36

1“Npexalees, Auhauli-as, thiab txhua tus uas tus TSWV pub tswvyim kom txawj thiab totaub ua txhua yam uas xav tau los ua lub Tsevntaub, lawv ua txhua yam raws li tus TSWV tau samhwm tseg.”

Cov Neeg Coj Khoom Tuaj Fij Ntau Heev

2Mauxes hu Npexalees, Auhauli-as, thiab tagnrho cov txivneej txawj ua haujlwm uas tus TSWV pub kom muaj peevxwm thiab cov uas txaus siab pab tuaj, thiab Mauxes kom lawv cia li pib ua lub Tsevntaub. 3Mauxes muab tej khoom uas cov Yixalayees coj tuaj ua lub Tsevntaub rau lawv, thiab cov Yixalayees tseem niaj tagkis nqa khoom fij tuaj rau Mauxes. 4Ces cov txivneej uas txawj ua haujlwm thiaj mus cuag 5Mauxes thiab hais rau nws hais tias, “Cov neeg nqa khoom tuaj ntau tshaj tej uas peb xav tau coj los ua tes haujlwm uas tus TSWV samhwm tseg kom ua lawm.”
6Ces Mauxes thiaj hais rau cov pejxeem thoob plaws hauv lub yeej, kom tsis txhob nqa khoom tuaj ua lub Tsevntaub ntxiv lawm; yog li ntawd, cov pejxeem thiaj tseg tsis nqa tuaj lawm. 7Cov khoom uas lawv xub nqa tuaj yeej txaus ua lub tsev tiav lawm.

Ua Lub Tsevntaub

(Khiavdim 26.1-37)

8Cov txivneej uas ua tus TSWV lub Tsevntaub puavleej yog cov uas paub thiab txawj. Lawv muab kaum daim ntaubmag uas txaij xiav, txaij tsamxem thiab txaij liab xaws ua duab qhelunpees rau. 9Cov ntaub ntawd puavleej loj sib luag, ntev nees nkaum yim tshim, thiab dav plaub tshim. 10Lawv muab tsib daim ntaub xaws ua ib daig thiab muab dua tsib daim los xaws ua ke ib yam nkaus li ntawd. 11Lawv muab ntaub xiav xaws ua ib co ntsej tis raws tus ntug thoob plaws daim ntaub ob sab ntug nraud. 12Ces lawv muab tsib caug lub ntsej tis rau thawj daim, thiab muab tsib caug lub tis rau daim ob kom sib ncag zos. 13Thiab lawv ntaus tsib caug lub khawb kub, los khawm ob daim ntaub ua ke.
14Ces lawv muab plaub tshis ntos tau kaum ib daim ntaub los vov lub Tsevntaub. 15Thiab lawv ntos cov ntaub ntawd sib luag zos, ntev peb caug tshim thiab dav plaub tshim. 16Lawv muab tsib daim los xaws ua ke ua ib daig thiab muab rau daim los xaws ua ke ua ib daig. 17Lawv muab tsib caug lub ntsej tis rau thawj daig ntaub tus ntug ib sab thiab muab dua tsib caug lub ntsej tis rau daim ob tus ntug sab tod ib yam nkaus. 18Lawv muab tooj ntaus ua tsib caug lub khawb khawm ob daim ntaub ua ib daig vov lub tsev. 19Lawv tseem vov ob txheej ntxiv tuaj sab saud, ib txheej yog cov tawv yaj uas zas liab thiab ib txheej yog cov tawv uas zoo.
20Lawv phua ntoo kubtwm los ua cov tab sawv ntsug rau lub Tsevntaub. 21Txhua tus tab siab kaum tshim thiab dav ib tshim thiab ib dos, 22muab ob tug tab thais ua qwbdia, kom ob tug tab ntawd sib dhos ua ke. 23Lawv ua nees nkaum tus tab rau sab nrad 24thiab muab plaub caug pluaj nyiaj ua taw tiag cov tab, ob daig tiag taw, tiag ib tug tab kom ob tug tab ruaj. 25Sab pem qaum Tsevntaub los lawv ua nees nkaum tus tab, 26thiab muab plaub caug pluaj nyiaj ua cov tiag taw, ob daig ua taw tiag ib tug tab. 27Lub Tsevntaub tog sab hnubpoob, lawv ua rau tus tab 28thiab ua ob tug rau ntawm ob lub kaum. 29Ob tug tab uas nyob ntawm kaum tsev, muab sib dhos hauv taw nto plaws rau saum. Ob tug tab ntawm ob lub kaum tsev puavleej ua zoo ib yam nkaus. 30Yog li ntawd, thiaj muab yim tug tab thiab kaum rau pluaj nyiaj los ua taw, ob pluaj nyiaj tiag ib tug tab.
31Lawv muab ntoo kubtwm ua kaum tsib tug las, tsib tug yuam ib sab phabntsa Tsevntaub, 32muab tsib tug yuam sab phabntsa nrad, thiab muab tsib tug yuam sab uas nyob sab hnubpoob. 33Tus las ntoo uas yuam lub Tsevntaub sab phabntsa ntu nruab nrab, yuam tog tom no mus ti nkaus tog tom ub. 34Lawv muab kub los vuam cov phabntsa ntawd thoob plaws thiab lawv muab khawb kub khawm cov tab uas vuam kub huv tibsi rau ntawm cov phabntsa.
35Daim ntaub thaiv, mas lawv muab cov tseem ntaubmag uas txaij xiav, txaij tsamxem thiab txaij liab xaws ua duab qhelunpees rau ntawm daim ntaub ntawd huv tibsi. 36Lawv muab ntoo kubtwm ua plaub tug ncej uas dai daim ntaub, muab kub vuam huv tibsi, thiab muab tej khawb kub los khawm rau. Ces lawv muab nyiaj ntaus ua plaub daim taw tiag plaub tug taw ncej ntawd. 37Lawv muab cov tseem ntaubmag uas txaij xiav, txaij tsamxem thiab txaij liab xaws ua paj ntaub txaij nraug zees rau, los ua daim npog lub qhovrooj Tsevntaub. 38Lawv ua tsib tug ncej dai daim ntaub ntawd, muab khawb khawm rau, thiab muab kub vuam cov hau ncej thiab tej hlua pav ncej, thiab muab tooj ua tsib daim taw tiag tsib tug ncej ntawd.