So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Diễn Ý(BDY)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi con cái bé mọn ta, ta viết cho các con những điều nầy, hầu cho các con khỏi phạm tội. Nếu có ai phạm tội, thì chúng ta có Đấng cầu thay ở nơi Đức Chúa Cha, là Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Đấng công bình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều nầy để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công chính.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Hỡi các con thơ của tôi, tôi viết cho các con những điều nầy, để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu ai lỡ phạm tội, chúng ta có một Ðấng Biện Hộ trước mặt Ðức Chúa Cha, đó là Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng công chính.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Hỡi các con bé nhỏ của ta! Ta viết cho các con những điều này để các con đừng phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội, chúng ta có một Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Chúa Cứu Thế Giê-su, Đấng Công Chính.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Các con yêu dấu. Ta viết thư nầy cho các con để các con không phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội thì chúng ta có một Đấng Bênh Vực đứng trước mặt Cha để bào chữa cho chúng ta. Ngài là Chúa Cứu Thế, Đấng Công Bình.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Các con ơi, ta bảo các con điều ấy để các con xa lánh tội lỗi. Nhưng nếu lỡ lầm phạm tội, các con đã có Luật sư biện hộ trước Tòa Chúa Cha, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Toàn Thiện.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Chính Ngài là tế lễ chuộc tội chúng ta, không những vì tội của chúng ta mà thôi, nhưng còn vì tội của cả thế gian nữa.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Chính Ngài là của lễ chuộc tội cho chúng ta, không những cho chúng ta mà thôi, nhưng cũng cho cả thế gian nữa.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Chính Ngài là lễ vật hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng tội lỗi của cả thế gian nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Ngài là con sinh tế chuộc tội không những cho chúng ta mà cho cả thế gian.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Ngài đã lãnh hết hình phạt tội lỗi loài người trên chính thân Ngài; Ngài hy sinh tính mạng để chuộc tội cho chúng ta và cho cả nhân loại.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Nầy tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn của Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Bởi điều nầy chúng ta biết rằng mình đã nhận biết Ngài: Ấy là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Nếu chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài, thì bởi điều đó chúng ta biết rằng chúng ta biết Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Nhờ điều này chúng ta biết rằng mình đã biết Ngài: Ấy là chúng ta tuân giữ các điều răn của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Chúng ta có thể tin chắc mình biết Ngài nếu chúng ta vâng theo mệnh lệnh Ngài.

Bản Diễn Ý (BDY)

3Làm sao biết chắc chúng ta thuộc về Chúa? Hãy tự kiểm thảo xem chúng ta có thật sự làm theo những điều Ngài truyền dạy không!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Kẻ nào nói: Ta biết Ngài, mà không giữ điều răn Ngài, là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Người nào nói: “Tôi biết Ngài,” mà không vâng giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, và sự chân thật không ở trong người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Ai nói, “Tôi biết Ngài,” nhưng không vâng giữ các điều răn của Ngài là kẻ nói dối, và sự thật không ở trong người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Người nào nói: “Tôi biết Ngài”, nhưng không tuân giữ các điều răn của Ngài là người nói dối, chân lý không ở trong người đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Ai nói, “Tôi biết Thượng Đế,” nhưng không vâng giữ mệnh lệnh Ngài là người nói dối, sự thật không có trong người ấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

4Những kẻ chỉ nói suông: “Tôi là tín đồ của Chúa, tôi thuộc về Ngài”, mà không làm theo lời Chúa dạy, là người nói dối.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì sự kính mến Đức Chúa Trời thật là hoàn hảo trong người ấy. Nhờ đó, chúng ta biết mình ở trong Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Nhưng ai vâng giữ lời Ngài thì lòng yêu kính Ðức Chúa Trời thật được trọn vẹn trong người ấy. Bởi điều này chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Ngài:

Bản Dịch Mới (NVB)

5Người nào tuân giữ lời Ngài thì tình yêu thương Đức Chúa Trời trong người ấy thật toàn hảo, nhờ đó chúng ta biết mình ở trong Ngài:

