36

1“Ngkíq Be-salen, Ô-hô-liap, dếh nheq tữh cũai chiang ca Yiang Sursĩ khoiq yỗn alới bữn ŏ́c rangoaiq cớp khễuq, cóq alới táq Dống Sang Aroâiq puai ĩn Yiang Sursĩ khoiq patâp dũ ramứh.”

Máh Cũai Proai Dững Crơng Chiau Sang Sa‑ữi Lứq

2Chơ Môi-se arô Be-salen, Ô-hô-liap, dếh cũai canŏ́h Yiang Sursĩ khoiq yỗn bữn ngê khễuq tutáq, alới ca bữn mứt pahỡm yoc ễ rachuai tễ ranáq táq Dống Sang Aroâiq. 3Alới ki bữn roap tễ Môi-se máh crơng cũai I-sarel khoiq chiau sang dŏq ayứng Dống Sang Aroâiq. Ma dũ tarưp cũai I-sarel noâng dững níc crơng sang pỡ Môi-se puai mứt pahỡm alới yoc ễ yỗn. 4Chơ, máh cũai chiang ca ntôm táq ranáq ki pỡq ramóh Môi-se, 5cớp atỡng neq: “Máh cũai proai ntôm dững crơng crớu sa‑ữi hỡn tễ hếq anoat dŏq táq moâm ranáq Yiang Sursĩ ớn hếq táq.”
6Ngkíq Môi-se pau atỡng chũop ntốq alới ỡt neq: “Chỗi dững noâng crơng sang pỡ Dống Sang Aroâiq.”
 Yuaq ngkíq, máh cũai proai ma tỡ bữn dững noâng crơng,
7yuaq crơng alới khoiq dững ki clữi tễ noau anoat cóq bữn dŏq táq moâm ranáq ki.

Táq Dống Sang Aroâiq

8Máh cũai chiang ca khễuq hỡn tễ cũai chiang canŏ́h, alới táq Dống Sang Aroâiq. Alới táq ntốq ki toâq aroâiq busín o lứq muoi chít ploah tan carchốc cớp priei sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu, dếh chún rup chê-rup chóq tâng aroâiq ki hỡ. 9Ma dũ ploah aroâiq li nheq, cuti bar chít tacual coat, la‑a pỗn coat. 10Alới yĩh aroâiq sỡng ploah patĩng parnơi yỗn cỡt muoi ploah sâng, cớp sỡng ploah ễn alới yĩh machớng ki tê. 11Alới yĩh táq máh cutũr toâq aroâiq santứm satong tâng chễu bar ploah aroâiq la‑a ki. 12Alới yĩh sỡng chít cutũr tâng aroâiq ễ yoang dâu lứq; chơ sỡng chít cutũr ễn yĩh tâng aroâiq ploah bar ễ yoang ntun. Nheq cutũr ki cóq ỡt choâng-rachoâng. 13Alới táq canŏ́q yễng sỡng chít lám dŏq ien cŏ́q tâng cutũr aroâiq bar ploah toâr ki, chơ aroâiq ki cỡt máh muoi ploah sâng.
14Alới táq aroâiq dŏq acrúq tâng Dống Sang Aroâiq, muoi chít la muoi ploah aroâiq tan toâq sóc mbễq. 15Dũ ploah alới táq machớng nheq, cuti pái chít coat, la‑a pỗn coat. 16Alới yĩh patĩng parnơi aroâiq sỡng ploah yỗn cỡt muoi ploah sâng, chơ yĩh patĩng tapoât ploah ễn yỗn cỡt muoi ploah tê. 17Alới yĩh sỡng chít lám cutũr chóq tâng pứp aroâiq ploah muoi, cớp yĩh sỡng chít cutũr ễn chóq tâng pứp aroâiq ploah bar. 18Chơ alới táq sỡng chít canŏ́q sapoan dŏq cŏ́q bar ploah aroâiq ki, yỗn amóh parnơi cỡt muoi ploah sâng. 19Alới táq cantrúq bar ploah ễn, ploah muoi toâq ngcâr cữu tôl yớm santứm cusâu. Cớp ploah bar, táq toâq ngcâr charán languat o dŏq cutrúq yáng tiah.
20Alới táq máh khuon Dống Sang Aroâiq toâq aluang a-casia, patứng yỗn tanoang. 21Dũ khuon cuti muoi chít coat, la‑a muoi coat tadĩ. 22Chơ alới aloap khuon chóq tâng crơng rayống ayững yỗn ratớt parnơi. Dũ khuon cóq aloap machớng ki. 23Alới táq bar chít khuon coah angia pưn, 24cớp táq crơng rayống ayững toâq práq pỗn chít lám, dŏq aloap ayững khuon bar lám muoi khuon. 25Alới táq bar chít khuon dŏq coah angia pỡng Dống Sang Aroâiq, 26cớp pỗn chít crơng rayống ayững toâq práq, bar lám aloap tâng muoi khuon. 27Ma yoah clĩ Dống Sang Aroâiq, la yáng angia mandang pât alới táq tapoât khuon, 28cớp bar khuon dŏq táq soq Dống Sang Aroâiq. 29Ma khuon táq soq alới patĩng parnơi tễ pưn toau toâq pỡng. Dũ soq khuon noau táq machớng nheq. 30Ngkíq toâq amóh parnơi cỡt khuon Dống Sang Aroâiq tacual khuon cớp muoi chít tapoât crơng rayống ayững táq toâq práq; dũ khuon bữn bar lám crơng rayống.
31Alới ĩt aluang a-casia táq prang toar muoi chít la sỡng ntreh. Sỡng ntreh dŏq coah angia pỡng. 32Ma sỡng ntreh ễn dŏq coah angia pưn, cớp sỡng ntreh ễn dŏq yoah clĩ Dống Sang Aroâiq coah angia mandang pât. 33Ma bar ntreh prang toar ỡt mpứng dĩ, alới alor tễ pứp nâi chu pứp ki. 34Alới blom khuon cớp táq carvang toâq yễng, dŏq aloap prang toar. Ma prang ki alới blom toâq yễng tê.
35Alới tan muoi ploah aroâiq catáng toâq priei busín o carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu. Cớp alới chún máh rup chê-rup chóq tâng aroâiq ploah ki. 36Alới ayŏ́ng aroâiq catáng toâq canŏ́q yễng, cớp cŏ́q tâng pỗn tanũl aluang a-casia, dếh blom tanũl ki toâq yễng, cớp patứng dŏq tâng crơng rayống ayững táq toâq práq. 37Bân ngoah mut Dống Sang Aroâiq alới táq aroâiq catáng toâq aroâiq busín carchốc cớp sóc cữu santứm satong, ễng, cớp cusâu, dếh chún tâng aroâiq ki. 38Alới táq tanũl toâq aluang a-casia sỡng ntreh cớp canŏ́q dŏq cŏ́q aroâiq catáng. Alới blom toâq yễng tâng pỡng tanũl cớp chóq coom táq toâq yễng, chơ tooc crơng rayống ayững tanũl toâq sapoan dŏq achúh tanũl.