34

Da'nyeic Baan La'bieiv-Benv

(Beiv mangc Nzamc Leiz-Latc 10:1-5)

1Ziouv gorngv mbuox Mose, “Zuqc i kuaaiv la'bieiv-benv hnangv zinh ndaangc wuov deix i kuaaiv. Yie aengx fiev jienv waac hnangv zinh ndaangc meih mborqv huv wuov deix nyei waac nor. 2Njang hnoi ndorm mbenc ziangx ziouc faaux Sinaai Mbong, yiem wuov mbong-ningv gu'nguaaic buangh yie. 3Maiv dungx bun haaix dauh gan meih daaih. Mbong nyei haaix norm dorngx yaac maiv dungx bun haaix dauh yiem. Liemh maiv dungx bun yungh guanh, ba'gi yungh guanh, ngongh guanh, yiem mbong-juoqv nyanc miev.”
4Mose ziouc zuqc ziangx i kuaaiv la'bieiv hnangv zinh ndaangc wuov deix i kuaaiv nor. Da'nyeic ndorm nziouv nyei ninh ziux Ziouv nyei waac dorh jienv faaux Sinaai Mbong. 5Ziouv yiem dorv mbuonx njiec daaih caux Mose souv jienv wuov, gorngv cuotv ninh nyei mbuox, dongh Ziouv wuov norm mbuox. 6Ziouv jiex Mose nyei nza'hmien aengx gorngv, “Ziouv, Ziouv, korv-lienh mienh, ceix en bun mienh nyei Tin-Hungh. Yie maiv qiex jiez siepv, za'gengh hnamv haic mienh, yaac ziepc zuoqv nyei. 7Yie ziepc zuoqv nyei hnamv mienh taux cin-cin doic mienh. Yie guangc zoux waaic zoux orqv caux baamz zuiz nyei sic. Mv baac yie maiv bun maaih zuiz nyei mienh maiv zuqc dingc zuiz, zungv bun die zuqc dingc nyei zuiz linh jienv njiec taux buo biei doic zeiv-fun.”
8Mose liemh zeih gueic njiec ndau baaix. 9Ninh gorngv, “O Ziouv aac, se gorngv ziux meih buatc, yie za'gengh horpc meih nyei hnyouv nor, tov Ziouv caux jienv yie mbuo mingh. Maiv gunv naaiv deix mienh hnyouv ngaengc, tov meih guangc yie mbuo zoux dorngc nyei zuiz, zipv yie mbuo zoux meih nyei baeqc fingx.”

Aengx Ganh Laengz Nzunc Ngaengc Waac

(Beiv mangc Cuotv I^yipv 23:14-19; Nzamc Leiz-Latc 7:1-5; 16:1-17)

