34

Txhwm dua ob daim txiag zeb

(Kc. 10:1-5)

1Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Cia li txhwm dua ob daim txiag zeb zoo ib yam li thawj ob daim, mas kuv yuav sau tej lus uas nyob hauv ob daim qub uas koj ua tawg lawm rau hauv. 2Cia li npaj kom txhij rau tagkis mas sawv ntxov nce tuaj rau saum lub roob Xinai thiab tuaj cuag kuv saum lub ncov roob. 3Tsis txhob kheev leejtwg nrog koj tuaj thiab tsis kheev leejtwg tuaj nyob saum lub roob ib thaj twg kiag li. Tsis txhob kheev tej yaj tej tshis tej nyuj noj zaub ze ntawm lub roob no.”
4Mauxe thiaj txhwm ob daim txiag zeb zoo yam li thawj ob daim, thiab nws sawv ntxov nce mus rau saum lub roob Xinai raws li Yawmsaub hais rau nws, thiab nqa ob daim txiag zeb ntawm txhais tes mus. 5Mas Yawmsaub nyob hauv tauv huab nqes los thiab nrog Mauxe sawv ua ke thiab tshaj tawm Yawmsaub lub npe. 6Yawmsaub hla kiag ntawm Mauxe mus thiab tshaj tawm tias, “Yawmsaub, Yawmsaub, yog Vajtswv tus uas khuvleej thiab hlub, nws tsis chim sai, nws txojkev hlub uas ruaj khov thiab nws txojkev ua ncaj uas tso siab tau muaj nplua mias, 7nws txojkev hlub ruaj khov muaj rau neeg qas txhiab qas tiam, nws zam txim rau tej kev ua phem ua qias thiab kev fav xeeb thiab kev ua txhaum muaj txim. Tiamsis nws kuj tsis suav tias tsis txhaum, nws yuav rau leej txiv lub txim poob mus rau cov menyuam thiab cov xeeb ntxwv peb plaub tiam.” 8Mauxe txawm maj nroos nyo hau ti nkaus av pe hawm. 9Nws hais tias, “Au tus Tswv, yog kuv txaus koj lub siab, txawm yog haiv neeg no tawv ncauj los kuv thov koj nrog peb mus. Thiab thov koj zam peb tej kev txhaum thiab peb lub txim, thiab txais yuav peb ua koj teej koj tug.”

Yawmsaub rov cog lus rau Mauxe

(Kh.D. 23:14-19; Kc. 7:1-5, 16:1-17)

