11

Trùm đầu khi thờ phượng

1Anh em hãy noi gương tôi, như tôi noi gương Chúa Cứu Thế.
2Tôi khen ngợi anh em vì anh em ghi nhớ và làm theo mọi điều tôi truyền dạy. 3Nhưng còn điều này tôi muốn nhắc anh em: Người nam là đầu người nữ; Chúa Cứu Thế là đầu người nam; Thượng Đế là đầu Chúa Cứu Thế. 4Nếu người nam trùm đầu khi cầu nguyện hoặc giảng đạo là làm nhục Chúa Cứu Thế. 5Trái lại người nữ không trùm đầu khi cầu nguyện hoặc giảng lời Chúa là làm nhục chồng mình như người bị cạo đầu. 6Người nữ nào không chịu trùm đầu, nên cạo hét tóc đi. Nếu xấu hổ không muốn hớt tóc, cạo đầu, hãy trùm đầu lại. 7Người nam là hình ảnh và vinh quang của Thượng Đế, nên không cần trùm đầu, còn người nữ là vinh quang của người nam. 8Vì người nam đầu tiên không ra từ người nữ, nhưng người nữ đầu tiên ra từ người nam. 9A-đam không được sáng tạo vì Ê-va nhưng Ê-va được sáng tạo vì A-đam. 10Vì các thiên sứ, người nữ phải trùm đầu để tỏ dấu hiệu uy quyền của chồng. 11Nhưng trong Chúa người nam vẫn cần người nữ; và người nữ vẫn cần người nam. 12Nếu người nữ đầu tiên ra từ người nam, thì tứ đó người nam do người nữ sinh ra, và tất cả đều do Thượng Đế sinh thành.
13Anh em hãy suy xét: người nữ để đầu trần cầu nguyện với Thượng Đế có thích hợp không? 14Theo lẽ tự nhiên, người nam đi tóc dài là tự sỉ nhục. 15Nhưng người nữ để tóc dài lại làm vẻ vang cho mình vì người nữ được tóc dài để che phủ đầu mình. 16Nhưng nếu ai muốn tranh luận về vấn đề này, tôi xin thưa: chúng tôi — và các Hội thánh của Thượng Đế —không có tục lệ nào khác.

Tiệc thánh

17Nhưng có điều này tôi không thể khen anh em: Việc nhóm họp của anh em đã không tiến mà còn lùi nữa. 18Trước hết tôi nghe mỗi khi Hội thánh hội họp, anh em chia thành từng phe nhóm, tôi cũng tin phần nào. 19Có gặp hoàn cảnh ấy mới biết người đúng kẻ sai. 20Khi nhóm họp, anh em không còn dự tiệc của Chúa nữa; 21vì khi ăn, ai cũng vội vã, không chờ đợi chia sẻ cho người khác, đến nỗi người thì đói, kẻ lại quá no. 22Anh em ăn uống tại nhà riêng không được sao? Hay anh em khinh thường Hội thánh của Thượng Đế, làm cho người nghèo phải xấu hổ? Tôi phải nói gì đây? Phải khen ngợi anh em về việc này sao? Không, tôi chẳng khen đâu!
23Điều tôi được Chúa dạy dỗ, tôi đã truyền lại cho anh em: Trong đêm bị phản nộp, Chúa Giê-xu cầm bánh, 24tạ ân Thượng Đế rồi bẻ ra và bảo: “Các con hãy lấy ăn. Đây là thân thể Ta phải tan nát vì các con. Hãy làm điều này để tưởng nhớ Ta!” 25Cũng như thế, sau khi ăn tối, Chúa cầm chén và bảo: “Chén này là giao ước mới giữa Thượng Đế và nhân loại, được ấn chứng bằng máu Ta. Khi nào các con uống, hãy làm điều này để tưởng nhớ Ta!” 26Vậy, mỗi khi ăn bánh uống chén ấy, anh em công bố sự chết của Chúa và tiếp tục cho đến lúc Ngài trở lại.
27Vì thế, ai ăn bánh uống chén của Chúa cách không xứng đáng, sẽ mắc tội với thân và máu của Chúa. 28Mỗi người phải xét mình trước khi ăn bánh uống chén ấy. 29Ai ăn bánh uống chén ấy mà không tôn trọng thân thể của Chúa là tự chuốc lấy án phạt vào mình. 30Vì lý do đó, trong anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số người qua đời. 31Nếu biết tự xét, chúng ta khỏi bị Chúa xét xử. 32Nhưng khi chúng ta bị Chúa xét xử, Ngài sửa phạt chúng ta để khỏi bị kết tội chung với người thế gian.
33Vậy thưa anh em, khi anh em họp nhau dự Tiệc thánh, hãy chờ đợi nhau. 34Nếu ai đói, hãy ăn trước tại nhà riêng để khỏi phạm tội khi hội họp rồi bị hình phạt.
Mọi việc khác tôi sẽ giải quyết khi đến thăm anh em.