40

Mauxes Tsa Lub Tsevntaub

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2“Koj cia li tsa tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib rau lub ib hlis ntuj hnub xiab ib. 3Thiab muab lub Phijxab uas ntim Vajtswv tej lus cog tseg coj mus tso rau hauv lub Tsevntaub thiab muab daim ntaub dai thaiv lub Phijxab. 4Nqa lub rooj los teeb rau hauv, muab tej cuabyeej tso rau saum lub rooj. Thiab nqa tus ncej teeb los txawb thiab muab cov teebxeeb rau hauv lub teeb. 5Muab lub thaj kub uas hlawv hmoov tshuaj tsw qab teeb rau ntawm lub Phijxab hauv ntej thiab dai daim ntaub thaiv lub qhovrooj Tsevntaub. 6Teeb ib lub thaj rau ntawm lub Tsevntaub hauv ntej tau hlawv khoom fij. 7Thiab muab lub phiab ntxuav tes ntxuav taw teeb rau kis nruab nrab ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib thiab lub thaj, thiab nqa dej los hliv rau hauv kom puv. 8Xov vaj ncig thoob plaws thiab muab daim ntaub los dai thaiv lub roojvag.
9“Ces muab cov roj txhawb meejthawj nchos rau lub Tsevntaub thiab tagnrho tej cuabyeej siv, kom lub Tsevntaub thiab tej cuabyeej thiaj yuav dawbhuv. 10Dua li ntawd, tseem muab nchos rau lub thaj thiab lub thaj tej cuabyeej, kom lub thaj thiab tej cuabyeej thiaj yuav dawbhuv. 11Thiab muab nchos rau lub phiab ntxuav tes ntxuav taw thiab lub taw phiab huv tibsi.
12“Coj Aloos thiab nws cov tub tuaj rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lub qhovrooj, thiab muab dej los ntxuav lawv. 13Muab lub tsho loj rau Aloos hnav thiab muab nws txhawb meejthawj, nej ua li no thiaj yog nej muab nws tsa ua povthawj ua kuv tes haujlwm. 14Coj Aloos cov tub tuaj thiab muab cov tsho loj rau lawv hnav. 15Muab roj pleev lawv ib yam li pleev rau lawv txiv, lawv thiaj tau ua cov povthawj ua kuv tes haujlwm. Muab lawv txhawb meejthawj li no, lawv thiaj yuav tau ua cov povthawj mus ibtxhis.”
16Mauxes ua txhua yam raws li tus TSWV hais rau nws. 17Yog li ntawd, lub ib hlis ntuj hnub xiab ib uas yog xyoo ob, suav txij li thaum lawv khiav tawm nram tebchaws Iziv los, yog hnub uas Mauxes tsa lub Tsevntaub. 18Mauxes cog cov tiag taw ncej, tsa cov tab, muab cov las los yuam rau, thiab txhos cov ncej. 19Nthuav ntaub vov lub Tsevntaub thiab nthuav daim tawv uas vov tuaj saum vov lub tsev, raws li tus TSWV tau samhwm lawm. 20Ces Mauxes thiaj muab ob daim txiag zeb tso rau hauv lub Phijxab. Nws muab ob tug nqaj ntxig rau ntawm lub Phijxab cov khawb thiab muab lub hau khwb lub Phijxab. 21Nws muab lub Phijxab mus tso rau hauv lub Tsevntaub, thiab dai daim ntaub thaiv. Qhov uas nws ua li no twb yog muab daim ntaub thaiv lub Phijxab raws li tus TSWV tau samhwm tseg lawm.
22Mauxes teeb rooj rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib, ntawm daim ntaub thaiv sab ped, 23thiab muab cov ncuav uas fij rau tus TSWV tso rau saum lub rooj, raws li tus TSWV tau samhwm tseg rau nws lawm. 24Nws muab tus ncej teeb mus txawb rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib sab nrad uas yog nyob sib ncag zos lub rooj, 25thiab nws taws cov teeb ntawd rau hauv chav uas nrog tus TSWV sib ntsib, raws li tus TSWV tau samhwm tseg rau nws lawm. 26Nws muab lub thaj kub coj mus teeb rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib ntawm daim ntaub uas kem lub tsev hauv ntej, 27thiab hlawv tej hmoov tshuaj uas tsw qab, raws li tus TSWV tau samhwm tseg rau nws. 28Ces nws thiaj dai daim ntaub thaiv lub qhovrooj Tsevntaub, 29thiab nws muab lub thaj hlawv khoom fij coj mus teeb rau ntawm hauv ntej daim ntaub thaiv lub qhovrooj Tsevntaub sib ntsib. Nws coj tej khoom fij thiab tej qoobloo uas yog khoom fij coj mus hlawv huv tibsi rau saum lub thaj, raws li tus TSWV tau samhwm tseg rau nws. 30Nws muab lub phiab ntxuav tes ntxuav taw coj mus teeb rau ntawm tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib thiab lub thaj kis nruab nrab thiab nqa dej los hliv rau hauv puv nkaus. 31Mauxes, Aloos, thiab Aloos cov tub ntxuav lawv tej tes thiab tej taw ntawm lub phiab ntawd, 32lawv ntxuav tes ntxuav taw ua ntej uas mus hauv tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib lossis mus ntawm lub thaj, raws li tus TSWV tau samhwm tseg rau nws lawm. 33Mauxes xov vaj ncig lub Tsevntaub thiab lub thaj thiab nws dai ib daim ntaub thaiv lub roojvag. Yog li ntawd, nws thiaj ua txhua yam tiav huv tibsi lawm.

Pos Huab Tsaus Nti Laum Nkaus Lub Tsevntaub

34Ces pos huab tsaus nti laum nkaus tus TSWV lub Tsevntaub sib ntsib thiab tus TSWV lub tshwjchim ci ntsa iab hauv lub tsev. 35Yog vim li ntawd, Mauxes thiaj mus tsis tau rau hauv tus TSWV lub Tsevntaub. 36Thaum tauv huab tshem tawm ntawm lub Tsevntaub lawm, cov Yixalayees thiaj tshais chaw tau mus rau lwm qhov. 37Tiamsis yog tauv huab ntawd tsis tshem, ces lawv yeej tsis tshais chaw mus txog thaum uas tauv huab tshem. 38Lub sijhawm uas cov Yixalayees pheej tsiv mus tsiv los, nruab hnub lawv yeej pom tauv huab uas yog tus TSWV qhov chaw nyob pos tsaus nti saum lub Tsevntaub thiab hmo ntuj nplaim taws cig lamlug.