8

Qav

1Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Cia li mus cuag Falaus thiab hais rau nws hais tias, ‘Koj cia li tso kuv haivneeg mus, lawv yuav mus pehawm kuv. 2Yog koj tseem tsis tso lawv mus, kuv yuav rau txim rau koj lub tebchaws uas yog tso qav los nyob puv nkaus koj lub tebchaws. 3Qav yuav nyob puv nkaus hauv tus dej Niles, tej qav ntawd yuav tawm hauv tus dej Niles los nyob hauv koj tsev, hauv koj chav pw, saum koj lub txaj, hauv koj cov nomtswv thiab koj tej pejxeem tsev, hauv koj lub qhovcub thiab koj tej laujkaub ua noj ua haus. 4Tej qav ntawd yuav dhia los nce koj, koj cov pejxeem thiab koj cov nomtswv huv tibsi.’ ”
5Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj kom Aloos muab nws tus pas nrig taw rau tej dej, tej kwjdeg thiab tej pasdej, ua kom qav tawm tuaj nyob thoob plaws lub tebchaws Iziv.” 6Yog li ntawd, Aloos thiaj muab nws tus pas taw rau tej dej, ces qav txawm tawm tuaj puv nkaus lub tebchaws Iziv. 7Tiamsis cov Iziv uas txawj ua yeessiv, kuj ua yeessiv kom qav tawm tuaj puv nkaus lub tebchaws Iziv thiab.
8Falaus hu Mauxes thiab Aloos nkawd mus cuag nws, nws hais rau nkawd hais tias, “Neb cia li thov kom tus TSWV tshem tej qav no tawm mus, kuv yuav tso nej cov neeg coj tsiaj mus fij rau tus TSWV.”
9Mauxes hais rau Falaus hais tias, “Kuv zoo siab thov Vajtswv pab koj. Saib koj muab lub sijhawm twg rau kuv thov Vajtswv rau koj, koj cov nomtswv thiab koj cov pejxeem. Kom tej qav ntawd khiav tawm ntawm nej mus, tsuas pub muaj nyob hauv tus dej Niles xwb.”
10Falaus teb hais tias, “Tagkis koj mam li thov Vajtswv rau kuv.”
 Mauxes teb hais tias, “Kuv yuav ua raws li koj thov, mas koj thiaj yuav paub hais tias, tsis muaj lwm tus vajtswv zoo npaum li tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv no lawm.
11Tej qav ntawd yuav khiav tawm ntawm koj, koj cov nomtswv thiab koj cov pejxeem mus, tsuas pub muaj nyob hauv tus dej Niles xwb.” 12Mauxes thiab Aloos tawm hauv Falaus tsev mus, thiab Mauxes thov tus TSWV kom tshem tej qav uas tso los tsimtxom Falaus ntawd mus kom tas. 13Tus TSWV ua raws li Mauxes thov, tej qav uas nyob hauv tej tsev, hauv tej tshavpuam thiab tom tej teb puavleej tuag tas huv tibsi lawm. 14Cov Iziv khaws tej qav tuag ntawd los tso ua tej pawg tsw lwj ntxiag mus thoob lub tebchaws. 15Thaum Falaus pom tej qav ntawd tuag tas lawm, nws rov muaj lub siab tawv ib yam li qub, raws li tus TSWV tau hais lawm, Falaus yeej tsis mloog Mauxes thiab Aloos nkawd tej lus li.

Yoov Qaib

16Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li hais kom Aloos muab nws tus pas nrig nplawm av, tej hmoov av uas nyob thoob plaws hauv lub tebchaws Iziv no yuav txia ua yoov qaib tas.” 17Yog li ntawd, Aloos muab nws tus pas nrig nplawm av, tej hmoov av thoob plaws lub tebchaws Iziv txawm txia ua yoov qaib ntsauv neeg thiab tej tsiaj. 18Cov Iziv uas txawj yeessiv, lawv ua tas zog kom muaj yoov qaib, tiamsis lawv ua tsis tau li. Yoov qaib ya los puv nkaus txhua qhov txhia chaw, 19thiab cov neeg uas txawj ua yeessiv hais rau Falaus hais tias, “Vajtswv yog tus uas ua tej xwm no tiag!” Tiamsis Falaus tseem muaj lub siab tawv heev, nws tsis mloog Mauxes thiab Aloos nkawd lus raws li tus TSWV tau hais tseg lawm.

