11

1Meih mbuo oix zuqc zuotc yie nyei nyungc, hnangv yie zuotc Giduc nyei nyungc nor.

M'sieqv Dorn Mbiorngz M'nqorngv

2Yie ceng meih mbuo weic zuqc meih mbuo yiem maanc sic zanc-zanc jangx jienv yie. Yie zorqv yie njaaux nyei diuh diuh leiz jiu bun meih mbuo, meih mbuo yaac ei jienv zoux. 3Mv baac yie oix meih mbuo hiuv duqv, Giduc zoux dauh dauh m'jangc dorn nyei m'nqorngv. Nqox yaac zoux auv nyei m'nqorngv, Tin-Hungh yaac zoux Giduc nyei m'nqorngv. 4Weic naaiv, haaix dauh m'jangc dorn daux gaux fai douc Tin-Hungh nyei waac yaac mbiorngz jienv m'nqorngv, wuov dauh ziouc baaic zuqc Giduc. 5Haaix dauh m'sieqv dorn daux gaux fai douc Tin-Hungh nyei waac mv baac maiv mbiorngz m'nqorngv nor, baaic zuqc ninh nyei nqox. Ninh se hnangv teix m'nqorngv nyei m'sieqv dorn. 6Se gorngv m'sieqv dorn maiv mbiorngz m'nqorngv, gunv binc japv mba'biei aqv. Mv baac m'sieqv dorn japv mba'biei fai teix m'nqorngv se nyaiv haic nyei sic, ninh oix zuqc mbiorngz jienv m'nqorngv. 7M'jangc dorn maiv horpc zuqc mbiorngz m'nqorngv, weic zuqc m'jangc dorn zuangv Tin-Hungh yaac aengv Tin-Hungh nyei njang-laangc. M'sieqv dorn yaac zoux m'jangc dorn nyei njang-laangc. 8Weic zuqc m'jangc dorn maiv zeiz yiem m'sieqv dorn zeix daaih, mv baac m'sieqv dorn yiem m'jangc dorn zeix daaih. 9Tin-Hungh yaac maiv zeiz zeix m'jangc dorn daaih weic m'sieqv dorn. Ninh zeix m'sieqv dorn daaih weic m'jangc dorn. 10Hnangv naaic, weic fin-mienh nyei gorn, m'sieqv dorn oix zuqc mbiorngz m'nqorngv, biux mengh hatc maaz nyei jangx-hoc. 11Mv baac mbuo sienx Ziouv nyei mienh, m'jangc m'sieqv, meih oix zuqc bangc yie, yie oix zuqc bangc meih, 12weic zuqc m'sieqv dorn yiem m'jangc dorn zeix daaih. M'jangc dorn yaac yiem m'sieqv dorn cuotv seix. Mv baac maanc muotc yiem Tin-Hungh daaih.
13Meih mbuo ganh hnamv mangc gaax, m'sieqv dorn daux gaux caux Tin-Hungh gorngv waac yaac maiv mbiorngz m'nqorngv se horpc nyei fai? 14Baamh mienh pou-tong nyei jauv maiv zeiz njaaux mbuo hiuv duqv m'jangc dorn liouh mba'biei ndaauv se nyaiv haic nyei sic fai? 15Mv baac m'sieqv dorn liouh mba'biei ndaauv se nzueic haic. Tin-Hungh bun m'sieqv dorn maaih mba'biei ndaauv weic buang m'nqorngv. 16Se gorngv maaih mienh oix nzaeng naaiv deix sic, yie kungx oix gorngv, yie mbuo caux Tin-Hungh nyei zuangx jiu-baang maiv longc ganh nyungc leiz aqv.

