4

Ơi Adai Brơi Kơ Môseh Khul Tơlơi Mơyang

1Môseh laĭ glaĭ kơ Yahweh tui anai, “Hiư̆m pă tơdah ƀing gơñu ƀu đaŏ hăng ƀu hơmư̆ kơ kâo ôh laih anŭn ƀing gơñu laĭ tui anai lĕ, ‘Yahweh ƀu pơƀuh rai kơ ih ôh’?”
2Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ ñu tui anai, “Hơget ƀơi tơngan ih anŭn lĕ?” Ñu laĭ glaĭ, “Gai jra.”
3Yahweh pơđar tui anai, “Glŏm hĭ gai anŭn pơ tơnah bĕ.” Môseh glŏm gai jra trŭn ƀơi lŏn laih anŭn gai anŭn jing hĭ sa drơi ala, laih anŭn Môseh đuaĭ kơdŏp. 4Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ ñu tui anai, “Yơr tơbiă bĕ tơngan ih hăng mă ƀơi aku ala anŭn.” Tui anŭn, Môseh yơr tơngan hăng mă djă̱ ƀơi aku ala anŭn, laih anŭn ala anŭn jing glaĭ hĭ gai jra ƀơi tơngan ñu yơh. 5Yahweh laĭ, “Anai jing sa gru kơnăl ƀing gơñu či đaŏ kơ Yahweh Ơi Adai kơ ƀing ama gơñu Abraham, Isa̱k laih anŭn Yakôb hơmâo pơƀuh rai laih kơ ih yơh.”
6Giŏng anŭn, Yahweh laĭ dơ̆ng tui anai, “Pioh bĕ tơngan ih amăng lăm ao ih.” Tui anŭn, Môseh pioh tơngan ñu amăng lăm ao ñu, laih anŭn tơdang ñu suă tơbiă, tơngan ñu jing hĭ ruă phŭng kô̱̆ kar hăng ple̱r tơpŭng.
7Yahweh pơđar kơ ñu tui anai, “Ră anai pioh glaĭ bĕ tơngan ih anŭn amăng lăm ao ih.” Tui anŭn, Môseh pioh glaĭ tơngan ñu amăng lăm ao ñu, laih anŭn tơdang ñu suă tơbiă, tơngan ñu hla̱o hĭ hrup hăng drơi jan ñu hơđăp yơh.
8Giŏng anŭn, Yahweh laĭ dơ̆ng, “Tơdah ƀing gơñu ƀu đaŏ kơ ih ƀôdah ƀu kiăng lăng ƀơi tơlơi mơyang tal sa, sĭt ƀing gơñu či đaŏ ƀơi tơlơi mơyang tal dua yơh. 9Samơ̆ tơdah ƀing gơñu ƀu đaŏ ôh ƀơi dua gru tơlơi mơyang anŭn ƀôdah ƀu hơmư̆ kơ ih ôh, tuăh mă bĕ ƀiă ia mơ̆ng krong Nil laih anŭn tuh trŭn ƀơi lŏn thu. Ia ih hơmâo mă laih mơ̆ng ia krong anŭn či jing hĭ drah ƀơi tơnah yơh.”
10Môseh laĭ kơ Yahweh tui anai, “Ơ Yahweh, kâo jing sa čô mơnuih ƀu rơgơi pơhiăp ôh, mơ̆ng hlâo adih laih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng Ih hơmâo pơhiăp laih hăng ding kơna Ih anai ăt kŏn jing lơi. Kâo akaih amăng tơlơi pơhiăp laih anŭn pơhiăp tŏ.”
11Yahweh pơhiăp hăng ñu tui anai, “Hlơi pô brơi kơ mơnuih amăng bah lĕ? Hlơi pô ngă brơi kơ ñu tơngĭl laih anŭn kơmlô lĕ? Hlơi pô brơi kơ ñu ƀuh ƀôdah bum mơta lĕ? Ƀu djơ̆ Kâo jing Yahweh ôh hă? 12Ră anai nao bĕ; Kâo či djru ih pơhiăp laih anŭn či pơtô kơ ih hơget tơlơi či pơhiăp yơh.”
13Samơ̆ Môseh laĭ, “Ơ Yahweh, rơkâo kơ Ih pơkiaŏ nao pô pơkŏn bĕ kiăng kơ ngă tơlơi anŭn.”
14Tui anŭn, tơlơi hil Yahweh hĭr hăr pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh laih anŭn Ñu laĭ tui anai, “Bơ kơ ayŏng ih A̱rôn jing mơnuih Lêwi anŭn? Kâo thâo ñu dưi pơhiăp rơgơi. Ñu hlak ƀơi jơlan rai bưp ih laih, amăng pran jua ñu či mơak yơh tơdang ñu ƀuh ih. 15Ih či laĭ kơ ñu laih anŭn pơtă kơ ñu hơget tơlơi či pơhiăp; Kâo či djru dua ƀing gih pơhiăp laih anŭn či pơtô ƀing gih hơget či laĭ yơh. 16Ñu či pơhiăp hăng ƀing ană plei pơala kơ ih; ñu či jing kar hăng amăng bah kơ ih laih anŭn ih či jing kar hăng Ơi Adai kơ ñu yơh. 17Samơ̆ mă bĕ gai jra anai ƀơi tơngan ih, tui anŭn ih dưi ngă hơdôm gru mơsêh mơyang hăng gai jra anŭn.”