Bản Phổ Thông (BPT)

5Nhưng nếu ai vâng giữ lời dạy dỗ của Ngài thì tình yêu của Thượng Đế thật là hoàn toàn trong người ấy. Chúng ta biết chắc mình được sống trong Thượng Đế là như sau:

Bản Diễn Ý (BDY)

5Người vâng lời Chúa phải thể hiện hoàn toàn tình yêu của Thượng Đế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Ai nói mình ở trong Ngài thì phải bước đi như chính Ngài đã bước đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Ai nói mình ở trong Ngài thì phải sống như Ngài đã sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Người nào nói mình ở trong Ngài cũng phải sống như chính Ngài đã sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Ai nói mình tương giao với Thượng Đế thì cũng phải sống như chính Chúa Giê-xu đã sống.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Theo tiêu chuẩn ấy, chúng ta có thể biết mình thuộc về Chúa hay không. Ai nói mình thuộc về Chúa, phải sống giống như Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hỡi kẻ rất yêu dấu, ấy chẳng phải là điều răn mới mà ta viết cho anh em, bèn là điều răn cũ anh em đã nhận lấy từ lúc ban đầu; điều răn cũ nầy tức là lời anh em đã nghe.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Thưa anh em yêu dấu, đây không phải là điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là điều răn cũ mà anh em đã có từ ban đầu. Điều răn cũ nầy là lời anh em đã nghe.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Anh chị em yêu dấu, tôi không viết cho anh chị em một điều răn mới, nhưng là một điều răn cũ mà anh chị em đã có từ ban đầu. Ðiều răn cũ đó là Lời anh chị em đã nghe.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Anh chị em yêu dấu, tôi không viết cho anh chị em một điều răn mới nhưng là điều răn cũ, mà anh chị em đã có từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ này là lời anh chị em đã nghe.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Các bạn yêu dấu, tôi truyền cho các bạn, không phải một mệnh lệnh mới mà là một mệnh lệnh cũ mà các bạn đã nghe từ ban đầu. Đó là điều dạy dỗ mà các bạn đã nghe theo một nghĩa khác.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Anh em thân yêu, đây tôi không viết về một quy luật mới, nhưng là quy luật cũ anh em đã có từ đầu, là điều anh em đã nghe từ trước.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Song le, ta cũng viết cho anh em điều răn mới, là điều chân thật trong Chúa và trong anh em, vì sự tối tăm đã tan rồi, và sự sáng thật đã soi sáng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Tuy nhiên, tôi cũng viết cho anh em một điều răn mới, là điều chân thật trong Ngài và trong anh em, vì bóng tối đã tan rồi và ánh sáng thật đang chiếu sáng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Tuy nhiên đó cũng là điều răn mới mà tôi viết cho anh chị em, một điều răn rất thật đối với Ngài và đối với anh chị em, vì bóng tối đang tan biến và ánh sáng thật đã khởi sự tỏa sáng.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Đồng thời tôi viết cho anh chị em một điều răn mới là điều hiện thực trong Ngài cũng như trong anh chị em, vì bóng tối đã tan đi và ánh sáng thật đang chiếu sáng.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Nhưng tôi cũng truyền cho các bạn mệnh lệnh nầy một lần nữa, vì sự thật đã được chứng tỏ qua sự sống của Chúa Cứu Thế cũng như qua các bạn. Các bạn thấy sự thật nầy là đúng trong Ngài, trong Chúa Giê-xu, và trong các bạn nữa vì tăm tối đã qua đi, ánh sáng thật đang chiếu rọi.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Tuy nhiên, lúc nào nó cũng mới mẻ, và có hiệu lực — đối với anh em cũng như đối với Chúa. Hễ chúng ta tuân theo quy luật “yêu thương” — thì bóng tối trong đời sống chúng ta biến mất và ánh sáng thật của Chúa Cứu Thế bắt đầu chiếu rọi ngay.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong bóng tối.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Ai nói mình ở trong ánh sáng mà còn ghét anh chị em mình thì còn ở trong bóng tối cho đến bây giờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Người nào nói mình ở trong ánh sáng mà ghét anh chị em mình thì vẫn còn ở trong bóng tối.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Ai nói, “Tôi ở trong ánh sáng,” mà ghét anh chị em mình thì vẫn còn ở trong tối tăm.