Mienh Maiv Ei Jienv Leiz Nyanc Yesu Liepc Daaih Wuov Donx Hnaangx

(Beiv mangc Matv^taai 26:26-29; Maako 14:22-25; Lugaa 22:14-20)

17Yie ih zanc oix njaaux meih mbuo naaiv deix waac, yie maiv ceng meih mbuo, weic zuqc meih mbuo gapv zunv nyei ziangh hoc meih mbuo hoic jiu-baang gauh camv tengx. 18Da'yietv, yie haiz gorngv, jiu-baang gapv zunv nyei ziangh hoc meih mbuo bun nqoi zoux ziex guanh. Yie yaac sienx naaiv nyungc sic za'gengh maaih deix nyei. 19Daaix za'gengh oix zuqc maaih deix bun nqoi nyei sic weic bun cing meih mbuo haaix dauh zoux duqv horpc Tin-Hungh nyei hnyouv. 20Meih mbuo gapv zunv nyei ziangh hoc meih mbuo nyanc nyei se maiv zeiz nyanc Ziouv liepc daaih weic jangx ninh wuov donx hnaangx. 21Weic zuqc nyanc wuov zanc, gorqv-mienh huaang jienv nyanc gorqv-mienh nyei ndaangc, cingx daaih maaih deix hnyouv sie, maaih deix youc diuv nquin. 22Meih mbuo maiv maaih biauv yiem weic nyanc caux hopv fai? Fai meih mbuo mangc piex Tin-Hungh nyei jiu-baang yaac zoux bun mienh jomc mienh zuqc nyaiv? Meih mbuo oix yie hnangv haaix nor gorngv? Oix yie weic naaiv deix sic ceng meih mbuo fai? Yie za'gengh! maiv ceng meih mbuo aqv.

Hnangv Haaix Nor Nyanc Ziouv Yesu Liepc Daaih Wuov Donx Hnaangx

23Weic zuqc Ziouv jiu bun yie nyei leiz yie zipv daaih yaac jiu bun meih mbuo mi'aqv. Se dongh Ziouv Yesu zuqc maaic wuov muonz, ninh zorqv njuov daaih, 24laengz zingh liuz Tin-Hungh, ninh ziouc maeqv nqoi daaih gorngv, “Naaiv yie nyei sin, se weic meih mbuo. Meih mbuo oix zuqc hnangv naaiv zoux weic jangx yie.”
25Nyanc liuz hnaangx, Yesu fih hnangv nyei zorqv norm zaanv daaih yaac gorngv, “Naaiv norm zaanv se longc yie nyei nziaamv liepc jiez nyei siang-ngaengc waac. Meih mbuo haaix zanc hopv naaiv norm zaanv, oix zuqc hopv weic jangx yie.”
26Meih mbuo haaix zanc nyanc naaiv norm njuov, hopv naaiv norm zaanv, meih mbuo bun cing Ziouv daic mi'aqv. Hnangv naaiv zoux taux ninh aengx daaih.

Maiv Dungx La'guaih Nyanc Ziouv Yesu Liepc Daaih Nyei Hnaangx

27Weic naaiv, haaix dauh la'guaih nyanc Ziouv nyei njuov, longc Ziouv nyei zaanv hopv, wuov dauh ziouc baamz Ziouv nyei sin caux Ziouv nyei nziaamv. 28Dauh dauh mienh oix zuqc zaah ganh nyei hnyouv ndaangc cingx daaih nyanc naaiv norm njuov, hopv naaiv norm zaanv. 29Haaix dauh nyanc fai hopv yaac zieqv maiv duqv Ziouv nyei sin, ninh nyanc yaac hopv bun ninh ganh zuqc dingc zuiz. 30Weic naaiv meih mbuo mienh camv butv baengc, mau haic, aengx maaih deix daic mi'aqv. 31Se gorngv mbuo zaah ganh nyei hnyouv ndaangc ziouc maiv zuqc Tin-Hungh dingc zuiz. 32Mv baac Ziouv siemv mbuo nyei zuiz, mbuo zuqc mborqv njaaux weic bun mbuo maiv zuqc caux lungh ndiev dingc zuiz.
33Gorx-youz aac, weic naaiv meih mbuo gapv zunv nyanc Ziouv liepc daaih nyei hnaangx, laanh oix zuqc zuov laanh. 34Haaix dauh hnyouv sie, oix zuqc yiem biauv nyanc ndaangc. Taux gapv zunv nyei ziangh hoc, meih mbuo ziouc maiv zuqc dingc zuiz.
 Wuov deix ganh nyungc sic, zuov yie taux m'daaih mbenc.