So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Bản Phổ Thông(BPT)

Bản Truyền Thống 1926(VI1934)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Diễn Ý(BDY)

Bản Phổ Thông (BPT)

1Sau-lơ được ba mươi tuổi khi lên làm vua và cai trị trên Ít-ra-en bốn mươi hai năm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

1Khi Sau-lơ lên ngôi vua, thì đã được bốn mươi tuổi. Người đã cai trị trên Y-sơ-ra-ên hai năm,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Sau-lơ được ba mươi tuổi khi lên làm vua, và ông trị vì trên I-sơ-ra-ên bốn mươi hai năm.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ông Sau-lơ được ba mươi tuổi khi lên ngôi vua, và cai trị dân Y-sơ-ra-ên được hai năm.

Bản Diễn Ý (BDY)

1Đây là những việc xảy ra trong năm thứ nhất triều Sau-lơ.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Sau-lơ chọn ba ngàn người theo mình trong khắp Ít-ra-en. Hai ngàn người ở với ông tại Mích-ma trong vùng núi Bê-tên, và một ngàn người ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a trong vùng đất Bên-gia-min. Còn những người khác trong quân ngũ thì Sau-lơ cho về nhà.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

2bèn chọn ba ngàn người Y-sơ-ra-ên: hai ngàn người đặng ở cùng mình tại Mích-ma và trên núi Bê-tên, còn một ngàn người thì ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a trong xứ Bên-gia-min. Dân sự còn lại, người cho về, ai nấy vào trong trại mình.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Sau-lơ chọn cho ông ba ngàn người I-sơ-ra-ên; hai ngàn ở với Sau-lơ tại Mích-mát và trên Cao Nguyên Bê-tên, còn một ngàn ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a, trong lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min. Dân còn lại, ông cho đi về, ai về nhà nấy.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Vua Sau-lơ chọn ba ngàn quân trong dân Y-sơ-ra-ên. Hai ngàn quân ở với vua Sau-lơ tại Mích-ma và vùng đồi núi Bê-tên, còn một ngàn quân kia ở với Giô-na-than tại Ghi-bê-a, thuộc lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min. Số dân còn lại vua cho ai nấy trở về lều mình.

Bản Diễn Ý (BDY)

2Qua năm thứ hai, Sau-lơ tuyển chọn ba ngàn quân. Ông đem hai ngàn quân theo mình đến Mích-ma và núi Bê-tên, còn một ngàn Ghi-bê-a thuộc Bên-gia-min, với Giô-na-than.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Giô-na-than tấn công trại quân của Phi-li-tin ở Ghê-ba; các người Phi-li-tin khác nghe tin ấy và bảo, “Người Hê-bơ-rơ đã nổi loạn.”Sau-lơ bảo, “Hãy báo cho người Hê-bơ-rơ nghe chuyện nầy.” Cho nên ông bảo người ta thổi kèn khắp xứ Ít-ra-en.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

3Giô-na-than đánh đồn Phi-li-tin ở tại Ghê-ba. Dân Phi-li-tin hay điều đó; Sau-lơ hạ lịnh thổi kèn khắp xứ, mà rằng: Dân Hê-bơ-rơ khá nghe biết!

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Giô-na-than đánh hạ tiền đồn của dân Phi-li-tin tại Ghê-ba; và dân Phi-li-tin nghe được tin đó. Sau-lơ cho thổi kèn báo động khắp nước rằng, “Hỡi người Hê-bơ-rơ, hãy lắng nghe.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Giô-na-than giết quan tổng trấn Phi-li-tin đóng tại Ghê-ba. Người Phi-li-tin nghe tin ấy. Vua Sau-lơ liền ra lệnh thổi tù và khắp xứ, kêu gọi: “Các người Hy-bá, hãy nghe đây!”

Bản Diễn Ý (BDY)

3,4Giô-na-than đem quân tấn công đồn Phi-li-tin ở Ghê-ba. Tin này được loan báo cho toàn thể dân Phi-li-tin đều biết. Thấy vậy, Sau-lơ cho thổi kèn khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên để kêu gọi dân chúng: "Việc quân ta tiến công đồn Phi-li-tin đã làm cho họ vô cùng căm phẫn. Vậy toàn thể đồng bào hãy tập trung tại Ghinh-ganh để theo nhà vua chiến đấu."

