So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Vajtswv Txojlus(HMOWSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

1Cov uas kuv hlub, tsis txhob ntseeg txhua tus ntsuj plig, tiamsis yuav tsum tshuaj saib tej ntsuj plig ntawd yog los ntawm Vajtswv los tsis yog, vim tias muaj cov cuav xibhwb cev lus coob coob tawm mus rau hauv lub ntiajteb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Anh chị em yêu dấu, đừng vội tin linh nào cả, nhưng hãy thử xem các linh ấy có phải đến từ Ðức Chúa Trời chăng, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện khắp thế gian rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Các con yêu dấu, đừng tin tưởng mọi thần linh, nhưng phải thử các thần linh xem có phải phát xuất từ Đức Chúa Trời hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Các bạn yêu dấu, nhiều tiên tri giả đã xuất hiện khắp thế gian. Cho nên đừng tin hết mọi thần linh nhưng hãy thử xem thần linh nào đến từ Thượng Đế.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

2Nej yuav paub Vajtswv tus Ntsuj Plig yog qhov no. Txhua tus ntsuj plig uas lees hais tias Yexus Khetos tau los yug ua neeg, thiaj yog los ntawm Vajtswv los.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Bởi điều nầy, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Nhờ cách nầy anh chị em có thể nhận biết Linh của Ðức Chúa Trời: hễ linh nào xưng nhận Ðức Chúa Jesus Christ đã nhập thể là linh đến từ Ðức Chúa Trời,

Bản Dịch Mới (NVB)

2Nhờ điều này các con biết được thần linh của Đức Chúa Trời: Thần nào tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế ra đời bằng thân xác thì thần ấy đến từ Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Đây là cách chúng ta thử nghiệm để biết thần linh nào đến từ Thượng Đế: Thần linh nào xưng nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trở thành người đến thế gian thì thần linh ấy đến từ Thượng Đế.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

3Txhua tus ntsuj plig uas tsis lees paub Yexus yeej tsis yog los ntawm Vajtswv los. Tus ntsuj plig ntawd yog Khetos tus yeeb ncuab uas nej yeej hnov hais tias yuav los thiab nimno kuj nyob hauv lub ntiajteb lawm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Jêsus thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống Đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến, và bây giờ đã ở trong thế gian rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3còn linh nào không xưng nhận Ðức Chúa Jesus thì không đến từ Ðức Chúa Trời, nhưng là linh của Kẻ Chống Ðấng Christ; đó là linh anh chị em đã nghe rằng nó sẽ đến, và nay đã đến trong thế gian rồi.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Còn thần linh nào không tuyên xưng Đức Giê-su như thế thì không đến từ Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ chống Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe sẽ đến và hiện nay đang ở trong thế gian rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Thần nào không nhìn nhận Chúa Giê-xu theo cách ấy đều không phải từ Thượng Đế đến. Đó là thần của kẻ thù Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe là đang đến, và hiện đã đến trong thế gian.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

4Cov menyuam yaus 'e, nej yog Vajtswv li, thiab kov yeej lawv lawm, rau qhov tus uas nyob hauv nej loj dua tus uas nyob hauv ntiajteb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Hỡi các con thơ, các con thuộc về Ðức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Ðấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Hỡi các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Các con yêu dấu, các con thuộc về Thượng Đế và đã chiến thắng chúng nó; vì Thánh Linh của Thượng Đế, Đấng đang ngự trong các con lớn hơn ma quỉ là kẻ ở trong thế gian.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

5Lawv yog ntiajteb li, vim li no lawv thiaj hais ntiajteb zaj thiab ntiajteb thiaj mloog lawv lus.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Họ thuộc về thế gian, cho nên nói theo như thế gian, và người thế gian nghe họ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Chúng thuộc về thế gian nên nói những việc thế gian, và thế gian nghe chúng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Chúng thuộc về thế gian, nên chúng nói theo quan điểm của thế gian, và thế gian nghe theo chúng.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Họ thuộc về thế gian nên nói những điều từ thế gian và thế gian nghe theo họ.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Những kẻ nghịch lại Thượng Đế thuộc về thế gian và những gì chúng nói đều từ thế gian mà ra và thế gian bằng lòng nghe theo chúng.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

6Peb yog Vajtswv li. Tus uas paub Vajtswv kuj mloog peb hais, tus uas tsis yog Vajtswv li kuj tsis mloog peb hais. Yog li no peb thiaj paub tus ntsuj plig uas hais tseeb thiab tus ntsuj plig uas hais cuav.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời: ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta; còn ai chẳng hề thuộc về Đức Chúa Trời, thì chẳng nghe chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Bởi điều nầy, chúng ta nhận biết được thần linh của chân lý và thần linh của sự sai lầm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời; ai biết Ðức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không thuộc về Ðức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Nhờ đó chúng ta biết ai có linh chân thật và ai có linh giả dối.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhận biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Nhờ điều này chúng ta nhận biết thần chân lý và thần linh sai lầm.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Nhưng chúng ta thuộc về Thượng Đế và những ai biết Thượng Đế thì bằng lòng nghe chúng ta. Còn ai không thuộc về Thượng Đế thì không chịu nghe chúng ta. Bởi thế mà chúng ta biết được thần nào có sự thật, thần nào dẫn người ta đi lầm lạc.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

