So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Hiệu Đính Truyền Thống(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Mbu nơm chroh ma Brah Yêsu jêng Brah Krist geh nau deh jêh bơh Brah Ndu jêh ri mbu nơm rŏng ma nơm deh jêh ma păng, jêng rŏng ma nơm deh jêh bơh păng tâm ban lĕ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, thì sanh bởi Đức Chúa Trời; và ai yêu Đức Chúa Trời là Đấng đã sanh ra, thì cũng yêu kẻ đã sanh ra bởi Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

1Ai tin Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ thì sinh bởi Đức Chúa Trời; ai yêu thương Đấng sinh thành thì cũng yêu thương người được Đấng ấy sinh ra.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Ai tin rằng Ðức Chúa Jesus là Ðấng Christ thì được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời. Ai yêu Ðấng sinh ra Con cũng yêu Con do Ngài sinh ra.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ai tin rằng Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế thì sanh bởi Đức Chúa Trời, và người nào yêu kính Cha thì cũng yêu thương Con nữa.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Ai tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, thì người ấy là con Thượng Đế, và người nào yêu Cha cũng yêu con cái của Cha.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2He gĭt năl ma he rŏng ma phung kon Brah Ndu, tơlah he rŏng ma Brah Ndu, jêh ri ƀư tĭng nâm nau păng ntăm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

2Bởi điều nầy, chúng ta biết mình yêu thương con cái Đức Chúa Trời: Đó là chúng ta yêu Đức Chúa Trời và làm theo các điều răn của Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Bởi điều nầy chúng ta biết rằng chúng ta yêu con cái Ðức Chúa Trời: khi chúng ta yêu kính Ðức Chúa Trời và thi hành các điều răn Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Đây là cách chúng ta biết được chúng ta yêu thương con dân Đức Chúa Trời: đó là chúng ta yêu kính Đức Chúa Trời và thi hành điều răn của Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Chúng ta biết mình yêu con cái Thượng Đế khi chúng ta yêu Thượng Đế và vâng theo mệnh lệnh Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Pô aơ, jêng nau rŏng bơh Brah Ndu, tơlah he tông nau păng ntăm, jêh ri nau păng ntăm mâu jêng nau jâk ôh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Vì nầy là sự yêu mến Đức Chúa Trời, tức là chúng ta vâng giữ điều răn Ngài. Điều răn của Ngài chẳng phải là nặng nề,

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

3Yêu Đức Chúa Trời tức là chúng ta vâng giữ các điều răn của Ngài; điều răn của Ngài không phải là nặng nề.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Vì yêu kính Ðức Chúa Trời là vâng giữ các điều răn Ngài; và các điều răn Ngài không nặng nề.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Đây là cách yêu thương Đức Chúa Trời: Vâng theo điều răn của Ngài và những điều răn ấy không nặng nề,

Bản Phổ Thông (BPT)

3Yêu Chúa tức là vâng giữ mệnh lệnh Ngài. Mệnh lệnh Ngài không phải quá khó khăn

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Yorlah lĕ rngôch mbu nơm deh bơh Brah Ndu dơi đah neh ntu, jêh ri nau dơi đah neh ntu jêng nau he chroh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

4Vì ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì chiến thắng thế gian; điều làm cho chúng ta chiến thắng thế gian chính là đức tin của chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Vì ai được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời đều chiến thắng thế gian, và đây là sự đắc thắng đã chiến thắng thế gian: đức tin của chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

4vì người nào sinh ra từ Đức Chúa Trời chiến thắng được thế gian. Đây là sự chiến thắng đã chiến thắng thế gian, chính là đức tin của chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

4vì người nào là con Thượng Đế đều chiến thắng thế gian. Nguyên nhân giúp chúng ta chiến thắng thế gian là niềm tin trong Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Mbu nơm dơi jêh đah neh ntu? Mâu di hĕ mbu nơm chroh ma Brah Yêsu jêng Kon Brah Ndu?

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời hay sao?

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

5Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không phải là người tin Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời?

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Ai là người chiến thắng thế gian, nếu không là người tin rằng Ðức Chúa Jesus là Con Ðức Chúa Trời?

