11

1Hãy bắt chước tôi, như tôi bắt chước Ðấng Christ.

Phong Tục Phụ Nữ Trùm Ðầu

2Tôi có lời khen anh chị em, vì anh chị em luôn nhớ đến tôi trong mọi sự, và duy trì những truyền thống tôi đã truyền lại cho anh chị em. 3Nhưng tôi muốn anh chị em biết rằng Ðấng Christ là đầu của mọi người nam, người nam là đầu của người nữ, và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấng Christ. 4Người nam nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà trùm đầu lại làm nhục đầu mình. 5Nhưng người nữ nào cầu nguyện hoặc nói tiên tri mà không trùm đầu lại làm nhục đầu mình, giống như nàng đã bị cạo đầu. 6Vì nếu một phụ nữ không trùm đầu lại, nàng nên cắt tóc đi; nhưng nếu người nữ nào xem việc cắt tóc hay cạo đầu là xấu hổ thì hãy trùm đầu lại.
7Thật vậy người nam không nên trùm đầu mình lại, vì người nam là hình ảnh và vinh hiển của Ðức Chúa Trời, còn người nữ là vinh hiển của người nam. 8Không phải người nam đầu tiên được dựng nên từ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên ra từ người nam. 9Cũng không phải người nam đầu tiên được dựng nên vì cớ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên được dựng nên vì cớ người nam. 10Vì lý do đó và vì các thiên sứ đang nhìn, người nữ phải trùm đầu lại để bày tỏ sự chấp nhận thẩm quyền.
11Tuy nhiên trong Chúa, người nữ không độc lập với người nam, và người nam không độc lập với người nữ. 12Vì như người nữ ra từ người nam, thì người nam cũng ra từ người nữ, và mọi sự ra từ Ðức Chúa Trời.
13Chính anh chị em hãy xét xem: một người nữ cầu nguyện với Ðức Chúa Trời mà không trùm đầu lại có hợp lẽ chăng? 14Chẳng phải lẽ tự nhiên dạy anh chị em rằng một người nam để tóc dài là làm xấu hổ chính mình, 15nhưng nếu một người nữ để tóc dài thì chẳng phải đó là vinh hiển của nàng sao? Vì mái tóc dài được ban cho nàng như một khăn trùm đầu vậy. 16Nếu ai nghĩ rằng phải cãi cho ra lẽ việc nầy thì chúng tôi không có thói quen đó, và các hội thánh của Ðức Chúa Trời cũng vậy.

Tổ Chức Tiệc Thánh Sai

17Trong những lời chỉ dẫn sau đây tôi không khen anh chị em đâu, bởi vì khi anh chị em đến với nhau, anh chị em chẳng những đã không làm cho tốt hơn, mà còn làm cho tệ hơn. 18Vì trước hết, tôi được nghe rằng khi anh chị em nhóm lại với nhau, giữa anh chị em có sự chia rẽ. Tôi tin rằng điều ấy có phần nào đúng. 19Thật vậy việc phe phái giữa anh chị em chắc khó tránh khỏi, nhưng nhờ vậy mới biết rõ ai là người được tôi luyện.
20Khi anh chị em nhóm lại với nhau, chắc hẳn không phải anh chị em đến dự tiệc của Chúa rồi, 21vì khi dự tiệc thì mạnh ai nấy ăn phần của mình đem đến, đến nỗi kẻ thì no say, người thì đói khát. 22Anh chị em không có nhà để ăn uống sao? Hay anh chị em khinh thường hội thánh của Ðức Chúa Trời, và muốn làm cho những người nghèo khó thiếu ăn phải hổ thẹn? Tôi phải nói với anh chị em thế nào đây? Tôi có nên khen anh chị em không? Về việc nầy, tôi không khen anh chị em đâu.

Tiệc Thánh

(Mat 26:26-29; Mác 14:22-25; Lu 22:14-20)

23Vì những gì tôi đã nhận từ Chúa, tôi truyền lại cho anh chị em, đó là Ðức Chúa Jesus trong đêm Ngài bị phản nộp đã lấy bánh, 24sau khi dâng lời tạ ơn, Ngài bẻ ra và phán, “Ðây là thân thể Ta, vì các ngươi phó cho; hãy làm điều nầy để nhớ Ta.”
25Sau bữa ăn tối, Ngài lấy chén và cũng làm như vậy, rồi phán rằng, “Chén nầy là giao ước mới trong huyết Ta; hãy làm điều nầy, mỗi dịp các ngươi uống, để nhớ Ta.”
26Vậy mỗi dịp ăn bánh nầy và uống chén nầy, anh chị em rao truyền sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. 27Do đó những ai ăn bánh và uống chén của Chúa cách không xứng đáng sẽ mắc tội với thân và huyết của Chúa. 28Vậy mỗi người phải tự xét chính mình, và như thế mới ăn bánh và uống chén, 29vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh và uống chén ấy là ăn uống sự đoán xét cho mình.
30Vì cớ đó trong anh chị em có lắm người đau yếu, bịnh tật, và một số người đã ngủ. 31Nhưng nếu chúng ta biết tự xét đoán chính mình, chúng ta sẽ không bị xét đoán. 32Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét đoán, Ngài sẽ sửa dạy chúng ta, để chúng ta không bị kết án chung với thế gian.
33Thưa anh chị em, vì thế mỗi khi anh chị em họp lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. 34Nếu ai đói, hãy ăn trước ở nhà, kẻo anh chị em sẽ bị xét đoán khi nhóm họp với nhau. Còn những việc khác, khi tôi đến, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh chị em.