7Nej cov uas kuv hlub, cia peb ib leeg hlub ib leeg, rau qhov txojkev hlub yog los ntawm Vajtswv los, thiab txhua tus uas muaj kev hlub kuj yug ntawm Vajtswv los thiab paub Vajtswv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Anh chị em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu đến từ Ðức Chúa Trời. Ai yêu thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời và biết Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Các con yêu dấu! Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Các bạn thân mến, chúng ta nên yêu thương nhau vì tình yêu đến từ Thượng Đế. Người nào yêu thương đã trở thành con Thượng Đế và biết Ngài.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

8Tus uas tsis muaj kev hlub kuj tsis paub Vajtswv vim Vajtswv yog txojkev hlub.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ai không yêu thì không biết Ðức Chúa Trời, vì Ðức Chúa Trời là tình yêu.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Ai không yêu, không nhìn biết Thượng Đế vì Thượng Đế là tình yêu thương.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

9Vajtswv txojkev hlub kuj tshwm rau peb pom li no, yog Vajtswv txib nws tib tug Tub los rau hauv lub ntiajteb kom peb thiaj muaj txojsia nyob ntawm tus Tub ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Tình yêu của Ðức Chúa Trời đã được bày tỏ cho chúng ta qua điều nầy: Ðức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để chúng ta nhờ Con ấy được sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Thượng Đế đã tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta như sau: Ngài sai Con Một của Ngài đến thế gian để chúng ta được sống nhờ Con ấy.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

10Txojkev hlub yog li no, tsis yog peb hlub Vajtswv tiamsis Vajtswv hlub peb thiab txib nws tus Tub los ua yam uas xyeem ntxuav peb lub txim.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Nầy, sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Tình yêu thương ở trong điều nầy: Không phải chúng ta đã yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm tế lễ chuộc tội chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Tình yêu ấy thể hiện qua điều nầy: không phải chúng ta đã yêu Ðức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai Con Ngài làm con vật hiến tế chuộc tội chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Tình yêu thật là thế nầy: Không phải vì chúng ta đã yêu Thượng Đế nhưng vì Thượng Đế đã yêu chúng ta nên sai Con Ngài chịu chết chuộc tội cho chúng ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

11Cov uas kuv hlub, yog Vajtswv hlub peb li no, tsim nyog peb sib hlub ib yam li ntawd.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Thưa anh em yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Anh chị em yêu dấu, nếu Ðức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, chúng ta cũng phải yêu nhau.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Các con yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Các bạn thân mến, nếu Thượng Đế đã yêu chúng ta nhiều như thế thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

12Tsis muaj leejtwg tau pom Vajtswv. Yog peb sib hlub, Vajtswv yeej nyob hauv peb thiab Vajtswv txojkev hlub kuj tiav kiag rau hauv peb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu nhau, thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và sự yêu mến Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Chưa hề có ai thấy Đức Chúa Trời; nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu thương của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Chưa ai thấy Ðức Chúa Trời bao giờ; nhưng nếu chúng ta yêu nhau, Ðức Chúa Trời ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn vẹn trong chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Chưa hề có ai thấy Thượng Đế, nhưng nếu chúng ta yêu nhau thì Thượng Đế sống trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được hoàn thành trong chúng ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

13Qhov uas peb paub tias peb nyob ruaj rau hauv nws thiab nws nyob hauv peb, twb yog vim nws tau pub nws tus Ntsuj Plig rau peb.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Bởi điều nầy chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, là Ngài đã ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Bởi điều nầy, chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bởi điều nầy chúng ta biết rằng chúng ta ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban Ðức Thánh Linh của Ngài cho chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Nhờ điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Chúng ta biết mình sống trong Thượng Đế và Ngài sống trong chúng ta vì Ngài ban Thánh Linh cho chúng ta.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

14Thiab peb twb pom thiab ua timkhawv tias leej Txiv tau txib nws tus Tub los ua ntiajteb tus Cawmseej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Chúng ta lại đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Đức Chúa Con đặng làm Cứu Chúa thế gian.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Cứu Chúa của thế gian.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Chúng tôi đã thấy nên làm chứng rằng Ðức Chúa Cha đã sai Ðức Chúa Con làm Ðấng Giải Cứu thế gian.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Vậy, chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Đấng Cứu Thế của thế gian.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúng tôi đã thấy nên làm chứng rằng Cha sai Con đến làm Chúa Cứu Thế của nhân loại.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

15Leejtwg lees tias Yexus yog Vajtswv tus Tub, Vajtswv nyob hauv tus ntawd thiab tus ntawd nyob ruaj hauv Vajtswv.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Ví bằng có ai xưng Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người, và người ở trong Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ai xưng nhận Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời thì Ðức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Ai xưng nhận Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế thì có Thượng Đế sống trong người ấy, và người ấy sống trong Thượng Đế.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