10Yawmsaub hais tias, “Ntawm no kuv cog lus rau koj. Kuv yuav ua txujci phimhwj tshwm tab meeg koj haiv neeg, yog tej txujci uas tsis tau ua dua rau hauv lub ntiajteb lossis ua rau hauv lub tebchaws twg kiag li. Ib tsoom neeg uas nyob puag ncig koj sawvdaws yuav pom Yawmsaub tes haujlwm, rau qhov tej uas kuv yuav ua rau koj ntawd yuav yog ib yam uas txaus ntshai kawg li.
11“Koj yuav tsum ua raws li tej uas hnub no kuv hais rau koj. Saib maj, kuv yuav ntiab cov Amaulai, cov Khana‑as, cov Hithai, cov Pelixai, cov Hivai thiab cov Yenpu khiav tawm ntawm koj xubntiag mus. 12Yuav tsum ceev faj tsis txhob nrog cov neeg hauv lub tebchaws uas koj yuav mus txog ntawd cog lus sib raug zoo, ntshai tsam yuav ua rooj hlua cuab koj. 13Nej yuav tsum rhuav lawv tej thaj teev dab pov tseg thiab tsoo lawv tej ncej tseem ceeb tawg tag thiab ntov lawv tej ncej dab Asela. 14Nej tsis txhob pe luag tej dab, rau qhov Yawmsaub uas muaj lub npe hu tias ‘Khib xeeb’ yog Vajtswv uas khib xeeb. 15Yog nej cog lus nrog cov neeg hauv lub tebchaws ntawd sib raug zoo mas ntshai tsam thaum lawv deev lawv tej dab thiab tua tsiaj xyeem rau tej dab ntawd ces lawv yuav hu nej mus nrog lawv koom, thiab nej yuav noj tej uas lawv muab xyeem rau tej dab ntawd, 16thiab nej yuav mus yuav lawv tej ntxhais los ua nej tej tub pojniam ces lawv tej ntxhais yuav mus deev lawv tej dab thiab yaum nej tej tub mus deev lawv tej dab thiab.
17“Nej tsis txhob nchuav dab mlom rau nej pe kiag li.
18“Nej yuav tsum nco ntsoov ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb. Yuav noj ncuav tsis xyaw keeb kom puv xya hnub rau lub sijhawm uas teem cia hauv lub hli Anpis raws li kuv hais rau nej, rau qhov nej tawm hauv Iyi tebchaws los rau lub hli Anpis.
19“Thawj plab menyuam txhua tus yog kuv li, yog nej thawj tug menyuam tsiaj uas yog tus txiv huvsi, yog thawj tug menyuam nyuj menyuam yaj. 20Thawj tus menyuam nees luav mas nej yuav muab ib tug yaj txhiv. Yog nej tsis txhiv kuj muab lov caj dab pov tseg. Nej thawj tus tub hlob txhua tus kuj yuav tsum txhiv thiab.
 “Tsis txhob cia leejtwg tuaj cuag kuv tes dawb tes do.
21“Nej yuav tsum ua haujlwm rau hnub xwb, hnub uas xya yuav tsum so. Txawm yog lub caij laij teb caij sau qoob los yuav tsum so.
22“Yuav tsum nco ntsoov ua kevcai xya lub chib so uas sau thawj phaum mog, thiab nco ntsoov ua kevcai sau qoob thaum qab xyoo.
23“Nej cov txivneej sawvdaws yuav tsum tuaj ua ke rau ntawm Vajtswv Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv lub xubntiag ib xyoos peb zaug. 24Kuv yuav ntiab lwm haiv neeg khiav tawm ntawm nej lub xubntiag mus thiab pub kom nej tau tebchaws dav zuj zus. Lub sijhawm uas nej mus cuag Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv ib xyoos peb zaug ntawd, yuav tsis muaj leejtwg xav txeeb nej lub tebchaws kiag li.
25“Tsis txhob muab tej tsiaj uas tua xyeem li ntshav xyeem nrog cov ncuav xyaw keeb ua ke. Tsis txhob tseg tus menyuam yaj uas muab ua kevcai hla dhau li nqaij cia nyob txog kaj ntug.
26“Thawj phaum qoob loo uas sau hauv teb los mas yuav coj tej uas zoo zoo tuaj rau hauv Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv lub tsev.
 “Tsis txhob muab tus maum tshis cov kua mis los hau nws tus menyuam.”
27Yawmsaub hais rau Mauxe tias, “Tej lus no muab sau cia. Kuv nrog koj thiab cov Yixayee cog lus cia raws li tej nqes no lawm.” 28Mauxe nrog Yawmsaub nyob qhov ntawd plaub caug hnub plaub caug hmo, nws tsis noj mov tsis haus dej li. Nws sau tej lus cog tseg rau hauv ob daim txiag zeb, yog kaum txoj kevcai.

Mauxe nqes saum lub roob los

29Mauxe nqes saum lub roob Xinai los, nws nqa ob daim txiag zeb uas sau Vajtswv tej lus ntawm nws txhais tes los. Lub sijhawm uas Mauxe nqes saum lub roob los nws tsis paub tias nws lub ntsej muag ci vim yog nws tau nrog Vajtswv hais lus lawm. 30Thaum Aloo thiab cov Yixayee sawvdaws ntsia Mauxe mas pom tias nws lub ntsej muag ci, lawv tsis kav txav los ze nws. 31Tiamsis Mauxe hu lawv los. Aloo thiab cov uas ua thawj hauv cov pejxeem sawvdaws thiaj rov los cuag Mauxe, thiab nws nrog lawv hais lus. 32Tom qab ntawd cov Yixayee sawvdaws txav los ze, thiab Mauxe thiaj qhia tej kevcai uas Yawmsaub tau hais rau nws saum lub roob Xinai txhua nqe rau lawv mloog. 33Thaum Mauxe hais rau lawv tag lawm, nws muab ntaub los kauv nws lub ntsej muag. 34Thaum twg Mauxe nkag mus rau ntawm Yawmsaub xubntiag nws kuj muab daim ntaub ntawd yaws mus txog thaum nws tawm los. Thaum nws tawm los thiab qhia tej uas Vajtswv kom nws hais rau cov Yixayee mloog, 35mas cov Yixayee ntsia Mauxe lub ntsej muag kuj pom Mauxe lub ntsej muag ci, ces Mauxe txawm muab ntaub kauv nws lub ntsej muag dua mus txog thaum nws nkag mus nrog Yawmsaub hais lus.