10

Răng Bĕ Kơ Rup Yang

1 Ơ phung ayŏng adei, kâo čiăng brei diih thâo kơ jih jang phung aê drei dôk leh ti gŭ biut knam, leh anăn jih jang găn leh êa ksĭ. 2Jih jang diñu tŭ leh klei ƀaptem hlăm biut knam leh anăn hlăm êa ksĭ brei jing phung tui hlue Y-Môis. 3 Jih jang diñu ƀơ̆ng leh sa mta mnơ̆ng ƀơ̆ng huă myang msĕ, 4 leh anăn mnăm leh sa êa myang, kyuadah diñu mnăm leh êa mơ̆ng boh tâo myang tui hlue diñu. Leh anăn boh tâo anăn jing Krist. 5 Ƀiădah Aê Diê amâo mơak ôh hŏng lu hĭn hlăm phung diñu; kyuanăn Aê Diê bi mdjiê diñu hlăm kdrăn tač.
6 Klei anăn truh čiăng bi hmô kơ drei, đăm drei čiăng kơ klei soh jhat msĕ si diñu. 7 Đăm kkuh kơ rup yang ôh msĕ si đa đa diñu; tui si Klei Aê Diê Blŭ čih leh, “Phung ƀuôn sang dôk gŭ huă ƀơ̆ng mnăm, leh anăn kgŭ čiăng hlăp.” 8 Đăm drei ngă klei knhông ôh msĕ si đa đa diñu, leh anăn dua pluh tlâo êbâo čô djiê hlăm sa hruê. 9 Đăm drei lông dlăng Khua Yang ôh, msĕ si đa đa diñu ngă leh, leh anăn ala čoh bi mdjiê diñu. 10 Đăm blŭ dŭñ dŭñ ôh msĕ si đa đa diñu, leh anăn Pô Bi Rai bi mdjiê diñu. 11Klei anăn truh leh kơ diñu čiăng bi hmô kơ drei, leh anăn arăng čih leh klei anăn čiăng bi hriăm drei, phung dôk hlăm ênuk knhal tuč. 12Snăn hlei pô mĭn ñu dôk dơ̆ng, brei ñu răng huĭdah ñu srăng lĕ buh. 13Amâo mâo ôh sa mta klei mplư truh kơ diih mdê hŏng klei truh kơ phung mkăn. Aê Diê jing sĭt suôr, leh anăn Ñu amâo brei ôh klei mplư truh kơ diih êgao hĭn kơ ai ktang diih, ƀiădah mbĭt hŏng klei mplư anăn Ñu srăng mkra mơh êlan diih dưi tlaih, čiăng kơ diih dưi gĭr tŭ klei anăn.
14Kyuanăn yơh, Ơ phung kâo khăp, đuĕ bĕ mơ̆ng klei kkuh rup yang. 15Kâo blŭ kơ diih msĕ si kơ phung mnuih thâo săng. Brei diih ksiêm klei kâo lač. 16 Atŏ klei jăk jĭn drei bi mni kơ Aê Diê, amâo djŏ hĕ jing klei bi mguôp hlăm êrah Krist? Kpŭng drei kjoh, amâo djŏ hĕ jing klei bi mguôp hlăm asei mlei Krist? 17Kyuadah mâo knŏng sa klŏ kpŭng, drei jing lu dưn, ƀiădah knŏng sa asei mlei, kyuadah jih jang drei ƀơ̆ng mơ̆ng sa klŏ kpŭng anăn. 18 Dlăng bĕ phung ƀuôn sang Israel: Amâo djŏ hĕ phung ƀơ̆ng mnơ̆ng ngă yang mâo klei bi mguôp hlăm bruă knưl ngă yang kơ Aê Diê? 19Snăn ya čiăng lač klei anăn? Mnơ̆ng myơr leh kơ rup yang jing yuôm mơ̆? Amâodah rup yang anăn jing yuôm mơ̆? 20 Hơăi, kâo mblang snei, mnơ̆ng phung tue ngă yang, diñu myơr kơ phung yang jhat amâo djŏ kơ Aê Diê ôh. Kâo amâo čiăng ôh diih bi mguôp hŏng phung yang jhat. 21Diih amâo dưi mnăm ôh atŏ Khua Yang leh anăn atŏ phung yang jhat. Diih amâo dưi ƀơ̆ng huă ôh ti jhưng Khua Yang leh anăn ti jhưng huă phung yang jhat. 22 Drei srăng mčhur brei Khua Yang nač mơ̆? Drei jing ktang hĭn kơ Ñu mơ̆?
23 “Jih jang mnơ̆ng kâo mâo klei dưi ngă sơăi,” ƀiădah amâo djŏ jih jang mnơ̆ng ôh jing tŭ dưn. “Jih jang mnơ̆ng kâo mâo klei dưi ngă sơăi,” ƀiădah jih jang mnơ̆ng amâo đru hriê kơ prŏng ôh. 24Đăm brei sa čô duah klei jăk kơ ñu pô ôh, ƀiădah klei jăk kơ pô mkăn. 25Ƀơ̆ng bĕ ya mta čĭm arăng čhĭ hlăm sang mnia, amâo mâo êmuh kyua ai tiê kpă ôh. 26 Kyuadah “lăn ala, leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm lăn ala jing dŏ Khua Yang.” 27Tơdah sa čô amâo đăo ôh jak diih huă ƀơ̆ng, leh anăn diih čiăng nao, ƀơ̆ng bĕ ya mnơ̆ng arăng mdơ̆ng leh ti anăp diih, amâo mâo êmuh kyua ai tiê kpă ôh. 28Ƀiădah tơdah arăng lač kơ diih, “Dŏ anei arăng myơr ngă yang leh,” snăn kyua mnuih anăn hưn leh klei anăn kơ diih, leh anăn kyua ai tiê kpă — 29kâo blŭ amâo djŏ kơ ai tiê kpă diih ôh, ƀiădah kyua ai tiê kpă ñu — đăm ƀơ̆ng ôh mnơ̆ng anăn. Ƀiădah si ngă ai tiê kpă arăng srăng phat kđi klei êngiê kâo? 30Tơdah kâo ƀơ̆ng hŏng klei bi mni kơ Aê Diê, si ngă arăng srăng ƀuah kâo kyua mnơ̆ng kâo bi mni leh kơ Aê Diê?
31Snăn thâodah diih ƀơ̆ng huă mnăm, amâodah ya klei diih ngă, ngă bĕ jih čiăng bi guh kơang kơ Aê Diê. 32Đăm bi têč hnêč ôh kơ phung Yuđa, kơ phung Grĕk, amâodah kơ Phung Sang Aê Diê, 33msĕ si kâo duah bi mơak kơ jih jang mnuih hlăm djăp mta klei kâo ngă, amâo duah klei jăk kơ kâo pô ôh, ƀiădah klei jăk kơ lu mnuih, čiăng kơ diñu dưi tlaih.