33

Lệnh Rời Núi Si-nai

1CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy đi, hãy rời khỏi nơi nầy, ngươi và dân ngươi đã đem lên khỏi xứ Ai-cập. Hãy đi đến xứ Ta đã thề với Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp rằng, ‘Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất nầy.’ 2Ta sẽ sai một thiên sứ đi trước ngươi. Ta sẽ đuổi dân Ca-na-an, dân A-mô-ri, dân Hít-ti, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si ra khỏi đó. 3 Hãy đi lên một xứ đượm sữa và mật, nhưng Ta sẽ không đi với các ngươi, kẻo Ta sẽ tiêu diệt các ngươi dọc đường, vì các ngươi là một dân cứng cổ.”
4 Khi dân chúng nghe tin chẳng lành đó, họ than khóc, và không ai đeo đồ trang sức nữa, 5 bởi vì CHÚA đã phán với Mô-sê, “Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên, ‘Các ngươi là một dân cứng cổ. Nếu Ta đi lên với các ngươi thì chỉ một thời gian ngắn, Ta sẽ phải tiêu diệt các ngươi.’ Vậy bây giờ hãy gỡ bỏ những đồ trang sức của các ngươi đi, may đâu Ta sẽ xét lại và sẽ quyết định phải làm gì với các ngươi.” 6 Vì vậy dân I-sơ-ra-ên gỡ bỏ những đồ trang sức của họ, kể từ lúc rời Núi Hô-rếp ra đi.

Lều Hội Kiến

7 Mô-sê lấy một cái lều đem dựng bên ngoài doanh trại, cách doanh trại một khoảng xa xa, và gọi đó là Lều Hội Kiến. Nếu ai muốn thỉnh ý CHÚA, người ấy phải ra ngoài doanh trại và đến Lều Hội Kiến được dựng bên ngoài doanh trại ấy. 8 Mỗi khi Mô-sê đi ra để đến Lều ấy, toàn dân đứng dậy. Ai nấy đứng nơi cửa lều của mình và nhìn theo Mô-sê cho đến khi ông vào trong Lều thánh. 9Khi Mô-sê đã vào trong Lều, trụ mây hạ xuống, đứng ở cửa Lều, và CHÚA nói chuyện với Mô-sê. 10 Khi dân thấy trụ mây đứng ở cửa Lều, mọi người đứng dậy, rồi sấp mình xuống thờ lạy nơi cửa lều của mình. 11 Ðó là cách CHÚA nói chuyện với Mô-sê, mặt đối mặt, như hai người bạn nói chuyện với nhau. Sau đó ông trở về doanh trại, nhưng người phụ tá trẻ tuổi của ông, Giô-sua con của Nun, thì không rời Lều ấy.

Mô-sê Cầu Xin CHÚA

12 Mô-sê thưa với CHÚA, “Lạy CHÚA, Ngài đã phán với con, ‘Hãy đem dân nầy đi,’ nhưng Ngài không cho con biết Ngài sẽ sai ai đi với con. Hơn nữa Ngài đã phán, ‘Ta biết đích danh ngươi và ngươi được ơn trước mặt Ta.’ 13 Bây giờ nếu con được ơn trước mặt Ngài, xin dạy con các đường lối Ngài, để con được biết Ngài hơn và được ơn trước mặt Ngài hơn. Ngoài ra, con xin Ngài luôn xem dân nầy là dân Ngài.”
14 Ngài phán, “Chính Ta sẽ đi với ngươi, và Ta sẽ cho ngươi được an nghỉ.” 15 Ông thưa với Ngài, “Nếu chính Ngài không đi với chúng con, xin Ngài đừng đem chúng con lên khỏi nơi đây. 16 Vì làm sao người ta biết được con và dân Ngài được ơn trước mặt Ngài? Há chẳng phải là Ngài đi với chúng con sao? Chỉ như thế, chúng con, tức con và dân Ngài, mới khác biệt với mọi dân khác trên mặt đất.”
17 CHÚA phán với Mô-sê, “Ta sẽ làm mọi điều ngươi cầu xin, vì ngươi đã được ơn trước mặt Ta, và Ta biết đích danh ngươi.”
18 Mô-sê thưa, “Con cầu xin Ngài cho con được chiêm ngưỡng vinh quang Ngài.” 19 Ngài đáp, “Ta sẽ thể hiện hoàn toàn vẻ thiện mỹ của Ta ngang qua trước mặt ngươi, và hô danh ‘CHÚA’ trước mặt ngươi. Ta sẽ làm ơn cho ai Ta muốn làm ơn. Ta sẽ thương xót ai Ta muốn thương xót. 20 Nhưng,” Ngài phán, “ngươi không thể thấy mặt Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống.” 21 CHÚA lại phán tiếp, “Nầy, có một chỗ gần Ta, và ngươi sẽ đứng trên tảng đá. 22 Khi vinh quang Ta đi ngang qua, Ta sẽ đặt ngươi vào trong hốc đá, Ta sẽ lấy tay Ta che ngươi lại, cho đến khi Ta qua khỏi. 23 Sau đó Ta sẽ rút tay Ta, bấy giờ ngươi sẽ thấy sau lưng Ta, nhưng mặt Ta thì ngươi không thể thấy.”