Bản Phổ Thông (BPT)

4Tất cả dân Ít-ra-en đều nghe tin đó. Họ bảo, “Sau-lơ đã chiến thắng quân Phi-li-tin. Bây giờ quân Phi-li-tin sẽ ghét chúng ta!”Sau đó dân Ít-ra-en được ra lệnh tập họp tại Ghinh-ganh để nhập hàng ngũ của Sau-lơ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

4Vậy, cả Y-sơ-ra-ên đều hay rằng Sau-lơ đã đánh đồn Phi-li-tin và Y-sơ-ra-ên bị dân Phi-li-tin ghen ghét. Bấy giờ, dân sự bị nhóm hiệp lại bên Sau-lơ tại Ghinh-ganh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Bấy giờ toàn dân I-sơ-ra-ên đã nghe rằng Sau-lơ đã đánh hạ tiền đồn của dân Phi-li-tin, và dân Phi-li-tin đang căm thù dân I-sơ-ra-ên, vì thế dân được gọi đến tập họp tại Ghinh-ganh để theo Sau-lơ.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Khi toàn dân Y-sơ-ra-ên nghe tin vua Sau-lơ giết tổng trấn Phi-li-tin và họ bị người Phi-li-tin căm thù, họ liền theo vua Sau-lơ và tập họp tại Ghinh-ganh.

Bản Diễn Ý (BDY)

3,4Giô-na-than đem quân tấn công đồn Phi-li-tin ở Ghê-ba. Tin này được loan báo cho toàn thể dân Phi-li-tin đều biết. Thấy vậy, Sau-lơ cho thổi kèn khắp lãnh thổ Y-sơ-ra-ên để kêu gọi dân chúng: "Việc quân ta tiến công đồn Phi-li-tin đã làm cho họ vô cùng căm phẫn. Vậy toàn thể đồng bào hãy tập trung tại Ghinh-ganh để theo nhà vua chiến đấu."

Bản Phổ Thông (BPT)

5Quân Phi-li-tin họp lại đánh dân Ít-ra-en, dùng ba ngàn quân xa và sáu ngàn người điều khiển quân xa. Binh sĩ họ đông như cát bờ biển. Quân Phi-li-tin đến đóng trại ở Mích-ma, phía Đông Bết A-ven.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

5Khi ấy, dân Phi-li-tin hiệp lại đặng đánh Y-sơ-ra-ên: Chúng có ba vạn cỗ xe, sáu ngàn lính kỵ, và quân lính đông như cát trên bờ biển. Vậy, chúng nó đi lên, đóng trại tại Mích-ma, về hướng đông của Bết-A-ven.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Dân Phi-li-tin cũng tập họp lại để giao tranh với dân I-sơ-ra-ên. Chúng có ba mươi ngàn xe chiến mã và sáu ngàn kỵ binh; còn dân thì đông như cát nơi bờ biển. Chúng kéo lên đóng trại tại Mích-mát, phía đông của Bết A-vên.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Người Phi-li-tin cũng tập trung lực lượng để đánh dân Y-sơ-ra-ên. Chúng có ba ngàn chiến xa gỗ, sáu ngàn kỵ binh, và bộ binh đông như cát biển. Chúng kéo lên đóng quân tại Mích-ma, phía đông Bết-a-ven.

Bản Diễn Ý (BDY)

5Người Phi-li-tin cũng động viên quân lực để đánh Y-sơ-ra-ên. Họ có ba mươi ngàn xe, sáu ngàn kỵ binh, còn bộ binh thì đông như cát biển. Đoàn quân này kéo đến đóng ở Mích-ma, phía đông Bết-a-ven.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Khi dân Ít-ra-en thấy mình lâm nguy liền chạy trốn trong các hang hốc, bụi rậm, giữa các tảng đá, trong các hố và giếng.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

6Dân Y-sơ-ra-ên thấy mình nguy cấp --- vì bị chúng theo riết gần, --- bèn trốn ẩn trong hang đá, trong bụi bờ, trong gành đá, trong đồn lũy, và trong hầm hố.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Khi dân I-sơ-ra-ên thấy mình bị nguy khốn vì bị quân thù vây chặt, họ trốn vào các hang động, các bụi rậm, các hốc đá, các mộ địa, và các hầm hố.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy tình thế nguy kịch vì bị quân thù siết chặt, họ trốn trong hang động, bụi rậm, gành đá, mồ mả, và hầm hố.

