33

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Con hãy lời bỏ nơi đây, đem dân này là dân mà con đã dẫn ra khỏi Ai-cập đi đến đất Ta đã hứa với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp Ta sẽ cho con cháu họ. 2Ta sẽ sai một Thiên sứ đi trước, đuổi dân Ca-na-an, dân A-mo, dân Hê-tít, dân Phê-rết dân Hê-vít và dân Giê-hu đi. 3Đây là một vùng đất rất phì nhiêu. Tuy nhiên, Ta sẽ không cùng đi với dân này; Ta có thể tiêu diệt họ dọc đường, vì họ là một dân ương ngạnh." 4Khi nghe Mai-sen thuật lại những lời nghiêm khắc này, toàn dân đều than khóc, tháo hết đồ trang sức đang đeo ra. 5Vì Chúa Hằng Hữu có bảo Mai-sen nói với họ: "Các ngươi là một dân rất ương ngạnh. Nếu Ta đi với các ngươi chỉ một thời gian ngắn, Ta phải tiêu diệt các ngươi mất. Bây giờ, tháo hết đồ trang sức ra đợi xem Ta phải quyết định số phận các ngươi thế nào." 6Thế nên, từ đây (núi Hô-rếp) trở đi, dân Y-sơ-ra-ên không đeo đồ trang sức nữa.

Lều hội kiến

7Mai-sen dựng một Lều ở bên ngoài và cách xa trại của dân, ông gọi Lều này là Lều hội kiến Trong dân, nếu có ai muốn thỉnh ý Thượng Đế, thì đến nơi này.
8Mỗi khi Mai-sen đi ra Lều này, mọi người đều đứng lên, từ cửa trại mình nhìn theo cho đến khi ông vào khuất trong Lều. 9Ngay lúc ông bước vào Lều, trụ mây hạ xuống đứng trước cửa trong khi Chúa Hằng Hữu nói với ông. 10Khi thấy trụ mây đứng trước cửa Lều, toàn dân đều thờ lạy từ cửa trại mình.

Chúa Hằng Hữu nói chuyện với Mai-sen

11Chúa Hằng Hữu đối diện nói chuyện với Mai-sen như một người nói chuyện với bạn thân. Khi Mai-sen rời Lều về trại, Giô-suê con trai của Nun, phụ tá của ông vẫn ở lại trong Lều.
12,13Mai-sen thưa với Chúa Hằng Hữu: "Chúa bảo con dẫn dân này đi, nhưng không cho con biết Chúa sẽ sai ai đi với con, tuy Chúa có nói rằng Chúa biết rõ cá nhân con và con được Chúa đoái hoài. Nếu đúng vậy, con cầu xin Chúa hướng dẫn đường đi nước bước, cho con hiểu Ngài và luôn tìm được ân huệ Chúa. Cũng xin Chúa coi dân này là dân của Ngài."
14Chúa Hằng Hữu đáp: "Chính Ta sẽ đi với con và cho con được nghỉ ngơi thanh thản nhẹ nhàng."
15Mai-sen thưa: "Nếu Chúa không đi cùng, xin đừng cho chúng con đi nữa. 16Làm sao người ta biết được rằng con và dân này được Chúa đoái hoài? Nhưng khi có Chúa đi cùng, con và dân của Ngài sẽ khác hẳn mọi dân tộc khác trên thế giới
17Chúa Hằng Hữu đáp: "Ta sẽ làm theo điều con xin, vì cá nhân con được Ta thấu rõ và chiếu cố.
18Mai-sen lại thưa: "Xin cho con được thấy vinh quang Chúa!"
19Chúa Hằng Hữu đáp: "Ta sẽ phát hiện lòng nhân ái trước mặt con, tuyên hô danh 'Chúa Hằng Hữu' trước con. Ta tỏ lòng từ ái với người Ta muốn từ ái, tỏ lòng thương xót với người ta muốn thương xót. 20Nhưng con sẽ không thấy được vinh quang của diện mạo Ta, vì không ai thấy mặt Ta mà còn sống. 21Tuy nhiên, con đứng lên tảng đá này cạnh Ta. 22Khi vinh quang Ta đi ngang qua, Ta sẽ đặt con vào khe đá và lấy tay che con cho đến khi Ta qua rồi, 23lúc ấy Ta thu tay lại và con sẽ thấy sau lưng chứ không thấy mặt Ta."