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ai đã chiến thắng thế gian? Chỉ những ai tin Đức Giê-su là Con của Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Thế thì ai chiến thắng thế gian? Đó là những người tin nhận Chúa Giê-xu là Con Thượng Đế.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Yêsu Krist nơm yơh văch jêh ma dak jêh ri ma mham; mâu di. Knŏng ma dak ôh, ƀiălah dak nđâp ma mham.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Ấy chính Đức Chúa Jêsus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết;

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

6Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã đến bởi nước và huyết, không phải chỉ bởi nước mà thôi, nhưng bởi nước và huyết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Chính Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ, đã đến bằng nước và huyết, không phải chỉ bằng nước, nhưng bằng nước và huyết. Chính Ðức Thánh Linh là Ðấng làm chứng, vì Ðức Thánh Linh là chân lý.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Đây là Đấng đến bởi nước và huyết, Chúa Cứu Thế Giê-su, Ngài không đến chỉ bởi nước mà thôi, nhưng nước và huyết.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đến bằng nước và huyết. Không phải Ngài đến bằng nước mà thôi nhưng bằng nước và huyết. Thánh Linh làm chứng cho điều ấy vì Thánh Linh là sự thật.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Brah Huêng Ueh yơh jêng nơm mbơh yorlah Brah Huêng Ueh jêng nau nanê̆.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

7Chính Thánh Linh làm chứng, vì Thánh Linh là chân lý.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Có ba bằng chứng:

Bản Dịch Mới (NVB)

7Và Đức Thánh Linh làm chứng, vì Đức Thánh Linh là chân lý.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Cho nên có ba điều làm chứng:

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Geh pe ntil nau mbơh: Brah Huêng Ueh, dak jêh ri mham, lĕ pe ntil tâm rnglăp dơn dadê.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết; ba ấy hiệp một.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

8Có ba bằng chứng: Thánh Linh, nước và huyết; cả ba đều hiệp nhất.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Ðức Thánh Linh, nước, và huyết; cả ba đều làm chứng về một việc.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Có ba nhân chứng: Đức Thánh linh, nước và huyết; và cả ba đều đồng ý.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Thánh Linh, nước và huyết; cả ba hoàn toàn đồng ý với nhau.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Tơlah he dơn nau mbơh bơh bunuyh, nau Brah Ndu mbơh jêng toyh lơn, yorlah nau Brah Ndu mbơh jêng nau mbơh ma Kon Păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Ví bằng chúng ta nhận chứng của loài người, thì chứng của Đức Chúa Trời trọng hơn; vả, chứng của Đức Chúa Trời, ấy là chứng mà Ngài làm về Con Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

9Nếu chúng ta nhận lời chứng của loài người, thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn cao trọng hơn; vì đây là lời của Đức Chúa Trời làm chứng về Con Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người phàm, thì lời chứng của Ðức Chúa Trời cao trọng hơn, vì đó là lời chứng của Ðức Chúa Trời, và Ngài làm chứng về Con Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Nếu chúng ta chấp nhận lời chứng của người thì lời chứng của Đức Chúa Trời còn quan trọng hơn; vì đây là lời chứng của Đức Chúa Trời làm chứng cho Con Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Nếu chúng ta nhận lời chứng của người thì lời chứng của Thượng Đế còn quan trọng hơn. Lời chứng ấy như sau: Thượng Đế đã làm chứng về chính Con Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Mbu nơm chroh ma Kon Brah Ndu geh nau mbơh nĕ tâm păng nơm. Mbu nơm mâu chroh ma Brah Ndu, njêng Brah Ndu mƀruh, yorlah păng mâu chroh ma nau Brah Ndu mbơh jêh ma Kon Păng Nơm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Ai tin đến Con Đức Chúa Trời, thì có chứng ấy trong mình; còn ai không tin Đức Chúa Trời, thì cho Ngài là nói dối, vì chẳng tin đến chứng Đức Chúa Trời đã làm về Con Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

10Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng ấy trong chính mình. Còn ai không tin Đức Chúa Trời thì cho Ngài là người nói dối, vì không tin lời mà Đức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Ai tin Con Ðức Chúa Trời thì có bằng chứng đó trong lòng; ai không tin Ðức Chúa Trời thì mặc nhiên cho Ngài là kẻ nói dối, vì đã không tin lời chứng của Ðức Chúa Trời đã làm chứng về Con Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Ai tin Con Đức Chúa Trời thì có lời chứng này trong lòng. Ai không tin Đức Chúa Trời thì khiến Ngài thành kẻ nói dối, vì không tin lời chứng của Đức Chúa Trời về Con Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Ai tin nơi Con Thượng Đế cũng có lời chứng ấy trong mình. Ai không tin Thượng Đế thì cho Ngài là kẻ nói dối vì gạt bỏ lời chứng của Thượng Đế về Con Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Pô aơ jêng nau Păng mbơh: Brah Ndu ăn jêh ma he nau rêh n'ho ro, jêh ri nau rêh aơ gŭ tâm Kon Păng Nơm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

11Đây là lời chứng: Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống nầy ở trong Con Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Ðây là lời chứng: Ðức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Và đây là lời chứng đó: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự sống vĩnh phúc và sự sống này ở trong Con Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Đây là lời chứng ấy: Thượng Đế đã cho chúng ta sự sống đời đời, sự sống ấy ở trong Con Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Mbu nơm geh kon geh nau rêh; mbu nơm mâu geh Kon Brah Ndu mâu geh nau rêh ôh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

12Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống.

