34

Hai Bảng Giao Ước Mới

(Phục 10:1-5)

1 CHÚA phán với Mô-sê, “Ngươi hãy làm hai bảng đá giống như hai bảng trước, để Ta sẽ viết trên đó những lời giống như hai bảng đá mà ngươi đã đập vỡ. 2 Ðến sáng mai, ngươi phải có sẵn. Sáng mai ngươi hãy lên Núi Si-nai, lên tận đỉnh núi, rồi trình diện Ta tại đó. 3 Không ai được lên núi với ngươi, cũng không ai lảng vảng bất cứ nơi nào trên núi; ngay cả chiên, dê, bò, lừa đều không được gặm cỏ gần núi.” 4Vậy Mô-sê đục hai bảng đá giống như hai bảng trước. Sáng hôm sau, ông dậy sớm và lên Núi Si-nai, như CHÚA đã truyền cho ông; hai tay ông mang hai bảng đá. 5CHÚA ngự xuống trong trụ mây, đứng với ông tại đó, và hô danh “CHÚA.” 6CHÚA đi qua trước mặt ông và hô:
  “CHÚA! CHÚA! Ðức Chúa Trời thương xót và đầy ơn,
  Chậm giận, chan chứa tình thương, và chân thật,
  7 Thương ai thương đến ngàn đời,
  Tha thứ tội ác, vi phạm, và tội lỗi,
  Nhưng không kể kẻ có tội là vô tội;
  Do tội của ông bà cha mẹ mà con cháu bị vạ lây đến ba bốn đời.”
8 Mô-sê vội vàng cúi đầu và sấp mình xuống đất thờ lạy Ngài. 9 Ông nói, “Lạy Chúa, nếu bây giờ con được ơn trước mặt Ngài, cầu xin Chúa đi với chúng con. Dù dân nầy là một dân cứng cổ, con cầu xin Ngài tha thứ tội ác và tội lỗi của chúng con, và xin nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài.”

Tái Lập Giao Ước

(Xuất 23:14-19; Phục 7:1-5; 16:1-17)

