33

Yawmsaub kom lawv tawm ntawm roob Xinai mus

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li mus, koj thiab cov pejxeem uas koj coj tawm hauv Iyi tebchaws los cia li tawm ntawm no mus rau lub tebchaws uas kuv cog lus ruaj khov rau Aplahas, Yiha thiab Yakhauj tias, ‘Kuv yuav pub lub tebchaws rau koj caj ces.’ 2Kuv yuav tso ib tug tubtxib saum ntuj ua koj ntej mus ntiab cov Khana‑as, cov Amaulai, cov Hithai, cov Pelixai, cov Hivai thiab cov Yenpu tawm qhov ntawd mus. 3Koj cia li mus kom txog lub tebchaws uas muaj kua mis thiab zib ntab ntws nto. Tiamsis kuv yuav tsis nrog koj mus ntshai tsam kuv yuav ua rau koj puam tsuaj tag ntawm ib tog kev, vim nej yog neeg tawv ncauj.”
4Thaum cov pejxeem hnov tej xov phem ntawd lawv quaj ntsuag thiab tsis muaj leejtwg coj saw nyiaj saw kub kiag li, 5rau qhov Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Koj cia li hais rau cov Yixayee tias, ‘Nej yog neeg tawv ncauj. Yog kuv nrog nej mus ib nyuag pliag xwb kuv muab nej ua puam tsuaj tag. Vim li no nej cia li hle nej tej saw nyiaj saw kub tseg thiab kuv yuav txiav txim siab saib kuv yuav ua li cas rau nej.’ ” 6Cov Yixayee thiaj li hle lawv tej saw nyiaj saw kub mas txij ntawm lub roob Haule lawv tsis coj li lawm.

Lub tsev ntaub sib ntsib

7Mauxe pheej coj ib lub tsev ntaub mus tsa rau sab nraum ntug zos deb ntawm lub zos mas hu ua lub tsev ntaub sib ntsib. Mas txhua tus uas xav ua nug rau Yawmsaub kuj tawm mus rau ntawm lub tsev ntaub sib ntsib uas nyob nraum ntug zos. 8Mauxe tawm mus rau ntawm lub tsev ntaub thaum twg, cov pejxeem sawvdaws yuav sawv ntsug ntawm nyias lub qhov rooj tsev ntaub saib Mauxe mus txog thaum nws nkag rau hauv lub tsev ntaub. 9Thaum Mauxe nkag mus rau hauv lub tsev ntaub lawm, tus ncej huab kuj nqes los nyob ntawm lub tsev ntaub qhov rooj, mas Yawmsaub nrog Mauxe hais lus. 10Cov pejxeem sawvdaws pom tus ncej huab los nyob ntawm lub qhov rooj tsev ntaub thaum twg, mas sawvdaws txhua tus kuj sawv tsees hawm ntawm nyias lub qhov rooj tsev ntaub. 11Yawmsaub pheej nrog Mauxe sib tham tim ntsej tim muag yam li ob tug kwvluag sib tham. Ces Mauxe li rov qab los rau hauv lub zos, tiamsis tus tub hluas Yausua uas yog Noo tus tub thiab yog Mauxe tus tub qhe mas tsis tawm hauv lub tsev ntaub mus li.

Yawmsaub cog lus tias yuav nrog lawv nyob

12Mauxe hais rau Yawmsaub tias, “Koj tau hais rau kuv tias, ‘Cia li coj cov pejxeem no mus,’ tiamsis koj twb tsis qhia rau kuv paub tias koj yuav txib leejtwg nrog kuv mus. Txawm li ntawd los koj tseem hais tias, ‘Kuv paub koj zoo vim paub koj lub npe thiab koj yog tus uas txaus kuv siab.’ 13Yog koj txaus siab rau kuv tiag lawm, thov koj qhia koj txojkev rau kuv pom nimno xwv kuv thiaj paub koj thiab yuav txaus koj lub siab mus li. Thiab thov koj nco tias cov neeg no yog koj haiv neeg thiab.” 14Yawmsaub hais tias, “Kuv yuav nrog koj mus ntag thiab yuav pub kom koj tau so.” 15Mauxe thiaj hais rau nws tias, “Yog koj tsis nrog kuv mus, thov tsis txhob coj peb tawm ntawm no mus li. 16Yuav ua li cas thiaj paub tias kuv thiab koj cov neeg txaus koj lub siab? Kuj yog thaum koj nrog peb mus xwb kuv thiab koj cov neeg thiaj li txawv dua lwm haiv neeg huvsi uas nyob thoob plaws hauv lub ntiajteb los tsis yog?”
17Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Yam uas koj thov, kuv yuav ua raws li ntawd. Rau qhov koj txaus kuv lub siab thiab kuv paub koj lub npe zoo.” 18Mauxe thiaj hais tias, “Thov koj ua koj lub hwjchim ci ntsa iab tshwm rau kuv pom.” 19Yawmsaub thiaj teb tias, “Kuv yuav ua kuv txojkev zoo huvsi tshwm los hla ntawm koj xubntiag, thiab kuv yuav tshaj tawm kuv lub npe uas yog Yawmsaub rau ntawm koj xubntiag. Kuv xav khuvleej tus twg kuv yuav khuvleej tus ntawd, kuv xav tab ncuab tus twg kuv yuav tab ncuab tus ntawd.” 20Yawmsaub hais tias, “Tiamsis koj yuav pom tsis tau kuv lub ntsej muag, rau qhov tsis muaj leejtwg pom es tseem muaj txojsia nyob.” 21Mas Yawmsaub hais tias, “Saib maj, muaj ib qho chaw nyob ze kuv uas koj sawv tau saum lub pob zeb ntawd. 22Mas thaum kuv lub hwjchim ci ntsa iab tabtom hla mus kuv yuav muab koj zais rau hauv kem zeb mas kuv yuav xuas kuv txhais tes roos koj mus txog thaum kuv hla dhau lawm, 23kuv li rho kuv txhais tes mas koj yuav pom kuv nrob qaum tiamsis koj yuav tsis pom kuv lub ntsej muag.”