Yoov

20Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Tagkis sawv ntxov koj cia li mus cuag Falaus, thaum uas nws tabtom mus nram hav dej, thiab koj qhia tus TSWV tej lus rau nws hais tias, ‘Koj cia li tso kuv haivneeg mus, lawv thiaj tau mus pehawm kuv. 21Kuv ceebtoom rau koj hais tias, yog koj tsis kam, kuv yuav rau txim rau koj uas yog tso yoov los tsaws koj, koj cov nomtswv thiab koj cov pejxeem. Cov Iziv tej tsev los yuav muaj yoov puv nkaus, thiab yuav ya los tsaws puv nkaus saum npoo av. 22Tiamsis kuv yuav tseg cheebtsam Nkausees, thaj chaw uas kuv haivneeg nyob, yuav tsis pub kom muaj yoov hlo li. Kuv yuav ua li no koj thiaj paub hais tias, kuv yog tus TSWV uas ua tej no nyob hauv lub tebchaws no. 23Kuv yuav ua ib yam los cais kuv haivneeg thiab koj haivneeg. Tagkis yuav muaj yam txujci no tshwmsim los.’ ” 24Vajtswv tso yoov ya poog ntws los tsaws puv nkaus rau hauv Falaus lub loog thiab hauv nws cov nomtswv tej tsev. Cov yoov no ua rau cov pejxeem thoob plaws lub tebchaws Iziv tau kev ntxhov siab kawg li.
25Falaus thiaj txib neeg mus hu Mauxes thiab Aloos nkawd tuaj cuag nws, thiab nws hais rau nkawd hais tias, “Nej cia li mus muab khoom hlawv fij rau nej tus Vajtswv nyob hauv lub tebchaws no.”
26Mauxes teb hais tias, “Ua li ntawd tsis yog cai, rau qhov tej tsiaj uas peb tua fij rau tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv, yog ib yam uas qias heev rau cov Iziv. Yog peb muab tej tsiaj uas cov Iziv tsis nyiam los tua ua khoom fij nyob qhov twg, thaum lawv pom peb lawv yuav muab pobzeb ntaus kom peb tuag. 27Yog li ntawd, peb yuav tsum tau mus peb hnub ke rau tom tiaj suabpuam, peb mam tua tsiaj fij rau tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv, raws li nws tau hais rau peb lawm.”
28Falaus hais tias, “Yog nej mus tsis deb, kuv yuav tso nej mus tua tsiaj hlawv fij rau tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tom tiaj suabpuam. Nej thov Vajtswv pab kuv thiab.”
29Mauxes teb hais tias, “Thaum kuv rov mus, kuv yuav thov tus TSWV kom tagkis nws tshem cov yoov no tawm ntawm koj, koj cov nomtswv thiab koj cov pejxeem mus kom tas. Tiamsis koj tsis txhob dag peb ntxiv lawm, thiab pheej txwv tsis pub cov Yixalayees mus tua tsiaj fij rau tus TSWV.”
30Mauxes tawm ntawm Falaus lub tsev los thiab thov tus TSWV, 31thiab tus TSWV ua raws li Mauxes tej lus thov. Tej yoov ya tawm ntawm Falaus, ntawm nws cov nomtswv thiab ntawm nws cov pejxeem mus tas tsis tshuav ib tug seem nyob qhov twg li lawm. 32Tiamsis zaum no los Falaus tseem muaj lub siab tawv ib yam li qub, thiab nws yeej tsis kam tso cov Yixalayees mus li.