4

Vajtswv Pub Hwjchim Rau Mauxes ua Txujci

1Mauxes teb tus TSWV hais tias, “Tiamsis yog cov Yixalayees tsis ntseeg kuv thiab tsis mloog tej lus uas kuv hais. Kuv yuav ua li cas? Yog lawv hais tias, ‘Tus TSWV twb tsis tau los tshwm rau koj pom li ne.’ ”
2Tus TSWV thiaj nug Mauxes hais tias, “Koj tuav dabtsi ntawm koj txhais tes?”
 Mauxes teb hais tias, “Kuv tuav ib tug pas nrig.”
3Tus TSWV hais ntxiv rau Mauxes hais tias, “Koj cia li muab pov rau hauv av.” Thaum Mauxes muab tus pas nrig pov rhees rau hauv av, tus pas ntawd txawm txia kiag ua ib tug nab, Mauxes ntshai thiab nws cia li tig loo khiav. 4Ces tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li cev tes tuav nkaus nab tus tw nqa hlo.” Mauxes thiaj cev loo tes tuav nkaus tus nab, ces tus nab rov qab yog tus pas nrig li qub lawm. 5Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj ua li no qhia rau cov Yixalayees hais tias, tus TSWV uas yog lawv cov yawgkoob tus Vajtswv uas yog Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj tus Vajtswv tau los tshwm rau koj pom tiag.”
6Tus TSWV hais ntxiv rau Mauxes hais tias, “Koj cia li muab koj txhais tes ntsaws rau hauv koj plab tshos.” Mauxes ua raws li ntawd, thiab thaum nws thau nws txhais tes tawm los, ua ciav nws txhais tes cia li mob ruas ua cos dawb paug ib yam li te. 7Tus TSWV hais tias, “Koj cia li muab koj txhais tes ntsaws rov qab rau hauv koj plab tshos dua.” Mauxes txawm ua raws li ntawd, thaum nws thau nws txhais tes tawm los, ua ciav nws txhais tes zoo dulug ib yam li qub lawm. 8Tus TSWV hais tias, “Yog lawv tsis ntseeg koj lossis tsis ntseeg thawj yam txujci uas koj ua, ces lawv yeej yuav tsum ntseeg zaj no xwb. 9Thaum lawv pom koj ua ob yam txujci no tas, yog lawv tseem tsis ntseeg koj, thiab tsis kam mloog koj tej lus, koj cia li mus daus dej hauv tus dej Niles los hliv rau saum nruab nqhuab. Cov dej ntawd yuav txia ua ntshav.”
10Tiamsis Mauxes hais rau Vajtswv hais tias, “Tus TSWV, thov koj tsis txhob txib kuv mus. Kuv yeej ibtxwm hais lus txhav, txawm yog thaum koj nrog kuv tham los kuv yeej hais tsis tau lus nrawm li. Kuv yeej ibtxwm hais tsis tau lus zoo thiab nplaig yeej txhav.”
11Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Leejtwg yog tus tsim neeg kom muaj qhovncauj? Leejtwg yog tus uas ua rau neeg lag ntseg lossis ruam? Leejtwg ua rau neeg tsis pom kev lossis dig muag? Kuv yog tus TSWV uas ua tej no. 12Koj cia li mus! Kuv yuav pab koj hais thiab yuav qhia kom koj txawj hais.”
13Tiamsis Mauxes teb hais tias, “Thov koj txib lwm tus mus.”
14Thaum Mauxes hais li no, tus TSWV npautaws heev rau Mauxes thiab hais tias, “Koj tus tijlaug Aloos uas yog xeem Levis ne? Kuv paub nws yeej hais tau lus zoo. Tamsim no nws tabtom tuaj cuag koj, thiab thaum nws pom koj nws yuav zoo siab heev. 15Koj cia li nrog nws tham thiab qhia rau nws ua tus hais. Kuv yuav pab neb hais lus, thiab kuv yuav qhia kom neb paub tej uas tsimnyog neb ua. 16Aloos yuav yog tus uas sawv koj cev hais koj cov lus rau cov pejxeem. Ces koj yuav zoo ib yam li Vajtswv, koj yuav ua tus qhia rau Aloos hais lus lawm xwb. 17Nqa tus pas nrig no nrog koj mus, koj thiaj yuav tau tus pas no siv ua txujci rau lawv.”