16Yog li ntawd peb thiaj paub thiab tso siab rau txojkev hlub uas Vajtswv hlub peb.Vajtswv yog txojkev hlub, thiab tus uas nyob hauv txojkev hlub kuj nyob hauv Vajtswv thiab Vajtswv kuj nyob hauv nws.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương, ai ở trong sự yêu thương, là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Chúng ta nhận biết và tin vào tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương; ai ở trong tình yêu thương thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Chúng ta đã biết và tin tình yêu Ðức Chúa Trời dành cho chúng ta. Ðức Chúa Trời là tình yêu; ai ở trong tình yêu là ở trong Ðức Chúa Trời, và Ðức Chúa Trời ở trong người ấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Chúng ta biết tình yêu Thượng Đế dành cho chúng ta và chúng ta tin cậy vào tình yêu ấy vì Thượng Đế là tình yêu thương. Ai sống trong tình yêu là sống trong Thượng Đế và Thượng Đế sống trong người ấy.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

17Yog li no txojkev hlub thiaj tiav kiag rau hauv peb, mas hnub uas txiav txim peb yeej muaj siab tuab, vim tias Yexus zoo li cas peb kuj zoo ib yam li ntawd rau hauv lub ntiajteb no.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Bởi điều nầy, tình yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét; vì Ngài thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nhờ đó tình yêu được trọn vẹn trong chúng ta, hầu chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét, vì Ngài như thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nhờ đó tình yêu thương giữa chúng ta được toàn vẹn để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét, vì Ngài thế nào thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian này.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Tình yêu được hoàn thành trong chúng ta như sau: Đến ngày Thượng Đế xét xử, chúng ta sẽ không sợ hãi gì vì trong thế gian chúng ta đã sống giống như Ngài.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

18Hauv txojkev hlub tsis muaj txojkev ntshai. Tiamsis txojkev hlub uas muaj puv npo lawm yuav ntiab txojkev ntshai tawm mus, vim txojkev ntshai ntsig txog txojkev txiav txim xwb. Tus uas ntshai yeej tsis tau muaj txojkev hlub uas tiav kiag.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương, nhưng sự yêu thương trọn vẹn thì cất bỏ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi có hình phạt, và kẻ đã sợ hãi thì không được trọn vẹn trong sự yêu thương.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi. Vì sợ hãi có liên quan đến hình phạt, và ai sợ hãi thì không được trọn vẹn trong tình yêu thương.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Không có sự sợ hãi trong tình yêu; ngược lại tình yêu trọn vẹn tống khứ sự sợ hãi; vì sự sợ hãi đi đôi với hình phạt, nên ai sợ hãi thì chưa được trọn vẹn trong tình yêu.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, trái lại tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Trong tình yêu không có sự sợ hãi vì tình yêu hoàn toàn xua đuổi sự sợ hãi. Sự hình phạt gây ra sự sợ hãi cho nên ai sợ hãi không thể có tình yêu toàn vẹn được.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

19Peb hlub vim Vajtswv xub hlub peb ua ntej.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Chúng ta yêu thương vì Chúa đã yêu thương chúng ta trước.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Chúng ta yêu vì Thượng Đế đã yêu chúng ta trước.

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

20Yog leejtwg hais tias, “Kuv hlub Vajtswv,” tiamsis nws tseem ntxub nws kwv nws tij, nws kuj hais dag xwb, vim tus uas tsis hlub nws kwv nws tij uas qhov muag pom, nws yuav hlub tsis tau Vajtswv uas qhov muag tsis pom.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Ví có ai nói rằng: Ta yêu Đức Chúa Trời, mà lại ghét anh em mình, thì là kẻ nói dối; vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy, thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Nếu có ai nói: “Tôi yêu thương Đức Chúa Trời” mà lại ghét anh em mình thì người ấy là kẻ nói dối. Vì người nào không yêu thương anh em mình thấy thì không thể yêu thương Đức Chúa Trời mà mình không thấy được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Nếu ai nói, “Tôi yêu Ðức Chúa Trời” mà ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì người nào không yêu anh chị em mình là những người mình thấy được, thì không thể yêu Ðức Chúa Trời là Ðấng mình chưa thấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Nếu ai nói: Tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà lại ghét anh chị em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; Vì ai không yêu thương anh chị em mình là người thấy được, thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Nếu ai nói, “Tôi yêu Thượng Đế,” nhưng ghét anh chị em mình, đó là người nói dối. Ai không yêu anh chị em mình thấy thì làm sao yêu Thượng Đế là Đấng mình không thấy được?

Vajtswv Txojlus (HMOWSV)

21Tej lus nkaw no peb tau ntawm Vajtswv los hais tias tus uas hlub Vajtswv nws yuav tsum hlub nws kwv nws tij thiab.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu thương Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu thương anh em mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Chúng ta có điều răn Ngài truyền như thế nầy: Ai yêu Ðức Chúa Trời cũng phải yêu anh chị em mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Và chúng ta có điều răn này: Ai yêu kính Đức Chúa Trời thì cũng phải thương yêu anh chị em mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Thượng Đế cho chúng ta mệnh lệnh nầy: Ai yêu Ngài cũng phải yêu anh chị em mình.