Bản Diễn Ý (BDY)

9Người nào nói mình đi trong ánh sáng mà ghét anh em mình là vẫn còn ở trong bóng tối.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Ai yêu thương anh em mình thì ở trong ánh sáng, nơi người ấy không có điều gì gây cho vấp phạm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ai yêu thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người ấy không có điều chi gây cớ vấp ngã.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ai thương anh chị em mình thì ở trong ánh sáng, và nơi người đó không có gì gây vấp ngã.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ai yêu thương anh chị em mình thì sống trong ánh sáng và không có điều gì trong họ khiến họ vấp ngã.

Bản Diễn Ý (BDY)

10Ai yêu thương anh em mình là người sinh hoạt trong ánh sáng; thấy rõ con đường mình đi, nên không vấp ngã trong bóng tối tội lỗi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nhưng ai ghét anh em mình, thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm, và không biết mình đi đâu, vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm mù mắt người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Nhưng ai ghét anh chị em mình thì đang ở trong bóng tối và bước đi trong bóng tối, người ấy không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã làm cho mắt người ấy như bị mù.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhưng ai ghét anh chị em mình thì ở trong bóng tối, bước đi trong bóng tối và không biết mình đi đâu vì bóng tối làm mắt người đó mù lòa.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Nhưng ai ghét anh chị em mình thì còn sống trong tối tăm, dò dẫm trong đêm vì bóng tối đã làm mù mắt người ấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Còn người nào ghét anh em mình là còn quờ quạng trong bóng tối, không biết mình đi đâu, vì bóng tối đã khiến họ mù lòa không thấy đường.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Hỡi các con cái bé mọn ta, ta viết cho các con, vì tội lỗi các con đã nhờ danh Chúa được tha cho.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con vì tội các con đã nhờ danh Ngài mà được tha thứ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Hỡi các con trẻ, tôi viết cho các con, vì nhờ danh Ngài, những tội lỗi của các con đã được tha.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Các con bé nhỏ! Ta viết cho các con Vì nhờ danh Ngài, tội lỗi các con đã được tha thứ.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Các con yêu dấu, ta viết cho các convì tội lỗi các con đã được tha thứqua Chúa Cứu Thế.

Bản Diễn Ý (BDY)

