36

1Npexalee hab Auhaulia hab txhua tug muaj peevxwm kws Yawmsaub tub pub plaab plaw tswvyim hab kev txawj kuas ua tau txhua yaam num ua lub chaw pe hawm Yawmsaub mas suavdawg yuav ua txhua yaam lawv le Yawmsaub tub has tseg lawd.”

Cov pejxeem pub rua Yawmsaub

2Mauxe hu Npexalee hab Auhaulia hab suavdawg kws muaj peevxwm ua, kws Yawmsaub tub pub plaab plaw tswvyim rua puab lawd, yog txhua tug kws kub sab ua num kuas tuaj ua num. 3Puab txais tej hov txhua chaw ntawm Mauxe txhais teg, yog tej kws cov Yixayee zoo sab coj tuaj pub ua lub chaw pe Yawmsaub lawd. Cov pejxeem kuj naj taagkig coj tej hov txhua chaw kws puab zoo sab pub tuaj pub. 4Cov tuabneeg kws txawj ua txhua yaam num huv lub chaw pe Yawmsaub txawm tso num tseg, 5suavdawg ua ke moog has rua Mauxe tas, “Cov pejxeem coj hov txhua chaw tuaj ntau dhau txhua yaam num kws Yawmsaub kuas peb ua lawm.” 6Mauxe txhad tshaaj tawm thoob plhawv zej zog rua suavdawg tas, “Quaspuj quasyawg tsw xob coj hov txhua chaw tuaj pub ua lub chaw pe Yawmsaub lawm.” Mas cov pejxeem txhad tseg tsw coj tuaj pub lawm, 7vem cov kws muaj tub txaus ua txhua yaam num hab swv tsw taag.

Yawmsaub lub tsev ntaubsws ntswb

(Ts.D. 26:1-37)

8Cov kws txawj ua mas puab muab kaum chaws ntaub maag ua Yawmsaub lub tsev, yog puab muab cov xuv maaj kws nkoov zoo zoo hab xuv xav xuv yimlaaj hab xuv lab ntus ua, hab cov Kws txawj ntus ntus ua duab Khelunpee rua huv, 9ib chaws ntaub ntev neeg nkaum yim tshwm daav plaub tshwm, txhua chaws ntaub daav ntev ib yaam nkaus. 10Nwg muab tswb chaws ntaub xaws ua ke ua ib daig, muab tswb chaws xaws ua ib daig. 11Nwg muab cov ntaub xav xaws ua ntsej rua daim ntug ntaub kws ib, hab ua ntsej rua daim ntug ntaub kws ob ib yaam nkaus. 12Nwg ua tswb caug lub ntsej rua daim ntug ntaub kws ib, hab ua tswb caug lub ntsej rua daim kws ob, saab npoo kws txuas ua ke kuas sws ncaaj nkaus, 13hab nwg muab kub lug ua tswb caug lub khawb lug khawm ob daig ntaub hov kuas ua hlo ib daig ua Yawmsaub lub tsev.
14Nwg muab plaub tshws lug ntus ua kaum ib chaws ntaub vuv hlo Yawmsaub lub tsev, 15ib chaws ntaub ntev peb caug tshwm daav plaub tshwm, kaum ib chaws ntaub daav ntev ib yaam nkaus. 16Nwg muab tswb chaws ntaub xaws ua ke ua ib daig, muab rau chaws xaws ua ib daig. 17Nwg ua tswb caug lub ntsej rua daim ntug ntaub kws ib, hab ua tswb caug lub ntsej rua daim ntug ntaub kws ob, saab npoo ntaub kws txuas ua ke. 18Nwg muab tooj lab ua tswb caug lub khawb txhad khawm tau ob daig ntaub kuas ua hlo ib daig. 19Nwg muab cov tawv txwv yaaj kws foo lab lawd lug ua ntaub vuv lub tsev ntaub hab muab cov tawv ntshuab havtxwv lug ua ntaub vuv txheej sau.
20Nwg muab ntoo kub twg lug ua taab tsaa xov Yawmsaub lub tsev. 21Cov taab ntawd ntev kaum tshwm daav ib tshwm txhais. 22Ib daim txag taab mas nwg qhais ua ob tug taw txhad txuas tau ua ke. Nwg ua txhua daim txag taab le nuav coj lug ua Yawmsaub lub tsev. 23Nwg ua neeg nkaum daim txag taab xov Yawmsaub lub tsev saab nraag, 24hab muab nyaj ua plaub caug tug taw tag neeg nkaum daim txag taab le taw, ib daim txag taab ntxwg rua ob tug taw. 25Nwg ua neeg nkaum daim txag taab xov Yawmsaub lub tsev saab peg, 26hab ua plaub caug tug taw nyaj tag huv taw, ib daim txag taab ntxwg rua ob tug taw tag. 27Nwg ua rau daim txag taab xov Yawmsaub lub tsev saab qaum tsev kws nub poob. 28Nwg ua ob daim txag taab xov ob lub kaum tsev ntaub kws yog saab qaum tsev. 29Ob daim txag taab hov mas huv taw puab muab ib daim txawb qag mivntswv rua saab nrau, sau hauv txag puab muab teem ti nkaus lub ntsej sau kawg. Nwg ua le nuav rua ob lub kaum tsev ntaub. 30Saab nub poob muaj yim daim txag taab xov hab muaj kaum rau tug taw nyaj, ib daim txag taab ntxwg rua ob tug taw.
31Nwg muab ntoo kub twg ua tswb tug laag tuav Yawmsaub lub tsev ib saab phaab ntsaa, 32hab ua tswb tug laag rua dua ib saab hab ua tswb tug rua saab qaum tsev kws nub poob. 33Nwg ua tug laag nruab nraab kws tuav cov txag ntev keev hlo txwj ib lub kaum tsev txug ncua ib lub kaum tsev. 34Nwg muab kub luam cov txag taab hov hab muab kub ua cov ntsej kws ntxwg cov laag hov, hab muab kub luam cov laag huvsw.
35Nwg muab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo ua ib daim ntaub thaiv hab cov Kws txawj ntus ntus ua duab Khelunpeed rua huv. 36Nwg muab ntoo kub twg lug ua plaub tug ncej hab muab kub luam cov ncej huvsw. Nwg muab kub ua nqai lauj hab muab nyaj nchuav ua plaub tug taw tag cov ncej hov. 37Nwg muab xuv xav xuv yimlaaj xuv lab hab xuv maaj kws nkoov zoo zoo ua ib daim ntaub ua lub qhov rooj tsev ntaub, hab ua paaj ntaub rua. 38Nwg ua tswb tug ncej muaj nqai lauj dai daim ntaub hov. Nwg muab kub ua ib lub taig khwb cov hauv ncej hab muab kub ua thi rua sau cov hauv ncej hab nwg muab tooj lab ua tswb tug taw ncej tag cov ncej hov.