneeg tej npe lawm.”
33Tus TSWV teb hais tias, “Cov twg ua txhaum rau kuv, cov ntawd thiaj yog cov uas yuav raug rho npe tawm hauv kuv phau ntawv mus xwb. 34Tamsim no koj cia li rov qab mus, coj cov pejxeem mus nyob qhov chaw uas kuv twb qhia rau koj lawm. Nco ntsoov kuv tus timtswv yuav mus ua nej ntej coj nej kev, tiamsis thaum txog lub sijhawm kuv txiav txim, kuv yuav txiav txim rau lawv tej kev txhaum.”
35Tus TSWV tso kab mob kis los rau cov pejxeem, rau qhov lawv yuam Aloos muab kub nchuav ua ib tug mlom nyuj rau lawv pe.