12Các con ơi, ta viết những điều này cho các con, vì tội lỗi các con đã được tha trong Danh Chúa Giê-xu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma quỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông đã biết Đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn đã chiến thắng ma quỷ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Hỡi những người làm cha, tôi viết cho anh em, vì anh em biết Ðấng hiện hữu từ ban đầu.Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn, vì các bạn đã chiến thắng Kẻ Ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Các bậc phụ lão! Tôi viết cho các ông Vì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu. Hỡi các bạn trẻ! Tôi viết cho các bạn Vì các bạn đã chiến thắng kẻ ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Các bậc cha mẹ, tôi viết cho anh chị emvì anh chị em đã biết Đấng có từ ban đầu.Các bạn trẻ, tôi viết cho các bạnvì các bạn đã chiến thắng Kẻ Ác.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Tôi viết những điều này cho các bậc phụ lão, vì quý vị đã biết Chúa, Đấng sống từ thuở ban đầu. Ta viết cho các thanh niên, vì các bạn đã thắng Sa-tan với sức mạnh vô địch của Lời Chúa trong lòng. Ta cũng viết cho các thiếu nhi vì các con đã biết Thượng Đế, Cha chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Hỡi các con bé nhỏ, ta viết cho các con vì các con biết Đức Chúa Cha. Thưa các phụ lão, tôi viết cho các ông vì các ông biết Đấng hiện hữu từ ban đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn vì các bạn mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng ma quỷ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Hỡi các con trẻ, tôi đã viết cho các con, vì các con đã biết Ðức Chúa Cha.Hỡi những người làm cha, tôi đã viết cho anh em, vì anh em đã biết Ðấng hiện hữu từ ban đầu.Hỡi các bạn trẻ, tôi đã viết cho các bạn, vì các bạn mạnh mẽ, lời Ðức Chúa Trời ở trong các bạn, và các bạn đã chiến thắng Kẻ Ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Hỡi các con bé mọn! Ta viết cho các con Vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ lão! Tôi đã viết cho các ông Vì các ông đã biết Ngài từ lúc ban đầu. Hỡi các bạn trẻ! Tôi đã viết cho các bạn Vì các bạn mạnh mẽ, Lời Đức Chúa Trời ở trong các bạn, Và các bạn đã chiến thắng kẻ ác.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Các con trẻ, ta viết cho các con,vì các con biết Cha.Các bậc cha mẹ, tôi viết cho các anh chị em,vì anh chị em đã biết Đấng có từ ban đầu.Các bạn trẻ, tôi viết cho các bạn,vì các bạn mạnh dạn;lời dạy của Thượng Đế sống trong các bạnvà các bạn đã chiến thắng Kẻ Ác.

Bản Diễn Ý (BDY)

14Vậy, tôi xin nói với các bậc phụ lão, những người đã biết Chúa vĩnh cửu, và với các bạn thanh niên khỏe mạnh biết giữ Lời Chúa trong lòng và đã thắng Sa-tan:

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Chớ yêu thế gian và những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian, tình yêu của Ðức Chúa Cha không ở trong người ấy;

Bản Dịch Mới (NVB)

15Đừng yêu thế gian cùng những gì ở trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì tình yêu thương của Đức Chúa Cha không ở trong người đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Đừng yêu thế gian tội lỗi cùng những gì thuộc về thế gian. Vì nếu ai yêu thế gian thì lòng yêu mến Cha không có trong người ấy.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Đừng yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian, vì nếu yêu thế gian, anh em chứng tỏ mình không thật lòng yêu Thượng Đế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16vì mọi sự trong thế gian như ham muốn của xác thịt, ham muốn của mắt, và kiêu ngạo của đời, không đến từ Ðức Chúa Cha nhưng từ thế gian.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, dục vọng của mắt và kiêu ngạo về cuộc sống vật chất đều không đến từ Đức Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Những điều thuộc về thế gian là khêu gợi nhục dục, thèm muốn của mắt, và tự hào về của cải đời nầy hoặc những gì mình có. Những điều ấy không phải từ Cha mà đến đâu nhưng từ thế gian ra.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Tất cả những thứ trần tục, những tham dục của thân xác, đam mê của mắt và kiêu ngạo của đời, đều không do Thượng Đế, nhưng ra từ thế gian.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Vả, thế gian với những ham muốn của nó đang bị qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Ðức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Và thế gian cùng với dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý định của Đức Chúa Trời tồn tại đến đời đời.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Thế gian và những dục vọng nó đều qua đi nhưng ai làm theo ý muốn Thượng Đế thì còn đời đời.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Thế gian đang suy vong và tham dục nó cũng bị tiêu diệt, nhưng ai làm theo ý muốn Thượng Đế sẽ còn lại đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Hỡi các con bé nhỏ, đây là giờ cuối cùng! Các con đã nghe nói kẻ chống Đấng Christ phải đến, và hiện nay có nhiều kẻ chống Đấng Christ đã đến. Do đó, chúng ta biết đây là giờ cuối cùng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Hỡi các con trẻ, đây là thời cuối cùng, và như các con đã nghe nói rằng Kẻ Chống Ðấng Christ sẽ đến, nhưng bây giờ nhiều kẻ chống Ðấng Christ đã đến rồi; do đó chúng ta biết rằng đây là thời cuối cùng.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Hỡi các con bé mọn, đây là thì giờ cuối cùng, như các con đã nghe rằng kẻ Chống Chúa Cứu Thế phải đến, và giờ đây nhiều kẻ Chống Chúa Cứu Thế đã đến, cho nên chúng ta biết rằng đây là giờ cuối cùng. Họ đã từ chúng ta ra đi, nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu họ thuộc về chúng ta

