11

1Mej ca le yoog lawv le kuv, ib yaam le kuv yoog lawv le Kheto.

Kev pe hawm Vaajtswv

2Kuv qhuas mej vem mej ncu txug kuv rua txhua yaam hab mej tuav rawv tej lug qha lawv le kws kuv muab cob rua mej. 3Kuv xaav kuas mej nkaag sab tas Kheto yog txhua tug txwvneej lub taubhau, tug quasyawg yog tug quaspuj lub taubhau hab Vaajtswv yog Kheto lub taubhau. 4Txhua tug txwvneej kws thov Vaajtswv lossws cev Vaajtswv lug yog nwg ntoo phuam kuj yog saib tsw taug nwg lub taubhau, 5tassws txhua tug quaspuj kws thov Vaajtswv lossws cev Vaajtswv lug yog nwg tsw kauv taubhau kuj yog saib tsw taug nwg lub taubhau, ib yaam le nwg plaubhau raug muab chais taag lawm. 6Yog tug quaspuj tsw kauv taubhau, tswm nyog muab nwg cov plaubhau txav, tassws yog qhov kws txav plaubhau lossws chais plaubhau hov ua rua tug quaspuj poob ntsej muag, kuj ca nwg kauv taubhau. 7Tug quasyawg tsw tswm nyog ntoo phuam tsua qhov nwg yog Vaajtswv tug yaam ntxwv hab yog Vaajtswv lub meej mom, tassws tug quaspuj yog tug quasyawg lub meej mom. 8Tsua qhov tsw yog tswm quasyawg ntawm quaspuj lug tassws tswm quaspuj ntawm quasyawg lug, 9hab tsw yog tswm quasyawg rua quaspuj tassws tswm quaspuj rua quasyawg. 10Vem le nuav quaspuj yuav tsum kauv taubhau txhad muaj cai thov vem yog saib rua cov tubkhai ntuj. 11Txawm le caag los xwj nyob huv tug Tswv yog tsw muaj quasyawg kuj tsw txawj muaj quaspuj, yog tsw muaj quaspuj kuj tsw txawj muaj quasyawg, 12vem tas ib yaam le quaspuj tswm ntawm quasyawg lug, quasyawg kuj yug ntawm quaspuj lug ib yaam nkaus. Tassws txhua yaam puavleej lug ntawm Vaajtswv lug. 13Mej ca le swm xaav saib qhov kws quaspuj tsw kauv taubhau rua thaus thov Vaajtswv tswm nyog lov? 14Lawv le ib txwm mej yeej paub tas yog quasyawg tseg plaubhau ntev kuj yog nwg raug txaaj muag los tsw yog? 15Tassws yog quaspuj tseg plaubhau ntev kuj yog meej mom rua nwg los tsw yog? Tsua qhov cov plaubhau yog pub rua nwg npug taubhau. 16Yog leejtwg yuav caam, mas peb hab Vaajtswv cov pawg ntseeg tsw muaj dua lwm txuj kevcai dhau tej kws has nuav.

Noj Yexu rooj mov

(Mth. 26:26-29; Mk. 14:22-25; Lk. 22:14-20)

17Tej lug nkaw nuav kuv yuav qhuas mej tsw tau, tsua qhov thaus mej tuaj txoos ua ke tsw yog tuaj ua tau qhov zoo tassws yog tuaj ua tau qhov phem. 18Thawj qhov, kuv nov tas thaus mej tuaj txoos ua ke rua huv pawg ntseeg mej tawg ua paab ua pawg. Kuv ntseeg tas muaj tseeb ib txha, 19vem yeej yuav tsum muaj kev sws faib huv mej le hov sub txhad pum mej cov kws ua raug cai tshwm tuaj. 20Thaus mej tuaj txoos ua ke tsw yog tuaj noj tug Tswv rooj mov. 21Vem tas thaus noj mov hov nyag taug nyag noj tsw sws tog, muaj ib txha tseed tshaib ib txha tub haus qaug lawm. 22Mej tsw muaj vaag tsw muaj tse noj haus lov? Lossws mej saib tsw taug Vaajtswv pawg ntseeg hab ua rua cov kws tsw muaj daabtsw noj txaaj muag lov? Kuv yuav has le caag rua mej? Kuv yuav qhuas mej txug zaaj nuav lov? Kuv yuav tsw qhuas hlo le.
23Tej kws kuv muab cob rua mej lawm kuv tau txais ntawm tug Tswv lug, yog mo kws luas faav xeeb rua tug Tswv Yexu, nwg muab lub ncuav lug. 24Thaus nwg ua Vaajtswv tsaug lawm nwg txawm muab ndais hab has tas, “Nuav yog kuv lub cev kws muab pub rua mej. Ca le ua le nuav txhad ncu ntsoov kuv.” 25Thaus noj mo taag lawd, nwg txawm muab lub khob lug ua ib yaam nkaus hab has tas, “Lub khob nuav yog lu lug cog tseg tshab huv kuv cov ntshaav. Thaus twg mej haus lub khob nuav mej yuav tsum haus ua lub chaw ncu ntsoov kuv.” 26Vem tas thaus twg mej noj cov ncuav nuav hab haus lub khob nuav mej kuj qha tug Tswv txujkev tuag moog txug thaus nwg rov qaab lug.
27Yog le ntawd, yog leejtwg laam noj lub ncuav lossws laam haus tug Tswv lub khob ua yaam kws tsw tswm nyog, nwg kuj ua txhum tug Tswv lub cev hab nwg cov ntshaav. 28Txhua tug yuav tsum tshuaj saib nwg tug kheej le maav noj lub ncuav hab haus lub khob. 29Tsua qhov tug kws noj hab haus tsw xaav txug Yexu lub cev kuj noj hab haus ua rua nwg tug kheej raug txem. 30Vem le nuav mej cov muaj coob leej txhad le qaug zug hab muaj mob muaj nkeeg, hab qee leej kuj tuag lawm. 31Tassws yog peb tshuaj saib peb tug kheej peb yuav tsw raug txav txem. 32Thaus Vaajtswv txav txem rua peb, kuj yog Vaajtswv nplawm peb sub peb txhad tsw nrug lub nplajteb raug txem. 33Vem le nuav, kuv cov kwvtij, thaus mej tuaj txoos ua ke noj mov hov mej yuav tsum sws tog. 34Yog leejtwg tshaib plaab, ca nwg noj mov huv nwg tsev ua ntej sub thaus tuaj txoos ua ke mej txhad tsw raug rau txem. Dua le lwm zaaj ca thaus kuv tuaj txug mej kuv le qha.