Bản Diễn Ý (BDY)

6Thấy lực lượng địch quá hùng hậu người Y-sơ-ra-ên hoảng sợ, chạy đi trốn trong hang, trong bụi rậm, gành đá, mồ mả, hầm hố.

Bản Phổ Thông (BPT)

7Một vài người Hê-bơ-rơ băng qua sông Giô-đanh vào xứ Gát và Ghi-lê-át. Nhưng Sau-lơ ở lại Ghinh-ganh, toàn binh sĩ trong đạo quân ông đều run sợ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

7Mấy người Hê-bơ-rơ sang qua sông Giô-đanh, đến xứ Gát và Ga-la-át. Song Sau-lơ còn ở lại tại Ghinh-ganh và hết thảy dân sự đi theo người đều run sợ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Một số khác đã vượt qua phía đông Sông Giô-đanh để lánh nạn trong miền Gát và miền Ghi-lê-át. Chỉ có Sau-lơ vẫn ở lại Ghinh-ganh. Tất cả những người theo ông đều run sợ.

Bản Dịch Mới (NVB)

7Một số người Hy-bá băng qua sông Giô-đanh, đến xứ Gát và Ga-la-át.
Trong khi đó, vua Sau-lơ vẫn còn ở lại Ghinh-ganh, và mọi người theo vua đều run sợ.

Bản Diễn Ý (BDY)

7Cũng có người băng sông Giô-đan qua đất Gát và Ga-la-át. Lúc ấy, Sau-lơ vẫn còn ở Ghinh-ganh; quân sĩ theo ông đều run sợ.

Bản Phổ Thông (BPT)

8Sau-lơ đợi bảy ngày vì Sa-mu-ên bảo sẽ gặp ông sau thời gian đó. Nhưng Sa-mu-ên không đến Ghinh-ganh cho nên các binh sĩ bắt đầu bỏ hàng ngũ.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

8Sau-lơ đợi bảy ngày, là kỳ của Sa-mu-ên đã định; song vì Sa-mu-ên không đến Ghinh-ganh, dân sự bèn tan đi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Họ đợi bảy ngày, theo thời hạn Sa-mu-ên đã ấn định, nhưng Sa-mu-ên vẫn chưa đến Ghinh-ganh. Bấy giờ dân quân bắt đầu bỏ Sau-lơ và đào ngũ.

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vua Sau-lơ chờ đợi bảy ngày theo lời ông Sa-mu-ên dặn, nhưng ông vẫn chưa đến Ghinh-ganh. Binh sĩ khởi sự rã ngũ.

Bản Diễn Ý (BDY)

8Sau-lơ chờ đợi bảy ngày theo lời Sa-mu-ên dặn, nhưng vẫn chưa thấy Sa-mu-ên đến Ghinh-ganh, còn quân sĩ thì dần dần bỏ trốn.

Bản Phổ Thông (BPT)

9Sau-lơ liền bảo, “Hãy mang của lễ toàn thiêu và của lễ thân hữu đến cho ta.” Rồi Sau-lơ dâng của lễ toàn thiêu.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

9Bấy giờ, Sau-lơ nói: Hãy đem đến cho ta của lễ thiêu và của lễ thù ân; rồi người dâng của lễ thiêu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Thấy vậy Sau-lơ bảo, “Hãy đem của lễ thiêu và các của lễ cầu an đến cho ta.” Rồi ông dâng của lễ thiêu.

Bản Dịch Mới (NVB)

9Vua Sau-lơ truyền: “Hãy đem tế lễ toàn thiêu và tế lễ liên hoan đến cho ta.” Và vua dâng tế lễ toàn thiêu.