Mauxes Rov Qab Mus Rau Tebchaws Iziv

18Ces Mauxes txawm rov qab mus cuag nws yawmtxiv Yethoos, thiab hais rau Yethoos hais tias, “Thov cia kuv rov qab mus xyuas kuv cov kwvtij uas nyob nram tebchaws Iziv, saib lawv puas tseem muaj sia nyob.” Yethoos pom zoo thiab hais tias, “Mus zoo koj.”
19Thaum Mauxes tseem nyob hauv tebchaws Midias, tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li rov qab mus nram tebchaws Iziv, rau qhov cov neeg uas nrhiav koj tua povtseg twb tuag tas lawm.” 20Mauxes thiaj tsaws nws tus pojniam thiab ob tug tub caij neesluav, thiab lawv rov mus rau tebchaws Iziv lawm. Mauxes nqa rawv nws tus pas nrig uas Vajtswv kom nws nqa nrog nws mus.
21Tus TSWV hais rau Mauxes ib zaug ntxiv hais tias, “Thaum koj mus txog nram tebchaws Iziv, koj yuav tsum ua txhua yam txujci tseemceeb uas kuv twb muab hwjchim rau koj lawm, koj ua tim ntsej tim muag rau Falaus saib. Tiamsis kuv yuav ua kom Falaus muaj lub siab tawv, thiab nws yuav tsis kam tso cov neeg ntawd tawm mus. 22Ces koj yuav tsum qhia rau Falaus hais tias, kuv uas yog tus TSWV hais li no, ‘Cov Yixalayees yog kuv tus tub hlob ntag. 23Kuv hais rau koj hais tias, koj cia li tso kev rau kuv tus tub tawm mus, kom nws thiaj tau pehawm kuv, tiamsis koj pheej tsis kam tso li. Tamsim no kuv yuav tua koj tej tub hlob kom tuag tas.’ ”
24Thaum tus TSWV ntsib Mauxes tsuam chaw pw ntawm ib tog kev uas mus rau nram tebchaws Iziv, nws twb xav muab Mauxes tua povtseg rau nrad. 25Ces Xipaulas uas yog Mauxes tus pojniam thiaj muab tau ib lub pobzeb ntse ntse los hlais nws tus tub daim tawv noov, thiab muab mus so zog Mauxes kotaw, thiab hais tias, “Qhov tseeb tiag koj yog kuv tus txiv uas tso ntshav rau kuv.” 26Ces tus TSWV thiaj tseg Mauxes txojsia. Qhov uas nws hais tias, “Koj yog tus txiv uas tso ntshav,” twb yog hais txog qhov uas ua kevcai txiav tawv ntag.
27Tom qab ntawd, tus TSWV hais rau Aloos hais tias, “Koj cia li mus ntsib Mauxes tom tiaj suabpuam.” Yog li ntawd, Aloos thiaj mus ntsib Mauxes rau saum lub roob dawbhuv, thiab thaum uas Aloos pom Mauxes, nws puag nkaus Mauxes nwj. 28Ces Mauxes qhia Aloos txhua yam uas tus TSWV tau hais rau Mauxes kom nws rov los rau tebchaws Iziv, thiab nws tseem qhia tej txujci uas tus TSWV kom nws ua ntawd huv tibsi rau Aloos. 29Mauxes thiab Aloos nkawd ua ke los rau nram tebchaws Iziv, thiab hu tagnrho cov Yixalayees tej thawjcoj tuaj txoos ua ke. 30Aloos hais txhua yam uas tus TSWV hais rau Mauxes rau cov Yixalayees mloog, thiab Mauxes txawm ua txhua yam txujci tseemceeb uas tus TSWV qhia rau Mauxes lawm, rau cov Yixalayees saib. 31Lawv kuj ntseeg thiab thaum lawv hnov hais tias, tus TSWV tau los xyuas lawv thiab pom lawv tej kev txomnyem uas raug luag tsimtxom ntawd lawm, lawv thiaj qhau cev hlo pehawm tus TSWV.