39

Xaws Ris Tsho Rau Cov Povthawj Hnav

(Khiavdim 28.1-14)

1Lawv muab tej ntaub uas txaij xiav, txaij tsamxem thiab txaij liab los xaws ua tsoos tsho rau cov povthawj hnav thaum lawv mus ua Vajtswv tes haujlwm hauv Chav Dawbhuv. Thiab lawv tseem xaws ib cev tsoos tsho povthawj rau Aloos, raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.
2Lawv muab tej tseem ntaubmag uas txaij xiav, txaij tsamxem thiab txaij liab; thiab xov kub xaws ua lub tsho efaus. 3Lawv muab kub ntaus ua tej pluaj nyias nyias thiab muab txiav ua xov coj los ntos nrog cov tseem xov maj xiav, xov tsamxem thiab xov liab. 4Lawv xaws ob txog hlab khuam rau saum xubpwg lo rau lub tsho efaus, thiab muab ib txog khuam ib sab xubpwg, ua li ntawd thiaj muaj chaw khawm. 5Muab cov xov thiab cov ntaub uas xaws lub tsho efaus, los ntos ua txoj siv sia uas muab xaws lo rau ntawm lub tsho efaus, raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm. 6Lawv muab ob lub qe zeb kanelias uas txaug Yakhauj kaum ob leeg tub cov npe rau; cog rau ntawm daim phiaj kub. 7Lawv muab ob lub qe zeb ntawd ntsaws rau hauv lub tsho efaus ob daim tiag xubpwg, yog ob lub qe zeb ua kev nco txog kaum ob xeem Yixalayees raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.

Xaws Daim Ntaub Npog Hauvsiab

(Khiavdim 28.15-30)

8Lawv muab tib yam xov uas xaws ua lub tsho efaus, los xaws daim ntaub npog hauvsiab, thiab xaws paj ntaub rau kom zoo ib yam nkaus. 9Daim ntaub ntawd ua plaub fab thiab muab tais ua ob tsem, ntev ib dos thiab dav ib dos. 10Lawv cog plaub leej qe zeb rau daim ntaub npog hauvsiab: thawj leej cog ib lub qe zeb lunpis, ib lub qe zeb taupas thiab ib lub qe zeb nkaunes; 11leej ob, cog ib lub qe zeb emelas, ib lub qe zeb xafiles thiab ib lub qe zeb dawb ci hob; 12leej peb, cog ib lub qe zeb xiav txho taws, ib lub qe zeb ankates thiab ib lub qe zeb amethis; 13thiab leej plaub, cog ib lub qe zeb npelis, ib lub qe zeb kanelias thiab ib lub qe zeb yapes. Tagnrho cov qe zeb no puavleej muab cog rau ntawm daim phiaj kub. 14Kaum ob lub qe zeb ntawd puavleej txaug Yakhauj kaum ob leeg tub cov npe rau, sawvcev kaum ob xeem Yixalayees. 15Lawv muab cov tseem kub los ntaus ua ib txoj saw ntswj zoo li txoj hlua tis rau daim ntaub npog hauvsiab. 16Lawv muab kub ntaus ua ob daim phiaj thiab ob lub khawb kub, muab ob lub khawb kub tis rau ntawm daim ntaub npog hauvsiab ob ceg kaum saud. 17Lawv muab ob txoj saw kub tis rau ntawm ob lub khawb kub, 18thiab muab ob tog tw tis rau ob daim phiaj, ua li no kom ob txoj saw lo lub tsho efaus ob daim tiag xubpwg uas dauv rau ntawm xubntiag. 19Lawv ua ob lub khawb kub tis rau daim ntaub npog hauvsiab ob lub ntsej hauv qab, ntawm tus ntug sab hauv uas puab lub tsho efaus. 20Lawv ua dua ob lub khawb kub tis rau lub tsho efaus ob daim tiag xubpwg sab hauv qab ntawm xubntiag, ze rau ntawm kab leejleeg nyob rau saum txoj siv uas sia lub tsho efaus. 21Lawv muab ntaub xiav khi daim npog hauvsiab ob lub khawb rau ntawm lub tsho efaus ob lub khawb uas txuas rau ntawm txoj siv, kom daim ntaub npog hauvsiab thiaj tsis txav ntawm lub tsho efaus, raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.