Bản Diễn Ý (BDY)

9,10Ông quyết định tự mình đứng dâng lễ thiêu và lễ thù ân. Nhưng khi vừa dâng xong lễ thiêu, Sa-mu-ên đến. Sau-lơ ra đón chào Sa-mu-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

10Khi vừa dâng xong thì Sa-mu-ên đến, Sau-lơ vô cùng ngạc nhiên và ra đón Sa-mu-ên.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

10Khi người dâng xong, kìa Sa-mu-ên bèn đến. Sau-lơ đi ra đón đặng chào người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Nhưng khi ông vừa dâng của lễ thiêu xong thì Sa-mu-ên đến. Sau-lơ đi ra để gặp cụ và chào cụ.

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vua vừa dâng tế lễ toàn thiêu xong thì ông Sa-mu-ên đến nơi. Vua Sau-lơ ra đón tiếp ông.

Bản Diễn Ý (BDY)

9,10Ông quyết định tự mình đứng dâng lễ thiêu và lễ thù ân. Nhưng khi vừa dâng xong lễ thiêu, Sa-mu-ên đến. Sau-lơ ra đón chào Sa-mu-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Sa-mu-ên hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”Sau-lơ đáp, “Tôi thấy các binh sĩ bỏ tôi còn ông thì không đến đúng hẹn; trong khi đó quân Phi-li-tin đang dồn quân ở Mích-ma.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

11Nhưng Sa-mu-ên hỏi: Ngươi đã làm chi? Sau-lơ đáp rằng: Khi tôi thấy dân sự tan đi, ông không đến theo ngày đã định, và dân Phi-li-tin đã hiệp lại tại Mích-ma,

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Sa-mu-ên hỏi, “Ngài đã làm gì vậy?”Sau-lơ đáp, “Khi tôi thấy dân quân đã bắt đầu bỏ tôi và đào ngũ, còn cụ thì chưa đến đúng thời hạn đã ấn định trong khi quân Phi-li-tin đã tập họp nhau tại Mích-mát,

Bản Dịch Mới (NVB)

11Ông Sa-mu-ên hỏi: “Vua làm gì vậy?” Vua Sau-lơ đáp: “Con thấy binh sĩ bỏ con đi tản mát, và ông cũng không đến theo như đã hẹn. Ngoài ra, quân Phi-li-tin đã tụ tập tại Mích-ma.

Bản Diễn Ý (BDY)

11Sa-mu-ên hỏi; "Ông vừa làm gì vậy?" Sau-lơ đáp: "Thấy quân sĩ kéo nhau đào ngũ, và thấy ông không đến đúng hẹn, trong khi quân Phi-li-tin tập trung ở Mích-ma,

Bản Phổ Thông (BPT)

12Cho nên tôi nghĩ, ‘Quân Phi-li-tin sẽ đến đánh tôi ở Ghinh-ganh, nhưng tôi chưa cầu xin CHÚA cho phép.’ Cho nên tôi buộc phải dâng của lễ toàn thiêu.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

12thì tôi nói rằng: Dân Phi-li-tin chắc sẽ hãm đánh tôi tại Ghinh-ganh, và tôi chưa cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Vì vậy, tôi miễn cưỡng dâng của lễ thiêu.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12nên tôi nói, ‘Quân Phi-li-tin sắp sửa xuống tấn công ta ở Ghinh-ganh rồi, mà ta thì chưa cầu hỏi ý CHÚA,’ vì vậy tôi cực chẳng đã phải dâng một của lễ thiêu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Bấy giờ con nghĩ quân Phi-li-tin chắc sẽ kéo xuống Ghinh-ganh đánh chúng con mà chúng con chưa cầu xin ơn CHÚA, nên con buộc lòng phải dâng tế lễ toàn thiêu.”

Bản Diễn Ý (BDY)

12tôi tự nghĩ: 'Địch sắp kéo đến tấn công mà ta chưa cầu xin Chúa giúp đỡ, nên tôi đành miễn cưỡng dâng lễ thiêu."