Bản Phổ Thông (BPT)

18Các con yêu dấu ơi, thời kỳ cuối cùng gần đến rồi. Các con đã nghe rằng kẻ thù của Chúa Cứu Thế đang đến và hiện nay có nhiều kẻ thù của Chúa Cứu Thế đã xuất hiện. Vì thế mà chúng ta biết nay là thời kỳ cuối cùng.

Bản Diễn Ý (BDY)

18Các con ơi, giờ cuối cùng đã đến. Các con đã nghe tên Phản Chúa Cứu Thế sẽ tới, và nhiều người ‘phản Chúa’ đã xuất hiện. Điều đó cho chúng ta biết chắc ngày tận thế đã gần.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Chúng phát xuất từ chúng ta, nhưng không thuộc về chúng ta. Vì nếu chúng thuộc về chúng ta thì phải ở với chúng ta; điều nầy xảy ra để minh chứng rằng tất cả những kẻ ấy không thuộc về chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Chúng đã từ chúng ta ra đi, nhưng thật ra chúng không là người của chúng ta, vì nếu chúng là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta rồi; nhưng chúng đã bỏ đi, điều đó chứng tỏ rằng tất cả những kẻ ấy không phải là người của chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

19thì đã ở lại với chúng ta. Nhưng họ đã ra đi để chứng tỏ rằng không một người nào trong họ thuộc về chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Những kẻ thù ấy từ chúng ta mà ra nhưng họ vốn không thuộc về chúng ta, vì nếu họ thuộc về chúng ta thì họ đã ở với chúng ta. Nhưng họ đã bỏ đi, chứng tỏ rằng họ chẳng hề thuộc đoàn thể chúng ta.

Bản Diễn Ý (BDY)

