10

Tơlơi Pơkơđiăng Mơ̆ng Hră Ruai Ƀing Israel

1Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo ƀu kiăng ôh kơ ƀing gih jing hĭ ƀing ƀu thâo kơnăl kơ tơlơi abih bang ƀing ơi adon ta hlâo adih dŏ gah yŭ kơthul laih anŭn tơlơi abih bang ƀing gơñu rơbat găn Rơsĭ Mriah. 2Ƀing gơñu le̱ng kơ tŭ baptem gah yŭ kơthul laih anŭn amăng ia rơsĭ, jing ƀing đuaĭ tui Môseh. 3Abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ ƀơ̆ng hrŏm laih sa gơnam ƀơ̆ng gah mơyang, 4laih anŭn mơñum hrŏm laih sa gơnam mơñum gah mơyang, yuakơ ƀing gơñu mơñum laih mơ̆ng sa boh pơtâo gah mơyang, jing gơnam đuaĭ tui hrŏm hăng ƀing gơñu, laih anŭn boh pơtâo anŭn jing Krist yơh. 5Samơ̆ Ơi Adai ƀu mơak ôh hăng ƀiă kơ abih bang mơnuih amăng ƀing gơñu, yuakơ anŭn yơh drơi jan gơñu rơbuh djai hĭ djŏp anih amăng tơdron tač yơh.
6Hơdôm tơlơi bruă anŭn truh laih jing khul tơlơi hơmutu kiăng kơ pơkơđiăng hĭ ƀing ta kơ tơlơi anăm pioh pran jua ta ƀơi khul tơlơi sat ƀai ôh kar hăng khul tơlơi ƀing gơñu hơmâo ngă laih. 7Anăm jing ƀing kơkuh pơpŭ kơ rup trah ôh, jing kar hăng đơđa amăng ƀing gơñu ngă laih. Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Ƀing ană plei dŏ be̱r ƀơ̆ng mơñum laih anŭn tơgŭ ngă tă tăn yơh.” 8Anăm ƀing ta ngă pyu pơde soh sat kar hăng đơđa amăng ƀing gơñu ngă laih ôh, laih anŭn hơnăl tuč, amăng sa hrơi hơmâo duapluh-klâo rơbâo čô amăng ƀing gơñu djai hĭ. 9Ƀing ta khŏm anăm lông lăng Krist kar hăng đơđa amăng ƀing gơñu ngă laih ôh, laih anŭn khul ala čŏh pơdjai hĭ ƀing gơñu. 10Anăm ƀing gih pơhiăp brŏk kar hăng đơđa amăng ƀing gơñu ngă laih ôh, laih anŭn hơnăl tuč, ƀing gơñu tŭ pơdjai hĭ laih yua mơ̆ng ling jang pơrai.
11Khul tơlơi anŭn truh kơ ƀing gơñu jing tơlơi hơmutu kơ ƀing pơkŏn, laih anŭn arăng čih pioh kiăng kơ pơtă kơ ƀing ta, jing ƀơi ƀing ta yơh tơlơi pơkrĕp truh khul rơnŭk hơmâo truh laih yơh. 12Tui anŭn yơh, tơdah ƀing gih pơmĭn ƀing gih hlak dŏ kơjăp, brơi răng bĕ kơ tơlơi ƀing gih anăm tơhneč rơbuh ôh! 13Ƀu hơmâo tơlơi plư pă ôh hơmâo truh laih kơ ƀing gih rơngiao kơ tơlơi juăt truh kơ mơnuih mơnam. Ơi Adai jing tŏng ten laih anŭn Ñu ƀu či lui brơi kơ ƀing gih tŭ tơlơi plư rơgao hloh hơnơ̆ng ƀing gih dưi glăm ôh. Samơ̆ tơdang ƀing gih tŭ tơlơi plư, Ñu ăt či pha brơi jơlan tơbiă đuaĭ mơ̆n kiăng kơ ƀing gih dưi gir tŭ amăng tơlơi anŭn.