10Ziouv gorngv mbuox Mose, “Yie liepc ngaengc waac, oix yiem meih nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nyei nza'hmien, zoux mbuoqc horngh nyei sic, se yiem naaiv lungh ndiev maanc fingx mienh maiv maaih haaix dauh buatc jiex nyei sic. Yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei fingx-fingx mienh oix buatc yie, Ziouv, weic meih mbuo zoux mbuoqc horngh, gamh nziex haic nyei domh sic. 11Oix zuqc ei jienv yie ih hnoi hatc meih naaiv deix waac zoux, yie ziouc zunc Aa^mo^lai Mienh, Kaa^naa^an Mienh, Hitv^tai Mienh, Be^litv^si Mienh, Hiwai Mienh, Ye^mbutc Mienh yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx tuix cuotv. 12Oix zuqc faix fim, maiv dungx caux meih mbuo oix mingh wuov norm deic-bung nyei mienh liepc ngaengc waac. Nziex haih hnangv zaeng hlaang hlopv meih mbuo nor. 13Oix zuqc caeqv ninh mbuo nyei ziec-dorngh, mborqv muonc ninh mbuo zaangc zienh nyei la'bieiv-dongc, yaac goix ninh mbuo nyei ⟨Aa^se^laa⟩ zienh nyeiz nyei fangx. 14Maiv dungx zaangc ganh dauh zienh, weic zuqc yie, Ziouv, dongh maaih mbuox heuc Nzaeng wuov dauh Tin-Hungh, nzaeng jienv meih mbuo.
15“Meih mbuo maiv dungx caux wuov norm deic-bung nyei mienh liepc ngaengc waac weic zuqc ninh mbuo hnangv maaih hieh hnyouv nyei mienh nor, zaangc ninh mbuo nyei zienh yaac dorh ga'naaiv mingh ziec. Nziex ninh mbuo haih cingv meih mbuo mingh caux jienv nyanc ninh mbuo ziec zienh nyei ga'naaiv. 16Nziex meih mbuo mingh lorz ninh mbuo nyei sieqv daaih zoux meih mbuo nyei dorn nyei auv, ninh mbuo nyei sieqv yaac hnangv maaih hieh hnyouv nyei mienh, mingh zaangc ninh mbuo nyei zienh ziouc yuoqc meih mbuo nyei dorn fih hnangv nyei maaih hieh hnyouv mingh zaangc ninh mbuo nyei zienh.
17“Maiv dungx dox haaix nyungc miuc-fangx daaih weic ganh zaangc.
18“Oix zuqc jiex Maiv An Bingv nyei Njuov nyei Zipv. Siec hnoi gu'nyuoz meih mbuo oix zuqc nyanc maiv an bingv nyei njuov, hnangv yie hatc jiex meih mbuo wuov nor. ⟨Aa^mbipc hlaax,⟩ meih mbuo oix zuqc jiex naaiv norm zipv weic zuqc wuov norm hlaax meih mbuo cuotv I^yipv Deic-Bung.
19“Maiv gunv ngongh guanh, yungh guanh, ba'gi yungh guanh, da'faanh saeng-kuv nyei daauh toi dorn, gouv wuov deix, benx yie nyei buonc. 20Daauh toi lorh dorn oix zuqc longc ba'gi yungh dorn zuoqc. Maiv zuoqc nor, oix zuqc mborqv ninh nyei jaang nauv. Yaac oix zuqc zuoqc meih mbuo nyei daauh dauh dorn-la'gauv.
 “Maiv dungx bun haaix dauh kungx-buoz baeqc zaux daaih lorz yie.
21“Longc juqv hnoi zoux gong, mv baac siec hnoi wuov hnoi oix zuqc hitv kuonx. Maiv gunv laih lingh fai siou gaeng-zuangx nyei ziangh hoc, oix zuqc hitv kuonx.
22“Meih mbuo jiez gorn gaatv mbiauh witv nyei ziangh hoc oix zuqc jiex Siou Siang-Mbiauh nyei Zipv. Taux hnyangx-dueiv siou setv mueiz wuov deix gaeng-zuangx yaac oix zuqc jiex ⟨Siou Gaeng-Zuangx nyei Zipv.⟩ 23Meih mbuo nyei yietc zungv m'jangc dorn yietc hnyangx oix zuqc daaih zaangc buo nzunc yie, Ziouv Tin-Hungh, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh. 24Yie oix zunc fingx-fingx mienh yiem meih mbuo nyei wuov ndaangc maengx cuotv mingh, bun meih mbuo nyei deic-jaaix jangv cuotv. Meih mbuo yietc hnyangx mingh zaangc Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh buo nzunc, maiv maaih haaix dauh nzaeng meih mbuo nyei ndau aqv.
25“Haaix zanc longc saeng-kuv nyei nziaamv ziec yie, cin-maanc maiv dungx longc an bingv nyei njuov caux jienv fongc horc. Jiex ⟨Siex Maengc Zipv⟩ longc ziec nyei saeng-kuv maiv dungx liouh taux lungh ndorm.
26“Yiem ndeic cuotv gauh longx jiex nyei cun-gaeng oix zuqc dorh mingh Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei biauv.
 “Maiv dungx longc yungh maa nyei nyorx zouv yungh dorn.”
27Ziouv gorngv mbuox Mose, “Zorqv naaiv deix waac fiev jienv weic zuqc yie caux meih mbuo caux I^saa^laa^en Mienh ziux naaiv deix waac liepc jiez ngaengc waac.” 28Mose caux Ziouv yiem wuov feix ziepc hnoi feix ziepc muonz. Ninh maiv nyanc hnaangx yaac maiv hopv wuom. Ninh zorqv naaiv deix ngaengc waac, se ziepc diuh leiz-latc, fiev jienv i kuaaiv la'bieiv-benv.

Mose Njiec Sinaai Mbong

29Mose yiem Sinaai Mbong bouh jienv fiev Laengz Ngaengc Waac wuov deix i kuaaiv la'bieiv-benv njiec. Ninh maiv hiuv duqv ninh caux Ziouv gorngv liuz waac, ninh nyei hmien aengv cuotv njang. 30Aalon caux I^saa^laa^en nyei zuangx mienh buatc Mose nyei hmien aengv cuotv njang, ninh mbuo gamh nziex maiv mingh fatv. 31Mv baac Mose heuc ninh mbuo. Aalon caux I^saa^laa^en Mienh nyei zuangx bieiv zeiv ziouc daaih taux ninh wuov. Mose ziouc caux ninh mbuo gorngv waac. 32Nqa'haav I^saa^laa^en nyei zuangx mienh daaih fatv deix, Mose ziouc zorqv yiem Sinaai Mbong, Ziouv gorngv mbuox ninh wuov deix yietc zungv leiz-latc mbuox ninh mbuo.
33Mose caux ninh mbuo gorngv liuz waac, ninh zorqv kuaaiv ndie buang jienv hmien. 34Mv baac Mose haaix zanc bieqc Wuic Buangh nyei Ndopv-Liuh yiem Ziouv nyei nza'hmien, caux Ziouv gorngv waac, ninh zorqv nqoi buang hmien wuov kuaaiv ndie, zuov taux ninh cuotv daaih. Ninh cuotv daaih gorngv Ziouv hatc nyei waac bun I^saa^laa^en Mienh muangx wuov zanc, 35I^saa^laa^en Mienh buatc ninh nyei hmien aengv cuotv njang. Gorngv liuz waac, Mose aengx zorqv ndie buang jienv hmien, zuov taux bieqc mingh caux Ziouv gorngv waac cingx zorqv nqoi.