Bản Dịch Mới (NVB)

12Ai có Đức Chúa Con có sự sống; ai không có Con của Đức Chúa Trời thì không có sự sống.

Bản Phổ Thông (BPT)

12Ai có Con thì có sự sống, còn ai không có Con Thượng Đế sẽ không có sự sống.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Gâp nchih jêh nau nĕ ma khân may phung chroh jêh ma amoh Kon Brah Ndu, gay ma khân may gĭt khân may geh jêh nau rêh n'ho ro.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

13Tôi viết điều nầy cho anh em, là những người đã tin đến danh Con Đức Chúa Trời, để anh em biết mình có sự sống đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Tôi viết những điều nầy cho anh chị em, những người tin vào danh Con Ðức Chúa Trời, để anh chị em biết rằng anh chị em có sự sống đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Tôi viết những điều này cho anh chị em là những người tin danh Con của Đức Chúa Trời để anh chị em biết anh chị em có sự sống vĩnh phúc.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Ta viết thư nầy cho các con là những người tin nơi Con Thượng Đế để các con biết mình đã nhận được sự sống đời đời.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Pô aơ nau rnơm phung he geh ta năp Brah Ndu, tơlah he dăn ndơ tĭng nâm păng ŭch, păng iăt nau he.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu xin việc gì, thì Ngài nghe chúng ta.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

14Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Ngài: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Ðây là sự vững tâm chúng ta có trước thánh nhan Ngài: nếu chúng ta theo ý muốn Ngài cầu xin điều chi, Ngài nghe chúng ta.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Đây là sự bảo đảm chúng ta có để đến gần Đức Chúa Trời: Ấy là nếu chúng ta xin bất cứ điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài sẽ nghe chúng ta.

Bản Phổ Thông (BPT)

14Chúng ta có được sự bạo dạn khi đến với Thượng Đế: Điều gì chúng ta cầu xin theo ý Ngài thì Ngài nghe chúng ta.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Tơlah he gĭt păng iăt nau he dăn, he gĭt ma he geh ndơ he dăn jêh ma Păng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Nếu chúng ta biết không cứ mình xin điều gì, Ngài cũng nghe chúng ta, thì chúng ta biết mình đã nhận lãnh điều mình xin Ngài.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

15Và nếu chúng ta biết Ngài nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết là mình đã nhận được điều cầu xin rồi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Nếu chúng ta biết rằng Ngài nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta cầu xin, chúng ta biết rằng chúng ta có những gì chúng ta đã cầu xin Ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Và nếu chúng ta biết Đức Chúa Trời nghe chúng ta, bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta biết rằng chúng ta có được điều chúng ta đã xin Ngài.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Chúng ta biết Ngài nghe chúng ta mỗi khi chúng ta cầu xin thì chúng ta chắc chắn nhận được điều mình cầu xin Ngài.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Tơlah du huê saơ oh nâu păng ƀư nau tih mâu tât ma nau khĭt ôh, ăn păng mbơh sơm kơl ôbăl, jêh ri Brah Ndu mra ăn nau rêh ma phung ƀư nau tih mâu tât ma nau khĭt ôh. Geh du ntil nau tih tât geh nau khĭt; mâu di ma nau tih nĕ ôh gâp ăn bu mbơh sơm,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Ví có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

16Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà tội ấy không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết; tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội nầy.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Nếu ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đến nỗi chết, người ấy hãy cầu xin, Ngài sẽ ban cho người ấy được sống, tức là ban cho người phạm tội không đến nỗi chết. Có một tội đưa đến cái chết, và tôi không bảo anh chị em cầu xin cho điều đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Nếu có ai thấy anh chị em mình phạm một tội không đưa đến sự chết, thì người ấy cầu nguyện và Đức Chúa Trời sẽ ban cho người sự sống. Tôi nói đến những người mà tội không đưa đến sự chết, cũng có tội đưa đến sự chết. Tôi không nói anh chị em phải cầu nguyện về tội đó.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Nếu ai thấy anh chị em mình phạm tội, loại tội chưa đưa đến cái chết, người ấy nên cầu nguyện cho anh em mình để Thượng Đế ban sự sống cho người có tội ấy. Ta muốn nói đến tội chưa dẫn tới cái chết. Có tội dẫn đến cái chết. Ta không bảo chúng ta nên cầu nguyện cho loại tội lỗi ấy.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17lĕ rngôch nau kue jêng nau tih, ƀiălah geh nau tih mâu tât nau khĭt ôh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Mọi sự không công bình đều là tội; mà cũng có tội không đến nỗi chết.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