Khul Tơlơi Phet Rup Trah Hăng Tơlơi Ƀơ̆ng Pơgop Khua Yang

14Hơnŭn yơh, Ơ ƀing gơyut kâo khăp hơi, đuaĭ ataih bĕ mơ̆ng tơlơi kơkuh kơ rup trah. 15Kâo pơhiăp hăng ƀing gih kar hăng pơhiăp hăng ƀing mơnuih thâo pơmưn. Gih pô kơsem lăng bĕ hơget tơlơi kâo pơhiăp. 16Ƀu djơ̆ ôh hă, kơčŏk tơlơi hơdơr bơni yơh ƀing ta hơdơr bơni pơpha hrŏm amăng drah Krist? Laih anŭn ƀu djơ̆ ôh hă, ƀañ tơpŭng yơh ƀing ta pĕ pơpha hrŏm amăng drah Krist? 17Yuakơ hơmâo sa tơlŏ ƀañ tơpŭng, ƀing ta, jing ƀing mơnuih lu, jing sa drơi jan, abih bang ƀing ta pơpha yua hrŏm sa tơlŏ ƀañ anŭn.
18Pơmĭn lăng bĕ kơ ƀing Israel tui anai: Ƀing hlơi pô ƀơ̆ng khul gơnam ngă yang arăng pơyơr, ƀing anŭn pơpha amăng tơlơi mă bruă kơ Ơi Adai ƀơi kơnưl ngă yang yơh. 19Tui anŭn, hiư̆m pă tơlơi kâo kiăng laĭ kơ tơlơi gơnam ngă yang pơyơr kơ rup trah anŭn jing yom pơphan hă, ƀôdah kơ tơlơi rup trah anŭn jing yom pơphan hă? 20Ơ ơh, samơ̆ khul gơnam ngă yang pơyơr kơ ƀing yang rơba̱ng jing pơyơr kơ ƀing yang sat yơh, ƀu djơ̆ kơ Ơi Adai ôh, laih anŭn kâo ƀu kiăng kơ ƀing gih jing ƀing mă bruă hrŏm hăng ƀing yang sat ôh. 21Ƀing gih ƀu dưi mơñum kơčŏk Khua Yang laih anŭn ăt mơñum kơčŏk ƀing yang sat ôh. Ƀing gih ƀu dưi ƀơ̆ng ƀơi kơƀa̱ng Khua Yang laih anŭn ăt ƀơ̆ng ƀơi kơƀa̱ng ƀing yang sat ôh. 22Hiư̆m ngă ƀing ta gir pơtơgŭ đĭ tơlơi ga̱r Khua Yang hă? Ƀing ta kơtang hloh kơ Ñu hă?

Anăm Mă Yua Đôč Đač Ôh Tơlơi Rơngai Ƀing Đaŏ

23Đơđa mơnuih laĭ tui anai, “Abih bang tơlơi bruă jing tui hăng tơlơi juăt,” samơ̆ ƀu djơ̆ djŏp mơta tơlơi bruă ôh jing tŭ yua. Đơđa mơnuih laĭ tui anai, “Abih bang tơlơi bruă jing tui hăng tơlơi juăt,” samơ̆ ƀu djơ̆ ôh rĭm tơlơi bruă jing rŭ̱ pơdơ̆ng soh sel. 24Anăm hơmâo hlơi pô ôh hơduah sem tơlơi hiam klă kơ ñu pô, samơ̆ hloh kơ anŭn ăt hơduah bĕ tơlơi hiam klă kơ ƀing pơkŏn mơ̆n.
25Ƀing gih dưi ƀơ̆ng yơh djŏp mơta añăm mơnơ̆ng arăng sĭ pơ sang sĭ mơnia hăng ƀu tơña hơget gĕt ôh yuakơ pran jua tơpă, 26yuakơ Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Lŏn tơnah laih anŭn abih bang kơyâo pơtâo mơnơ̆ng mơnuă amăng anŭn jing lŏm kơ Khua Yang soh sel.”
27Tơdah mơnuih ƀu đaŏ iâu ƀing gih nao ƀơ̆ng huă laih anŭn ƀing gih kiăng kơ nao, ƀơ̆ng bĕ hơget gơnam ƀơ̆ng ñu pŭ̱ brơi kơ ƀing gih laih anŭn anăm brơi pran jua tơpă gih tơña hơget gĕt ôh kơ tơlơi anŭn. 28Samơ̆ tơdah hơmâo hlơi pô laĭ kơ ƀing gih tui anai, “Gơnam ƀơ̆ng anŭn arăng pơyơr ngă yang laih,” giŏng anŭn anăm ƀing gih ƀơ̆ng ôh yuakơ pô laĭ pơthâo brơi laih anŭn yuakơ tơlơi pơmĭn amăng pran jua tơpă mơ̆n, 29anŭn jing yuakơ pran jua tơpă pô pơkŏn mơ̆n, ƀu djơ̆ pran jua gih ôh. Yuakơ yua hơget tơlơi rơngai kâo tŭ phat kơđi hĭ yua mơ̆ng pran jua tơpă pô pơkŏn lĕ? 30Tơdah kâo bơni Ơi Adai hăng ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng anŭn, yua hơget arăng ăt ƀuăh kơ kâo kơ gơnam ƀơ̆ng, jing gơnam kâo hơmâo bơni laih kơ Ơi Adai lĕ?
31Tui anŭn yơh, hơget gơnam ƀơ̆ng ƀing gih ƀơ̆ng, mơñum ƀôdah hơget tơlơi bruă ƀing gih ngă, brơi kơ ƀing gih ngă bĕ abih bang tơlơi anŭn yuakơ tơlơi ang yang Ơi Adai. 32Anăm pơtơhneč hĭ hlơi pô ôh, ƀing Yehudah, ƀing Grek ƀôdah ƀing Sang Ơi Adai, 33wơ̆t tơdah kâo gir pơmơak kơ rĭm mơnuih amăng rĭm hơdră jơlan. Yuakơ kâo ƀu hơduah sem tơlơi kơmlai kơ kâo pô ôh, samơ̆ tơlơi kơmlai kơ lu mơnuih yơh, kiăng kơ ƀing gơñu dưi klaih hĭ.