Xaws Dua Ib Co Tsho rau Cov Povthawj

(Khiavdim 28.31-43)

22Lub tsho ntev uas hnav tshooj saum lub tsho efaus, yog muab ntaub xiav xaws. 23Lub cajdab tshos, xaws looj saum taubhau tuaj, muab cov ntaub uas ntos sib qhaib los xaws ua lub cajdab tshos kom tsis txhob ntuag. 24Lawv muab cov ntaub uas txaij xiav, txaij tsamxem thiab txaij liab xaws ua ib co txiv ntsiav kws dai rau ntawm lub tw tsho ntev. 25Thiab lawv muab cov tseem kub ntaus ua ib cov tswb dai rau ntawm lub tw tsho nruab nrab ntawm cov txiv ntsiavkws, 26muab cov tswb thiab cov txiv ntsiavkws dai thoob plaws lub tw tsho, dai ib lub txiv ntsiavkws quas ib lub tswb, raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm.
27Lawv muab tej ntaubmag uas ntos tau zoo heev, xaws ib cov tsho loj rau Aloos thiab nws cov tub hnav, 28thiab muab ntaubmag xaws phuam, kausmom, ris luv, 29thiab muab cov ntaubmag uas txaij xiav, txaij tsamxem thiab txaij liab ua siv sia, thiab xaws paj ntaub rau kom txaij nraug zees raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm. 30Lawv muab cov tseem kub ntaus ua ib daim phiaj, thiab txaug npe ntawv rau saum daim phiaj ntawd hais tias, “Dawbhuv rau tus TSWV.” 31Lawv muab ib txoj hlua ntaub xiav khi daim phiaj kub rau txoj phuam uas ntoo saum taubhau thiab muab tig rau ntawm hauvpliaj.

Tej Haujlwm Tiav Tas Lawm

32Txhua yam haujlwm uas ua tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib twb tiav tas lawm. Cov Yixalayees ua txhua yam raws li tus TSWV tau samhwm rau Mauxes lawm. 33Lawv coj lub Tsevntaub, cov khawb, cov ntsa, cov tab, cov ncej thiab tej tiag taw ncej los rau Mauxes; 34cov tawv yaj uas zas liab thiab cov tawv nyuj yog cov vov; cov ntaub thaiv; 35lub Phijxab uas ntim ob daim txiag zeb, ob tug nqaj, lub hau Phijxab; 36lub rooj thiab tagnrho tej khoom siv ntawm lub rooj, thiab cov ncuav uas fij rau Vajtswv; 37tus ncej txawb teeb uas yog cov tseem kub, cov teeb, tagnrho tej khoom siv ntawm lub teeb thiab cov roj sam teeb; 38lub thaj kub, cov roj txhawb meejthawj; cov hmoov tshuaj tsw qab; daim ntaub thaiv lub qhovrooj mus rau hauv lub Tsevntaub; 39lub thaj tooj nrog daim npog lub thaj; cov ncej thaj, thiab tej khoom siv ntawm lub thaj; lub phiab tooj ntxuav tes thiab lub taw phiab; 40cov ntaub xov vaj ncig lub Tsevntaub thiab cov ncej lajkab thiab tej tiag taw ncej lajkab; daim ntaub thaiv lub roojvag thiab cov hlua khi daim ntaub, cov ntsia; thiab tagnrho tej khoom uas siv rau tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib; 41thiab tej tsoos tsho uas xaws rau cov povthawj hnav mus ua haujlwm hauv Chav Dawbhuv, cov tsoos tsho povthawj rau Aloos thiab nws cov tub hnav ua tes haujlwm povthawj. 42Ces cov Yixalayees ua txhua yam uas tus TSWV tau samhwm rau Mauxes tiav tas huv tibsi lawm. 43Mauxes tshuaj thiab pom hais tias txhua yam uas cov Yixalayees ua tiav tas raws li tus TSWV tau samhwm tseg lawm tiag. Yog li ntawd, Mauxes thiaj foom koob hmoov rau lawv.