10 Ngài phán, “Nầy, Ta lập một giao ước. Trước mặt toàn dân ngươi Ta sẽ làm những việc lạ lùng chưa hề thực hiện cho một dân nào trên khắp mặt đất. Các dân chung quanh ngươi sẽ thấy công việc của CHÚA, vì đó là một việc kinh khủng Ta sẽ làm cho ngươi. 11 Hãy cẩn thận làm theo mọi điều Ta truyền cho ngươi ngày nay. Nầy, Ta sẽ đuổi đi trước mặt ngươi dân A-mô-ri, dân Ca-na-an, dân Hít-ti, dân Pê-ri-xi, dân Hi-vi, và dân Giê-bu-si. 12 Khá cẩn thận, đừng lập giao ước gì với các dân trong xứ mà ngươi sẽ đến sống, bằng không nó sẽ thành cái bẫy ở giữa ngươi. 13 Nhưng ngươi hãy phá đổ các bàn thờ của chúng, đập nát các trụ thờ bằng đá của chúng, và đốn hạ các cột thờ nữ thần của chúng, 14 vì ngươi sẽ không thờ một thần nào khác, bởi vì CHÚA, danh Ngài là Ðấng Ghen Tương, là một Thần ghen tương. 15 Ngươi sẽ không lập giao ước với các dân trong xứ, kẻo khi chúng làm điếm với các thần của chúng và dâng của tế lễ cho các thần của chúng, chúng sẽ mời ngươi, rồi ngươi sẽ ăn của cúng ấy. 16 Hoặc ngươi sẽ cưới các con gái chúng làm vợ cho các con trai các ngươi, rồi khi các con gái chúng làm điếm với các thần của chúng, chúng sẽ lôi cuốn các con trai ngươi cùng làm điếm với các thần của chúng.
17 Ngươi chớ đúc các tượng thần để thờ.
18 Ngươi sẽ giữ Lễ Bánh Không Men. Ngươi sẽ ăn bánh không men bảy ngày, như Ta đã truyền cho ngươi, theo thời điểm đã ấn định trong tháng Giêng; vì trong tháng Giêng ngươi đã ra khỏi Ai-cập.
19 Tất cả con đầu lòng sẽ thuộc về Ta. Mọi con đực trong bầy súc vật ngươi, tức mọi con đực đầu lòng của bò hay chiên cũng vậy. 20 Mỗi con đầu lòng của lừa, ngươi sẽ được chuộc lại bằng một con chiên; còn nếu ngươi không chuộc nó lại, ngươi phải bẻ gãy cổ nó đi. Tất cả các ngươi sẽ chuộc lại con đầu lòng của mình.
 Không ai đi tay không đến ra mắt Ta.
21 Ngươi sẽ làm việc sáu ngày, nhưng ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ; dù ngay cả mùa cày cấy hay mùa gặt hái ngươi cũng phải nghỉ.
22 Ngươi hãy giữ Lễ Các Tuần và dâng hoa lợi đầu mùa gặt lúa mì. Ngươi hãy giữ Lễ Thu Hoạch vào cuối năm.
23 Mỗi năm ba lần tất cả người nam của ngươi phải ra mắt CHÚA Ðức Chúa Trời, Thần của I-sơ-ra-ên. 24 Vì Ta sẽ đuổi các dân đi trước mặt ngươi và mở rộng bờ cõi ngươi. Không ai sẽ muốn lấy đất của ngươi khi ngươi đi lên ra mắt CHÚA, Ðức Chúa Trời ngươi, mỗi năm ba lần.
25 Ngươi sẽ không dâng máu chung với men. Những của lễ dâng trong Lễ Vượt Qua sẽ không được để lại đến sáng hôm sau.
26 Ngươi hãy mang những hoa quả đầu mùa tốt nhất của ruộng vườn ngươi đến nhà CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngươi.
 Ngươi không được nấu thịt dê con trong sữa của mẹ nó.”
27 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy ghi lại những lời nầy, vì dựa theo những lời nầy Ta đã lập giao ước với ngươi và với I-sơ-ra-ên.”
28 Ông ở đó với CHÚA bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Ông không ăn bánh hay uống nước. Ngài viết trên hai bảng đá những lời của giao ước, tức Mười Ðiều Răn.

Mô-sê Xuống Núi

29 Mô-sê từ Núi Si-nai đi xuống. Ông đi xuống núi, hai tay ôm hai bảng giao ước. Mô-sê không biết rằng vì đã hầu chuyện với Ðức Chúa Trời mà da mặt ông đã trở nên sáng rực. 30 Khi A-rôn và toàn dân I-sơ-ra-ên trông thấy Mô-sê, và nầy, da mặt ông sáng rực, họ sợ và không dám lại gần ông. 31 Nhưng Mô-sê gọi họ, nên A-rôn và những người lãnh đạo của hội chúng lại gần ông, rồi Mô-sê nói chuyện với họ. 32 Sau đó toàn dân I-sơ-ra-ên đến gần ông. Ông truyền cho họ mọi điều CHÚA đã phán với ông trên Núi Si-nai. 33 Sau khi nói với họ xong, ông lấy một tấm lúp che mặt ông lại. 34 Mỗi khi Mô-sê vào hầu chuyện với CHÚA, ông gỡ tấm lúp che mặt ra cho đến khi ông trở ra. Khi ông trở ra, ông nói lại cho dân I-sơ-ra-ên những gì ông đã được truyền bảo. 35 Dân I-sơ-ra-ên trông thấy mặt Mô-sê, và da mặt ông sáng rực, vì thế Mô-sê lại phải lấy tấm lúp che mặt ông lại, cho đến khi ông vào hầu chuyện với CHÚA.