19Những kẻ ‘phản Chúa’ trước kia ở trong Giáo Hội, nhưng họ không thuộc về chúng ta, vì nếu là người của chúng ta, họ đã ở trong hàng ngũ chúng ta. Họ đã bỏ đi, chứng tỏ họ không thuộc về chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng thánh, thì đã biết mọi sự rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nhưng các con đã được xức dầu bởi Đấng Thánh, và tất cả các con đều có sự hiểu biết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Nhưng các con đã được sự xức dầu của Ðấng Thánh và các con đều biết tất cả những điều ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Về phần các con được Đấng Thánh xức dầu và tất cả các con đều có sự hiểu biết.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Các con đã được Đấng Thánh ban cho Thánh Linh, nên các con đều hiểu sự thật.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Nhưng vì được Chúa Thánh Linh xức dầu, nên tất cả các con đều biết Chân lý.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật, nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Ta viết cho các con, không phải vì các con không biết chân lý, mà vì các con đã biết chân lý và hiểu rằng chẳng có điều gì dối trá ra từ chân lý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Tôi viết cho các con không phải vì các con không biết sự thật, nhưng vì các con đã biết sự thật và biết rằng không có sự dối trá nào trong sự thật.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Ta đã viết cho các con, không phải vì các con không biết chân lý nhưng vì các con biết chân lý và vì không có sự dối trá nào từ chân lý mà ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Ta viết cho các con, không phải vì các con chẳng biết sự thật mà là vì các con đã biết sự thật. Các con biết rằng trong sự thật không có điều dối trá nào.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Vì thế, ta viết cho các con như những người đã biết phân biệt chân giả, chứ không phải như người chưa biết; vì điều giả dối không ra từ chân lý.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao? Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Ai là kẻ nói dối nếu chẳng phải là kẻ không thừa nhận Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ? Ấy là kẻ chống Đấng Christ, kẻ không thừa nhận Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Ai là kẻ nói dối, nếu không phải là kẻ phủ nhận Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ? Nó chính là Kẻ Chống Ðấng Christ. Kẻ ấy phủ nhận Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Con.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Ai là kẻ dối trá? Nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giê-su không phải là Chúa Cứu Thế. Đó là kẻ chống Chúa Cứu Thế, kẻ chối Đức Chúa Cha lẫn Đức Chúa Con.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Ai là kẻ nói dối? Đó là kẻ không nhìn nhận Giê-xu là Chúa Cứu Thế và là Kẻ Thù của Chúa Cứu Thế vì chối bỏ Cha và Con.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Ai là kẻ nói dối? Đó là kẻ nói Giê-xu không phải là Chúa Cứu Thế. Nó phản Chúa vì nó không tin Chúa Cha và Chúa Con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Ai chối Con, thì cũng không có Cha: ai xưng Con, thì cũng có Cha nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Ai không thừa nhận Con thì cũng không có Cha; ai xưng nhận Con thì cũng có Cha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Không ai phủ nhận Ðức Chúa Con mà có Ðức Chúa Cha; ai xưng nhận Ðức Chúa Con có Ðức Chúa Cha.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Ai chối Đức Chúa Con thì cũng không có Đức Chúa Cha. Ai tuyên xưng Đức Chúa Con thì có Đức Chúa Cha.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Ai không chịu tiếp nhận Con cũng không thể có mối tương giao với Cha. Còn ai tiếp nhận Con thì cũng có mối tương giao với Cha.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Người nào không tin Chúa Cứu Thế là Con Thượng Đế, cũng không thể nào được Chúa Cha nhận làm con. Nhưng ai có Chúa Cứu Thế thì cũng được làm con Thượng Đế.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Còn như các con, điều mình đã nghe từ lúc ban đầu phải ở trong các con. Nếu điều các con đã nghe từ lúc ban đầu ở trong mình, thì các con cũng sẽ ở trong Con và trong Cha.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Về phần các con, hãy giữ điều các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con. Nếu điều đã nghe từ ban đầu luôn ở trong các con thì các con sẽ ở trong Con và trong Cha.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Về phần các con, hãy để những gì các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con. Nếu những gì các con đã nghe từ ban đầu ở trong các con, các con cũng sẽ ở trong Ðức Chúa Con và trong Ðức Chúa Cha.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Về phần các con, hãy giữ những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong các con. Nếu những điều các con đã nghe từ lúc khởi đầu ở trong mình thì các con sẽ ở trong Đức Chúa Con và trong Đức Chúa Cha.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Hãy luôn luôn tuân giữ lời dạy mà các con đã nghe từ ban đầu. Nếu các con tuân giữ lời dạy mình nghe từ ban đầu thì các con ở trong Con và ở trong Cha.

Bản Diễn Ý (BDY)

24Vậy, hãy vững tin những điều các con đã học từ ban đầu. Như thế, các con sẽ luôn luôn được giao hảo mật thiết với Chúa Cha và Chúa Con.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Lời hứa mà chính Ngài đã hứa cùng chúng ta, ấy là sự sống đời đời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Và sự sống đời đời là điều chính Ngài đã hứa cho chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Và đây là điều chính Ngài đã hứa với chúng ta: sự sống đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Và đây là lời hứa mà Ngài đã hứa cùng chúng ta: Đó là sự sống vĩnh phúc.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Lời hứa của Con dành cho chúng ta là sự sống đời đời.

Bản Diễn Ý (BDY)

25Chính Thượng Đế đã hứa ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu!