Bản Phổ Thông (BPT)

13Sa-mu-ên bảo, “Ngươi hành động điên rồ lắm! Ngươi không vâng theo mệnh lệnh của CHÚA là Thượng Đế ngươi. Nếu ngươi vâng lời Ngài thì CHÚA hẳn đã làm cho nước ngươi vững bền mãi trong Ít-ra-en,

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

13Sa-mu-ên nói cùng Sau-lơ rằng: Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lịnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo, thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Y-sơ-ra-ên;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Bấy giờ Sa-mu-ên nói với Sau-lơ, “Ngài đã làm một điều thật điên rồ. Ngài đã không tuân giữ mạng lịnh của CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngài, truyền cho ngài. Ðáng lẽ CHÚA sẽ làm cho vương quyền của ngài trên I-sơ-ra-ên được vững lập đời đời,

Bản Dịch Mới (NVB)

13Ông Sa-mu-ên bảo vua Sau-lơ: “Vua cư xử thật dại dột vì vua không tuân giữ mạng lệnh mà CHÚA là Đức Chúa Trời vua đã truyền cho vua. Nếu vua vâng lời CHÚA, Ngài sẽ lập ngôi vua vững bền đời đời trên nước Y-sơ-ra-ên.

Bản Diễn Ý (BDY)

13Sa-mu-ên nói: "Ông điên rồ thật! Ông đã không tuân lệnh Chúa Hằng Hữu Thượng Đế của mình. Đáng lẽ Ngài cho triều đại ông được trường tồn,

Bản Phổ Thông (BPT)

14nhưng nay nước ngươi sẽ không còn bền nữa. CHÚA đã tìm cho Ngài mẫu người Ngài muốn. Ngài đã chọn người cai trị dân Ngài vì ngươi đã không vâng theo mệnh lệnh Ngài.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

14nhưng bây giờ, nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lịnh của Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14nhưng bây giờ vương quyền của ngài sẽ không được tiếp tục. CHÚA đã tìm được cho Ngài một người đẹp lòng Ngài, và CHÚA đã truyền cho người ấy sẽ chỉ huy trên toàn thể con dân Ngài, vì ngài đã không vâng giữ những gì CHÚA đã truyền cho ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Nhưng bây giờ, ngôi vua sẽ không bền. CHÚA đã tìm cho Ngài một người theo ý Ngài, và CHÚA sẽ lập người đó lên lãnh đạo dân Ngài, vì vua không tuân giữ mạng lệnh CHÚA.”

Bản Diễn Ý (BDY)

14nhưng bây giờ ngôi nước ông sẽ phải kết thúc sớm. Chúa đã chọn được một người Ngài rất vừa ý, Ngài sẽ cho người ấy cai trị dân của Ngài, vì ông đã dám trái mạng Chúa."

Bản Phổ Thông (BPT)

15Rồi Sa-mu-ên rời Ghinh-ganh để đi đến Ghi-bê-a trong xứ Bên-gia-min.
Sau-lơ kiểm điểm số người còn lại với mình thì thấy có khoảng sáu trăm.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

15Đoạn, Sa-mu-ên đứng dậy, đi từ Ghinh-ganh đến Ghi-bê-a trong xứ Bên-gia-min, rồi Sau-lơ kiểm điểm dân ở cùng mình: Có ước chừng sáu trăm người.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Ðoạn Sa-mu-ên đứng dậy, rời Ghinh-ganh đi đến Ghi-bê-a trong lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min. Sau-lơ điểm lại quân số đang ở với mình và thấy chỉ còn khoảng sáu trăm người.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Ông Sa-mu-ên đứng dậy, rời khỏi Ghinh-ganh, đi đường mình. Binh sĩ còn lại theo vua Sau-lơ đi từ Ghinh-ganh lên nhập với quân đội tại Ghi-bê-a, thuộc lãnh thổ Bên-gia-min.
Vua Sau-lơ kiểm quân số còn lại với mình: khoảng sáu trăm người.

