10

Tsw xob pe txoov daab

1Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej nkaag sab tas peb tej laug suavdawg tau nyob huv qaab tauv fuab hab txhua tug tau hlaa havtxwv, 2hab txhua tug tau ua kevcai raus huv tauv fuab hab huv havtxwv koom nrug Mauxe, 3hab txhua tug tau noj tuab yaam mov kws lug sau ntuj lug 4hab txhua tug tau haus tuab yaam dej kws lug sau ntuj lug, vem tas puab tau haus dej ntawm phaab zeb kws nrug puab moog hab yog Vaajtswv pub. Phaab zeb hov yog Kheto ntaag. 5Txawm le ntawd los Vaajtswv tsw txaus sab rua cov tuabneeg hov feem coob, puab txhad tuag pawg quas yawg huv tebchaws moj saab qhua.
6Tej xwm txheej nuav yog ua yaam ntxwv qha rua peb kuas peb tsw xob ntshaw tej yaam phem ib yaam le puab cov ntawd. 7Mej tsw xob pe txoov daab ib yaam le puab qee leej pe, lawv le muaj lug sau ca has tas, “Cov pejxeem kuj nyob tsawg noj haus hab sawv dha ua lomzem.” 8Peb tsw xob ua nkauj nraug ib yaam le puab qee leej ua, mas tuab nub xwb puab tuag ob vaam peb txheeb leej. 9Peb tsw xob swm tug Tswv ib yaam le puab qee leej tau swm es raug naab tum puam tsuaj. 10Peb tsw xob ywg ib yaam le puab qee leej tau ywg es raug tug kws ua kuas puam tsuaj muab tua pov tseg. 11Tej xwm txheej nuav tshwm lug raug puab ua lub chaw qha muab sau ca ntuag peb cov kws nyob ze lub swjhawm kawg. 12Vem le nuav tug kws xaav tas nwg nyob ruaj khov lawm yuav tsum ceev faaj tsaam nwg qaug. 13Tsw muaj ib yaam kev swm sab twg yuav tshwm lug raug mej dhau tej kws txeev tshwm lug raug ib tsoom tuabneeg lawd. Vaajtswv yog tug kws peb tso sab tau, mas nwg yuav tsw ca mej raug kev swm sab dhau le kws mej thev tsw taug, tassws thaus raug kev swm sab nwg yuav qheb kev rua mej dim sub mej txhad le thev taug.
14Yog le nuav, cov kws kuv hlub, mej ca le tswv ntawm qhov kws pe txoov daab. 15Kuv has rua mej yaam le has rua cov tuabneeg kws muaj tswvyim. Mej ca le tshuaj saib tej lug kws kuv has. 16Lub khob koob moov kws peb thov koob moov hov ua rua peb koom Kheto cov ntshaav los tsw yog? Lub ncuav kws peb muab ndais hov ua rua peb koom Kheto lub cev los tsw yog? 17Muaj tuab lub ncuav xwb mas peb txawm muaj coob leej los peb koom ib lub cev vem peb txhua tug noj tuab lub ncuav hov. 18Ca le tshuaj saib cov Yixayee lub neej. Cov kws noj tej kws muab xyeem rua Vaajtswv kuj koom lub thaaj xyeem hov los tsw yog? 19Yog le ntawd kuv has le caag? Tej kws muab xyeem rua txoov daab yog yaam tseem ceeb lov? Lossws tej txoov daab hov tseem ceeb lov? 20Tsw yog le ntawd, kuv tsuas has tas tej kws puab muab xyeem hov puab xyeem rua daab xwb tsw yog xyeem rua Vaajtswv. Kuv tsw xaav kuas mej koom daab. 21Mej yuav haus tug Tswv lub khob hab daab lub khob tsw tau. Mej yuav noj tug Tswv rooj mov hab daab rooj mov kuj tsw tau. 22Peb yuav zwg ua rua tug Tswv khib lov? Peb muaj zug heev dua nwg lov?

Ua rua Vaajtswv tau koob meej

23“Peb muaj cai ua txhua yaam,” tassws tsw yog txhua yaam yuav muaj qaabhau. “Peb muaj cai ua txhua yaam,” tassws tsw yog txhua yaam tswm tsaa kuas nyob ruaj. 24Tsw xob ca leejtwg xaam pum nwg tug kheej, yuav tsum xaam pum lwm tug. 25Txhua yaam nqaj kws muag tom kab ca le noj, tsw xob nug daabtsw lawv le mej lub sab ua xyem xyaav. 26Tsua qhov “Lub nplajteb hab txhua yaam kws nyob huv yog tug Tswv le.” 27Yog ib tug kws tsw ntseeg hu mej moog noj mov hab mej muaj lub sab moog, mas ca le noj txhua yaam kws puab rau rua mej, tsw xob nug daabtsw lawv le mej lub sab ua xyem xyaav. 28Tassws yog leejtwg has rua mej tas, “Yaam nuav tub muab xyeem rua daab lawm,” mej yuav tsum saib rua tug kws has rua mej hov es tsw xob noj, hab saib rua lub sab kws paub qhov zoo qhov phem, 29kuv tsw yog has txug mej lub sab tassws has txug tug hov lub sab. Ua le caag lwm tug lub sab kws paub qhov zoo qhov phem yuav txav txem rua qhov kws kuv tau nyob ywj pheej? 30Yog kuv ua Vaajtswv tsaug le noj, ua le caag kuv yuav raug luas thuaj vem tim tej kws kuv tub ua Vaajtswv tsaug lawd?
31Vem le nuav mej yuav noj yuav haus lossws yuav ua ib yaam daabtsw, ca le ua txhua yaam rua Vaajtswv tau koob meej. 32Tsw xob ua rua cov Yutai lossws cov Kili lossws Vaajtswv pawg ntseeg dawm yuam kev, 33ib yaam le kuv ua txhua yaam ua kuas hum suavdawg sab, tsw yog kuv xaav nrhav qaabhau rua kuv tug kheej tassws kuv nrhav qaabhau rua tuabneeg coob coob sub puab txhad tau dim.