11

1 Brei diih jing phung tui kâo, msĕ si kâo jing pô tui Krist.

Guôm Boh Kŏ Êjai Kkuh Mpŭ

2Kâo bi mni kơ diih kyuadah diih hdơr kơ kâo hlăm jih jang klei, leh anăn tui gưt klei kâo mtô leh kơ diih. 3Ƀiădah kâo čiăng brei diih thâo săng kơ Krist jing Khua kơ grăp čô êkei, leh anăn ung jing khua kơ mô̆ ñu, leh anăn Aê Diê jing khua kơ Krist. 4Hlei êkei wah lač amâodah hưn êlâo mâo boh kŏ guôm, amâo mpŭ kơ Krist ôh. 5Ƀiădah hlei mniê wah lač amâodah hưn êlâo mâo boh kŏ amâo guôm ôh, amâo mpŭ kơ ung ñu ôh — klei anăn jing msĕ si ñu kuêh leh ƀŭk ñu. 6Kyuadah tơdah sa čô mniê amâo guôm boh kŏ ñu ôh, snăn brei ñu kăp hĕ ƀŭk ñu. Ƀiădah tơdah jing klei hêñ kơ sa čô mniê mâo ƀŭk kăp amâodah kuêh leh, brei ñu guôm boh kŏ ñu. 7 Sa čô êkei amâo bhiăn ôh guôm boh kŏ ñu, kyuadah ñu jing rup leh anăn klei guh kơang kơ Aê Diê; ƀiădah mniê jing klei guh kơang kơ êkei. 8 Kyuadah Aê Diê amâo mjing êkei mơ̆ng mniê ôh, ƀiădah Aê Diê mjing mniê mơ̆ng êkei. 9Kăn djŏ rei Aê Diê hrih êkei kyua mniê, ƀiădah Aê Diê hrih mniê kyua êkei. 10Snăn kyua phung dĭng buăl jăk, brei mniê mâo čhiăm guôm boh kŏ ñu jing mnơ̆ng bi knăl ñu dôk ti gŭ klei dưi ung ñu. 11Ƀiădah hlăm Khua Yang, mniê yuôm mâo êkei, leh anăn êkei yuôm mâo mniê. 12Kyuadah msĕ si Aê Diê hrih mniê mơ̆ng êkei, msĕ snăn mơh ară anei mniê kkiêng kơ êkei. Leh anăn jih jang mnơ̆ng kbiă hriê mơ̆ng Aê Diê. 13Brei diih pô ksiêm, jing djŏ mơ̆ mniê wah lač kơ Aê Diê amâo guôm ôh boh kŏ? 14Amâo djŏ hĕ klei mnuih jing bi hriăm diih jing klei hêñ kơ sa čô êkei lui ƀŭk dlông? 15Ƀiădah tơdah sa čô mniê lui ƀŭk ñu dlông, jing klei guh kơang; kyuadah Aê Diê brei ƀŭk ñu jing mnơ̆ng guôm boh kŏ ñu. 16Tơdah sa čô čiăng bi tăng, hmei wăt jih jang Phung Sang Aê Diê amâo tŭ ôh ngă klei mkăn.

Klei Ƀơ̆ng Mnăm Sĭt Suôr

(Mat 26:26-29; Mark 14:22-25; Luk 22:14-20)

17Hlăm klei mtô ti gŭ anei, kâo amâo bi mni kơ diih ôh, kyuadah diih bi kƀĭn amâo djŏ čiăng jing jăk hĭn, ƀiădah jing jhat hĭn. 18Êlâo hĭn kâo hmư̆ leh tơdah diih bi kƀĭn jih Phung Sang Aê Diê, mâo klei bi kah phung ti krah diih. Kâo đăo klei anăn sa mkrah, 19kyuadah sĭt yơh mâo phung mdê mdê ti krah diih, čiăng kơ arăng dưi thâo kral hlei hlăm phung diih jing sĭt. 20Tơdah diih bi kƀĭn, diih amâo ƀơ̆ng mnăm klei sĭt suôr Khua Yang ôh. 21Kyua êjai huă ƀơ̆ng, grăp čô ruăt ƀơ̆ng mnơ̆ng ñu pô, kyuanăn mâo pô êpa, leh anăn mâo pô kpiê ruă. 22Si ngă? Diih amâo mâo sang pioh kơ anôk huă ƀơ̆ng amâodah mnăm mơ̆? Amâodah diih bi êmut kơ Phung Sang Aê Diê mơ̆ leh anăn bi hêñ phung amâo mâo mnơ̆ng ôh? Ya kâo srăng lač kơ diih? Kâo srăng bi mni kơ diih hlăm klei anei mơ̆? Hơăi, kâo amâo srăng bi mni kơ diih ôh.
23Kyuadah kâo mă tŭ leh mơ̆ng Khua Yang klei kâo mtô leh mơh kơ diih: êjai mlam arăng lhiăr kơ Ñu, Khua Yang Yêsu mă kpŭng. 24Leh wah lač klei bi mni, Ñu kjoh kpŭng anăn leh anăn lač, “Anei jing asei mlei kâo kjoh leh kơ diih. Ngă bĕ klei anei čiăng bi hdơr kơ kâo.” 25 Msĕ snăn mơh, leh diñu huă ƀơ̆ng Ñu mă atŏ leh anăn lač, “Atŏ anei jing klei bi mguôp mrâo hlăm êrah kâo. Grăp bliư̆ diih mnăm atŏ anei, ngă bĕ čiăng bi hdơr kơ kâo.” 26Kyuadah grăp bliư̆ diih ƀơ̆ng kpŭng anei leh anăn mnăm atŏ anei, diih hưn klei Khua Yang djiê tơl Ñu lŏ hriê.
27Kyuanăn hlei pô srăng ƀơ̆ng kpŭng amâodah mnăm atŏ Khua Yang hŏng klei amâo năng ôh, srăng jing soh hŏng asei mlei leh anăn êrah Khua Yang. 28Brei grăp čô ksiêm ñu pô, snăn ñu dưi ƀơ̆ng kpŭng leh anăn mnăm atŏ anăn. 29Kyuadah hlei pô ƀơ̆ng leh anăn mnăm amâo thâo săng ôh kơ asei mlei Khua Yang, ñu ƀơ̆ng leh anăn mnăm klei phat kđi kơ ñu pô. 30Kyua klei anăn mâo lu hlăm phung diih awăt leh anăn ruă duam leh anăn đa đa djiê leh. 31Tơdah drei ksiêm drei pô, drei amâo srăng tŭ klei phat kđi ôh. 32Ƀiădah tơdah Khua Yang phat kđi drei, Ñu mkra drei, čiăng kơ drei amâo srăng tŭ ôh klei bi kmhal mbĭt hŏng lăn ala.
33Snăn, Ơ phung ayŏng adei, tơdah diih bi kƀĭn kơ klei ƀơ̆ng mnăm sĭt suôr, bi guôn bĕ hdơ̆ng diih. 34Tơdah sa čô êpa, brei ñu ƀơ̆ng huă ti sang ñu pô, huĭdah diih bi kƀĭn mă tŭ klei phat kđi. Bi jih jang klei mkăn, kâo srăng mkra tơdah kâo truh.