34

Mai-sen làm hai bảng đá mới

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Con đục hai bảng đá như hai bảng trước, ta sẽ viết lại những lời đã viết trên hai bảng con đập vỡ. 2Chuẩn bị sẵn sàng để sáng mai lên núi Si-nai, gặp Ta tại đỉnh núi. 3Không một người nào được đi theo con, cũng không ai được lảng vảng quanh núi. Không được thả thú vật ăn cỏ gần núi."
4Vậy, Mai-sen đục hai bảng đá như hai bảng trước. Hôm sau ông dậy sớm lên núi Si-nai như Chúa Hằng Hữu đã dặn, cầm theo hai bảng đá. 5,6Chúa Hằng Hữu giáng xuống trong đám mây, đứng bên Mai-sen, đi qua trước mặt ông, tuyên hô danh hiệu "Chúa Hằng Hữu" Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế có lòng thương xót và từ ái, chậm giận, đầy bác ái và chân thành. 7Ta giữ lòng bác ái với hàng ngàn đời, tha thứ sự bất chính, vi phạm và tội lỗi cho họ; nhưng không cho kẻ phạm tội thoát hình phạt, và nhân tội cha ông phạt con cháu họ đến ba bốn đời."
8Mai-sen vội vàng dập đầu xuống đất thờ lạy. 9Ông thưa với Chúa: "Lạy Chúa Hằng Hữu, nếu con được Chúa đoái hoài, xin Chúa cùng đi với chúng con, dù dân này ương ngạnh, nhưng xin thứ tha sự bất chính và tội lỗi chúng con, và chấp nhận chúng con làm dân của Chúa."
10Chúa Hằng Hữu đáp: "Đây, Ta kết ước với con, trước mắt dân này, Ta sẽ làm những phép lạ chưa hề thấy trên mặt đất, toàn dân Y-sơ-ra-ên sẽ thấy công việc Ta làm cho họ, đó là những việc khủng khiếp. 11Nhưng mọi người phải nhớ tuân theo những điều Ta truyền dạy đây, rồi Ta sẽ đuổi các dân A-mo, Ca-na-an, Hê-tít, Phê-rết, Hê-vít và Giê-bu, làm họ chạy dài trước mặt các ngươi.
12Phải thận trọng, không được kết ước với các dân bản xứ, vì nếu làm vậy, họ sẽ sống chung và trở thành cạm bẫy, dỗ dành các ngươi phạm tội. 13Nhưng phải đập nát bàn thờ, trụ thờ và thần tượng của họ. 14Các ngươi không được thờ thần nào khác, vì Chúa Hằng Hữu kỵ tà. 15Tuyệt đối không được kết ước với dân bản xứ, vì khi họ phóng đãng chạy theo tà thần mình, cúng tế lễ vật, sẽ mời các ngươi ăn của cúng thần tượng; 16cũng đừng cưới con gái họ cho con trai mình, vì con gái họ vốn phóng đãng chạy theo các tà thần của họ, và sẽ xúi con trai các ngươi thờ lạy các thần ấy. 17Các ngươi không được đúc thần tượng
18Phải giữ lễ Bánh Không Men trong bảy ngày như Ta đã dạy con, vào những ngày đã định trong tháng giêng, là tháng Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập.
19Phải dâng các con đầu lòng cho Ta. Về thú vật như bò, cừu, dâng con đực đầu lòng.
20Nếu là lừa, dâng một con cừu con để thay thế nhưng nếu không thay thế, phải bẻ gãy cổ con lừa. Về con trưởng nam của các ngươi, tất cả phải được chuộc. Không ai ra mắt Ta với hai tay trắng.
21Phải nghỉ ngày Sa-bát, dù trong lúc đi cày hay trong mùa gặt, chỉ được làm việc sáu ngày một tuần.
22Phải giữ lễ Các Tuần, lễ Gặt Hái đầu mùa và lễ Thu Hoạch vào cuối năm. 23Vậy, mỗi năm ba lần, toàn nam phái Y-sơ-ra-ên phái đến ra mắt Chúa Hằng Hữu. 24Sẽ không có ai tranh chiếm đất đai các ngươi trong dịp ra mắt Chúa Hằng Hữu hằng năm ba lần như thế, vì Ta sẽ đuổi các dân tộc khác đi, mở rộng bờ cõi lãnh thổ các ngươi.
25Không được dâng bánh có men chung với sinh tế cho ta, cũng không được để thịt sinh tế lễ Vượt qua lại cho đến hôm sau. 26Phải đem dâng vào nhà ta các hoa quả đầu mùa chọn lọc. Không được nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó."
27Rồi Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: "Ghi lại những điều Ta vừa ban bố, vì dựa trên những điều này, Ta lập ước với con và với Y-sơ-ra-ên."
28Mai-sen ở trên núi với Chúa Hằng Hữu trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Suốt thời gian này, ông không ăn cũng không uống. Chúa Hằng Hữu viết các quy ước tức là mười điều răn vào bảng đá.

Mai-sen đem hai bảng đá xuống núi

29Sau đó, Mai-sen xuống núi Si-nai, tay cầm hai bảng đá, mặt sáng rực vì đã hầu chuyện Thượng Đế, nhưng ông không biết điều này. 30Khi thấy mặt ông sáng như vậy, A-rôn và toàn dân Y-sơ-ra-ên sợ không dám đến gần. 31Mai-sen phải gọi A-rôn và các bậc lãnh tụ nhân dân, họ mới dám đến nói chuyện với ông. 32Sau đó, toàn dân Y-sơ-ra-ên cũng đến gần. Ông truyền lại cho họ các lệnh Chúa Hằng Hữu đã ban bố trên núi Si-nai. 33Khi đã truyền xong mọi điều, Mai-sen lấy màn che mặt mình lại. 34Nhưng mỗi khi đi hầu chuyện Chúa Hằng Hữu, ông tháo màn đeo mặt cho đến khi ông trở ra, và truyền lại cho dân những điều Chúa Hằng Hữu dạy bảo. 35Vì dân Y-sơ-ra-ên thấy mặt ông sáng rực nên Mai-sen phải lấy màn che mặt cho đến khi trở lại hầu chuyện Chúa Hằng Hữu.