17Mọi điều không công chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng cũng có tội không đến nỗi chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Mọi sự bất chính đều là tội, nhưng có loại tội không dẫn đến sự chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Làm quấy bao giờ cũng là tội lỗi nhưng có loại tội không đưa đến cái chết.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18He gĭt mbu nơm deh rngloi bơh Brah Ndu mâu ƀư tih ôh, ƀiălah mbu nơm deh jêh bơh Brah Ndu chiă uănh păng nơm, jêh ri brah mhĭk mâu pah bi păng ôh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì hẳn chẳng phạm tội; nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì tự giữ lấy mình, ma quỉ chẳng làm hại người được.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

18Chúng ta biết rằng ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì không phạm tội, vì Đấng sinh bởi Đức Chúa Trời gìn giữ người ấy, và ma quỷ không đụng đến người ấy được.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Chúng ta biết rằng không ai được sinh ra bởi Ðức Chúa Trời lại cứ phạm tội, nhưng được Ðấng sinh ra bởi Ðức Chúa Trời bảo vệ, và Kẻ Ác không đụng đến người ấy được.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Chúng ta biết rằng ai sanh ra bởi Đức Chúa Trời thì không tiếp tục phạm tội; người sanh ra bởi Đức Chúa Trời giữ mình an toàn và ma quỷ không đụng đến người được.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Chúng ta biết ai làm con cái Thượng Đế không thể cứ mãi phạm tội. Con Thượng Đế giữ người ấy an toàn, Kẻ Ác không thể đụng tới họ được.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

19He gĭt he luh bơh Brah Ndu jêh ri lĕ neh ntu gŭ tâm dâng nau brah, brah mhĭk.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỉ.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

19Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều ở dưới quyền ma quỷ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Ðức Chúa Trời, còn cả thế gian nằm dưới quyền lực của Kẻ Ác.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Chúng ta biết chúng ta là con dân của Đức Chúa Trời và cả thế gian đều nằm trong sự kiểm soát của ma quỷ.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Chúng ta biết mình thuộc về Thượng Đế mặc dù thế gian quanh chúng ta ở dưới quyền Kẻ Ác.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

20He gĭt lĕ ma Kon Brah Ndu văch jêh, jêh ri ăn jêh ma he nau gĭt rbăng, gay ma he gĭt năl nơm jêng nanê̆, jêh ri he gŭ tâm nơm jêng nanê̆, tâm Kon Păng, Yêsu Krist. Păng yơh jêng Brah Ndu nanê̆ jêh ri nau rêh n'ho ro.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Nhưng chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta đặng chúng ta biết Đấng chân thật, và chúng ta ở trong Đấng chân thật, là ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

20Chúng ta biết Con Đức Chúa Trời đã đến và ban sự hiểu biết cho chúng ta để chúng ta biết Ngài là Đấng chân thật; chúng ta ở trong Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ. Chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Chúng ta cũng biết rằng Con Ðức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta tri thức, để chúng ta có thể biết Ðấng Chân Thật, và chúng ta ở trong Ngài, là Ðấng Chân Thật, vì chúng ta ở trong Con Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ. Chính Ngài là Ðức Chúa Trời Chân Thật và sự sống đời đời.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Chúng ta cũng biết Con của Đức Chúa Trời đã đến và đã ban cho chúng ta sự hiểu biết để chúng ta biết Ngài là chân thật. Và chúng ta ở trong Ngài, Đấng chân thật, tức là ở trong Con Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-su. Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và sự sống vĩnh phúc.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Chúng ta cũng biết Con Thượng Đế đến ban cho chúng ta trí hiểu để chúng ta biết Đấng Chân Thật. Chúng ta ở trong Đấng Chân Thật qua Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài là Thượng Đế thật và là nguồn gốc của sự sống đời đời.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

21Hơi phung kon jê̆, njrăng hom, lơi mbah ma rup brah ôh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!

Bản Hiệu Đính Truyền Thống (RVV11)

21Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Hỡi các con thơ, hãy giữ mình khỏi các thần tượng.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Các con thân mến! Hãy giữ mình khỏi hình tượng.

Bản Phổ Thông (BPT)

21Cho nên, các con yêu dấu của ta ơi, hãy tránh xa các thần.