Môseh Wơ̆t Glaĭ Pơ Lŏn Čar Êjip

18Giŏng anŭn, Môseh wơ̆t glaĭ pơ tơhmua ñu Yithrô laih anŭn rơkâo kơ gơ̆ tui anai, “Brơi kâo wơ̆t glaĭ bĕ kơ ƀing ană plei kâo amăng lŏn čar Êjip kiăng kơ ƀuh tơdah amăng ƀing gơñu ăt dŏ hơdip mơ̆n thâo.” Yithrô laĭ, “Nao bĕ, laih anŭn kâo kwưh kiăng tơlơi hiam klă nao hăng ih.”
19Hlak anai Yahweh hơmâo pơhiăp hăng Môseh amăng anih Midyan, “Wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar Êjip bĕ yuakơ abih bang ƀing kiăng pơdjai ih hơmâo djai hĭ abih laih.” 20Tui anŭn, Môseh mă ba bơnai ñu wơ̆t hăng ƀing ană đah rơkơi ñu, brơi ƀing gơ̆ dŏ ƀơi rŏng sa drơi aseh laih anŭn wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar Êjip. Laih anŭn ñu ăt djă̱ ba mơ̆n gai jra Ơi Adai ƀơi tơngan ñu.
21Yahweh pơhiăp hăng Môseh tui anai, “Tơdang ih wơ̆t glaĭ pơ čar Êjip, ih khŏm pơrơđah bĕ abih bang khul tơlơi mơsêh mơyang ƀơi anăp Pharaoh, jing tơlơi Kâo hơmâo brơi laih kơ ih tơlơi mơyang kiăng kơ ngă. Samơ̆ Kâo či pơkhăng hĭ pran jua ñu tui anŭn ñu ƀu či brơi ƀing ană plei tơbiă nao ôh. 22Giŏng anŭn, ih laĭ kơ Pharaoh tui anai, ‘Anai jing tơlơi Yahweh laĭ: Israel jing ană kơčoa đah rơkơi Kâo, 23laih anŭn Kâo laĭ laih kơ ih, “Brơi kơ ană đah rơkơi Kâo anŭn tơbiă bĕ, hơnŭn kăh ñu dưi kơkuh pơpŭ kơ Kâo.” Samơ̆ ih hơngah ƀu brơi kơ ƀing gơñu tơbiă nao ôh; tui anŭn, Kâo či pơdjai hĭ ană kơčoa đah rơkơi ih yơh.’ ”
24Ƀơi anih jưh ƀơi jơlan nao pơ čar Êjip, Yahweh bưp Môseh kiăng pơdjai hĭ ñu. 25Samơ̆ HʼZipôrah mă sa boh pơtâo tơma khăt hĭ klĭ ană ñu hăng tĕk ƀơi tơkai Môseh hăng klĭ anŭn, ñu laĭ, “Ih jing sa čô đah rơkơi drah kơ kâo.” 26Tui anŭn, Yahweh ƀu mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip Môseh ôh. Tơdang bơnai ñu laĭ, “Rơkơi drah” kiăng laĭ kơ tơlơi khăt klĭ yơh.
27Yahweh pơhiăp hăng A̱rôn tui anai, “Nao bĕ pơ tơdron ha̱r hăng bưp Môseh.” Tui anŭn, ñu nao bưp Môseh ƀơi čư̆ Ơi Adai laih anŭn čum pơpŭ kơ ñu. 28Giŏng anŭn, Môseh ruai kơ A̱rôn abih bang tơlơi Yahweh hơmâo pơkiaŏ laih ñu kiăng kơ laĭ pơthâo wơ̆t hăng abih bang hơdôm gru mơsêh mơyang Yahweh hơmâo pơđar laih ñu kiăng kơ ngă mơ̆n.
29Môseh hăng A̱rôn iâu rai abih bang ƀing kŏng tha Israel, 30laih anŭn A̱rôn ră ruai kơ ƀing gơñu abih bang tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp laih hăng Môseh. Ñu ăt ngă tơlơi mơsêh mơyang ƀơi anăp ƀing ană plei mơ̆n, 31tui anŭn ƀing gơñu đaŏ yơh. Tơdang ƀing gơñu hơmư̆ Yahweh hơmâo pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ƀing gơñu laih anŭn hơmâo ƀuh laih tơlơi tơnap tap gơñu, ƀing gơñu bon laih anŭn kơkuh pơpŭ yơh.