Bản Diễn Ý (BDY)

15Nói xong Sa-mu-ên đứng dậy đi đến Ghi-bê-a thuộc đất Bên-gia-min. Còn Sau-lơ kiểm điểm quân sĩ còn lại, chỉ còn chừng sáu trăm người.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Sau-lơ, Giô-na-than, con trai ông, cùng các binh sĩ ông ở lại Ghi-bê-a trong đất Bên-gia-min.Người Phi-li-tin đóng quân ở Mích-ma.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

16Sau-lơ và Giô-na-than, con trai người, cùng quân lính đi theo, đều đóng tại Ghi-bê-a trong xứ Bên-gia-min, còn dân Phi-li-tin hạ trại tại Mích-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Sau-lơ, Giô-na-than con trai ông, và những người đang ở với họ đến trấn thủ tại Ghi-bê-a trong lãnh thổ của chi tộc Bên-gia-min; còn dân Phi-li-tin thì hạ trại tại Mích-mát.

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vua Sau-lơ với con trai là Giô-na-than, và đám quân còn lại đóng tại Ghê-ba thuộc xứ Bên-gia-min, trong khi quân Phi-li-tin đóng tại Mích-ma.

Bản Diễn Ý (BDY)

16Sau-lơ cùng với Giô-na-than, con mình, thu thập số quân còn lại, đến đóng ở Ghê-ba thuộc đất Bên-gia-min. Quân Phi-li-tin vẫn đóng ở Mích-ma.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Ba toán quân từ trại quân Phi-li-tin đi ra để quấy rối. Một toán đi trên đường Óp-ra trong đất Su-anh.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

17Từ trong dinh Phi-li-tin có một toán quân cướp phá đi ra, chia làm ba đội: đội nầy theo con đường Óp-ra, đi về xứ Su-anh;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Từ trong trại quân Phi-li-tin, ba đơn vị đột kích được phái đi: một đơn vị tiến vào con đường đến Óp-ra thuộc miền Su-anh,

Bản Dịch Mới (NVB)

17Một đạo quân từ trại Phi-li-tin đi ra cướp phá, chia thành ba toán. Một toán đi về hướng Óp-ra, thuộc xứ Su-anh.

Bản Diễn Ý (BDY)

17Từ đồn Phi-li-tin, có ba đơn vị đột kích kéo ra, một đơn vị đi Ốp-ra thuộc Su-anh,

Bản Phổ Thông (BPT)

18Toán thứ hai đi trên đường Bết Hô-rôn. Toán thứ ba đi trên đường ranh giới nhìn xuống Thung lũng Xê-bô-im về phía sa mạc.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

18đội kia noi con đường Bết-hô-rôn; còn đội thứ ba theo con đường ranh nằm trên trũng Sê-bô-im, về hướng đồng vắng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18một đơn vị khác tiến vào con đường đến Bết Hô-rôn, còn đơn vị thứ ba tiến vào con đường dọc theo biên giới, nhìn xuống Thung Lũng Xê-bô-im, về phía đồng hoang.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Toán thứ nhì đi về hướng Bết-hô-rôn, và toán thứ ba đi về hướng biên giới, trên con đường nhìn xuống trũng Linh-cẩu, về phía sa mạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

18một đơn vị Bết-hô-rôn, và đơn vị thứ ba đi về hướng biên giới gần sa-mạc, phía trên thung lũng Sê-bô-im.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Cả xứ Ít-ra-en không có thợ rèn vì dân Phi-li-tin cấm. Họ bảo, “Tụi Hê-bơ-rơ có thể rèn gươm và giáo.”

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

19Vả, trong cả xứ Y-sơ-ra-ên không có thợ rèn, bởi vì dân Phi-li-tin đã nói rằng: Hãy cấm người Hê-bơ-rơ rèn gươm và giáo.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Lúc ấy trong toàn cõi I-sơ-ra-ên không có được một thợ rèn, vì dân Phi-li-tin đã nói, “Chớ để cho người Hê-bơ-rơ có cơ hội rèn gươm và giáo.”

Bản Dịch Mới (NVB)

19Bấy giờ, trong cả xứ Y-sơ-ra-ên không tìm được một người thợ rèn, vì người Phi-li-tin tự bảo: “Phải cấm, không cho bọn Hy-bá rèn gươm hoặc giáo.”

Bản Diễn Ý (BDY)

19Lúc ấy, trong khắp đất Y-sơ-ra-ên không có lấy một người thợ rèn, vì trong thời đô hộ, người Phi-li-tin sợ họ rèn gươm giáo, nên cấm ngặt.