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Ta đã viết cho các con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối các con.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Ta viết cho các con những điều nầy liên quan đến những kẻ lừa dối các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Tôi viết cho các con những điều này liên quan đến những kẻ muốn lừa gạt các con.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Ta viết cho các con những điều này nói về những kẻ lừa dối các con.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Tôi viết thư nầy để nói đến những người đang tìm cách dẫn các con đi lầm lạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

26Ta viết những điều đó về những kẻ lừa gạt đang tìm cách dẫn các con đi lạc.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Về phần các con, sự xức dầu mà các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình cả. Vì sự xức dầu của Ngài dạy các con mọi điều, và sự xức dầu ấy là thật, không phải giả dối; hãy cứ ở trong Ngài, như sự xức dầu ấy đã dạy các con.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Về phần các con, nguyện Ðấng Xức Dầu các con đã nhận từ Ngài ở trong các con, và các con không cần ai dạy điều gì, nhưng như Ðấng Xức Dầu ấy dạy các con mọi sự, và là thật chứ không phải giả dối, và theo như Ðấng Xức Dầu ấy dạy, các con hãy ở trong Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Về phần các con, sự xức dầu các con đã nhận nơi Ngài vẫn ở trong các con và các con không cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng sự xức dầu dạy dỗ các con mọi sự và sự xức dầu là thật, không phải giả dối. Như sự xức dầu ấy đã dạy các con, hãy ở trong Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Thánh Linh mà Chúa Cứu Thế đã cho các con, sống trong các con, cho nên các con không cần ai dạy mình. Ngài dạy các con mọi điều. Thánh Linh mà các con được Đấng Thánh ban cho là chân thật, không phải giả. Cho nên hãy cứ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu theo như Ngài dạy.

Bản Diễn Ý (BDY)

27Nhưng các con đã tiếp nhận Thánh Linh vào tâm hồn, nên chẳng cần ai dạy bảo nữa, vì Ngài đã dạy các con mọi sự. Thánh Linh là chân lý, Ngài không hề nói dối. Và như Ngài đã dạy, các con phải sống mãi trong Chúa Cứu Thế, đừng bao giờ xa Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Vậy bây giờ, hỡi các con cái bé mọn ta, hãy ở trong Ngài, hầu cho, nếu Ngài hiện đến, chúng ta cũng đầy sự vững lòng, không bị hổ thẹn và quăng xa khỏi Ngài trong kỳ Ngài ngự đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Và bây giờ, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra, chúng ta có thể dạn dĩ, không hổ thẹn trước mặt Ngài lúc Ngài đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Giờ đây, hỡi các con thơ, hãy ở trong Ngài, để khi Ngài hiện ra chúng ta sẽ vững tâm và không hổ thẹn trước mặt Ngài trong ngày Ngài hiện đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Vậy, giờ đây, hỡi các con bé nhỏ! Hãy ở trong Ngài, để chúng ta có lòng tin quyết lúc Ngài hiện đến, chứ không hổ thẹn trốn tránh Ngài khi Ngài quang lâm.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Thật vậy, các con yêu dấu ơi, hãy cứ sống trong Ngài để khi Chúa trở lại, chúng ta có thể mạnh dạn đứng trước mặt Ngài mà không xấu hổ.

Bản Diễn Ý (BDY)

28Vậy, các con ơi, hãy duy trì mối giao hảo hạnh phúc với Chúa, để khi Ngài đến, các con đầy lòng tin tưởng, không phải hổ thẹn lúc gặp Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Ví bằng các con biết Ngài là công bình, thì hãy biết rằng người nào làm theo sự công bình, ấy là kẻ bởi Ngài mà sanh ra.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Nếu các con biết Ngài là công chính thì hãy biết rằng người nào làm điều công chính đều ra từ Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Nếu các con biết Ngài là Ðấng Công Chính, các con phải biết rằng ai thực hành sự công chính đều do Ngài sinh ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Nếu các con biết Ngài là công chính và các con biết rằng những ai hành động công chính là người được Ngài sinh ra.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Nếu các con biết rằng Chúa Cứu Thế làm điều công chính thì những ai làm điều công chính đều là con cái Thượng Đế.

Bản Diễn Ý (BDY)

29Vì chúng ta biết Thượng Đế là công chính, nên ai làm điều công chính mới là con cái Ngài.