Bản Phổ Thông (BPT)

20Cho nên cả dân Ít-ra-en phải đi đến nhờ người Phi-li-tin rèn lưỡi cày, cuốc, rìu hay lưỡi hái.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

20Hết thảy Y-sơ-ra-ên ai nấy đều đi xuống nơi Phi-li-tin đặng mướn rèn lưỡi cày, cuốc, rìu, và lưỡi hái mình;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Vì thế mọi người I-sơ-ra-ên đều phải đi xuống với người Phi-li-tin để mướn họ rèn lưỡi cày, lưỡi cuốc, lưỡi rìu, và lưỡi liềm cho mình.

Bản Dịch Mới (NVB)

20Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều phải xuống mướn người Phi-li-tin mài lưỡi cày, cuốc, rìu, hoặc lưỡi hái.

Bản Diễn Ý (BDY)

20Cho nên, mỗi khi người Y-sơ-ra-ên muốn rèn lưỡi cày, dao cày, lưỡi rìu, lưỡi liềm, đều phải đi mướn người Phi-li-tin;

Bản Phổ Thông (BPT)

21Các thợ rèn Phi-li-tin tính tiền công khoảng một phần tư lượng bạc khi họ mài lưỡi cày hay lưỡi cuốc. Họ tính một phần tám lượng bạc để mài lưỡi cuốc, rìu hay các que sắt nhọn để dẫn bò.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

21lại khi nào lưỡi cày, cuốc, chĩa ba, hay là rìu bị mẻ sứt, thì đi xuống đặng mài và sửa cái đót lại.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Giá tiền rèn một lưỡi cày hay một lưỡi cuốc là hai phần ba sê-ken bạc, còn một lưỡi rìu hay một mũi nhọn gắn ở đầu gậy thúc bò là một phần ba sê-ken bạc.

Bản Dịch Mới (NVB)

21Tiền công mài lưỡi cày và lưỡi cuốc là tám gờ-ram bạc, mài chĩa ba, rìu, và gậy thúc bò là bốn gờ-ram bạc.

Bản Diễn Ý (BDY)

21Tiền công mài một lưỡi cày hay dao cày là hai phần ba lượng bạc; mài một lưỡi rìu, lưỡi liềm, hay mũi dót là một phần ba lượng bạc.

Bản Phổ Thông (BPT)

22Cho nên khi chiến tranh xảy ra, các binh sĩ của Sau-lơ và Giô-na-than chẳng có gươm giáo gì cả. Chỉ có Sau-lơ và Giô-na-than, con trai ông là có thôi.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

22Nên trong ngày tranh chiến, chẳng có gươm cũng không có giáo nơi tay của cả dân sự đi theo Sau-lơ và Giô-na-than; chỉ có cho Sau-lơ và Giô-na-than, là con trai người, dùng mà thôi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Vì thế trong ngày chiến trận người ta không thấy trong tay ai đi với Sau-lơ và Giô-na-than có gươm hay giáo; chỉ Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông có mà thôi.

Bản Dịch Mới (NVB)

22Vì thế, trong ngày giao tranh, không một người lính nào của vua Sau-lơ hoặc Giô-na-than có được trong tay một cây gươm cây giáo gì cả. Chỉ vua Sau-lơ và con trai vua là Giô-na-than mới có.

Bản Diễn Ý (BDY)

22Vì thế, đám quân theo Sau-lơ và Giô-na-than chẳng ai có gươm giáo gì cả, chỉ hai cha con Sau-lơ có mà thôi.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Một toán quân Phi-li-tin tiến đến đèo Mích-ma.

Bản Truyền Thống 1926 (VI1934)

23Một đồn quân Phi-li-tin kéo ra đặng đón đèo Mích-ma.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Khi ấy dân Phi-li-tin ở trong đồn đã kéo ra án ngữ ở Ðèo Mích-mát.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Một toán quân trong đồn Phi-li-tin kéo ra đèo Mích-ma.

Bản Diễn Ý (BDY)

23Một đơn vị quân Phi-li-tin kéo đến trấn đóng ngọn đèo Mích-ma.