12

Singx Lingh Nyei Zingh Nyeic

1Zuangx gorx-youz aac, yie oix meih mbuo mengh baeqc Singx Lingh ceix bun nyei zingh nyeic. 2Meih mbuo hiuv duqv zinh ndaangc meih mbuo maiv gaengh sienx Yesu wuov zanc, meih mbuo zuqc camv-nyungc nduov meih mbuo mingh baaix maiv haih gorngv waac nyei miuc-fangx. 3Weic naaiv yie oix meih mbuo hiuv duqv maaih Singx Lingh dorh nyei mienh maiv haih gorngv, “Bun Yesu zuqc zioux aqv.” Fih hnangv nyei, cuotv liuz Singx Lingh dorh nyei mienh, maiv maaih haaix dauh haih gorngv, “Yesu zoux Ziouv.”
4Singx Lingh ceix bun nyei zingh nyeic maaih camv-nyungc mv baac Singx Lingh se nduqc dauh hnangv. 5Maaih camv-nyungc za'eix fu-sux mv baac se fu-sux nduqc dauh Ziouv hnangv. 6Maaih camv-nyungc gong zoux, mv baac bun zuangx mienh maaih banh zeic gorqv-mienh zoux gorqv-mienh nyei, se nduqc dauh Tin-Hungh hnangv. 7Dauh dauh mienh duqv yietc nyungc bun cing Singx Lingh yiem ninh nyei hnyouv weic tengx zuangx mienh duqv longx. 8Singx Lingh bun dauh mienh haih gorngv cong-mengh nyei waac, aengx bun ganh dauh haih gorngv guai-qaauv nyei waac. Yaac dongh nduqc dauh Singx Lingh bun. 9Dongh naaiv dauh Singx Lingh yaac bun dauh maaih sienx fim yaac bun ganh dauh maaih banh zeic zorc baengc. 10Aengx bun dauh haih zoux mbuoqc horngh nyei sic, aengx bun dauh haih douc Tin-Hungh nyei waac, yaac bun dauh haih samx duqv cuotv haaix nyungc yiem Singx Lingh daaih, haaix nyungc yiem mienv daaih. Singx Lingh aengx bun dauh haih gorngv ganh nyungc waac, aengx bun dauh haih faan wuov deix waac. 11Naaiv deix yietc zungv yiem wuov dauh nduqc dauh Singx Lingh daaih. Singx Lingh yaac ei ninh ganh nyei za'eix dingc haaix dauh duqv haaix nyungc zingh nyeic.

Yietc Norm Sin Maaih Ziex Nyungc Gapv Jienv

12Giduc se hnangv yietc norm sin, maaih ziex nyungc gapv jienv. Maiv gunv maaih ziex nyungc gapv jienv, kungx benx yietc norm sin hnangv. 13Mbuo yaac fih hnangv nyei, maiv gunv Yiutai Mienh fai Janx, zoux nouh nyei fai maiv zoux nouh nyei, yietc zungv juangc nduqc dauh Singx Lingh jiex leiz benx yietc norm sin. Yietc zungv yaac duqv juangc nduqc dauh Singx Lingh hopv.
14Sin maiv zeiz maaih nduqc nyungc hnangv, maaih ziex nyungc gapv jienv. 15Se gorngv zaux gorngv, “Yie maiv zeiz buoz, yie ziouc maiv zeiz zoux sin nyei yietc nyungc,” naaiv maiv zeiz bun zaux maiv zoux sin nyei yietc nyungc. 16Se gorngv m'normh yaac gorngv, “Yie maiv zeiz m'zing, yie ziouc maiv zeiz zoux sin nyei yietc nyungc,” naaiv maiv zeiz bun m'normh maiv zoux sin nyei yietc nyungc. 17Se gorngv ziangh sin kungx zoux m'zing hnangv, hnangv haaix nor haih muangx duqv haiz? Se gorngv kungx zoux m'normh hnangv, hnangv haaix nor haih hnomv nziaau? 18Mv baac Tin-Hungh ei ninh ganh nyei za'eix bun sin zaangc yietc nyungc maaih yietc nyungc nyei dorngx yiem. 19Se gorngv sin nyei yietc zungv kungx nduqc nyungc hnangv, naaiv maiv haih benx sin aqv. 20Mv baac sin za'gengh maaih ziex nyungc gapv jienv cingx daaih haih benx yietc norm sin.
21Weic naaiv, m'zing maiv haih mbuox buoz, “Yie maiv qiemx zuqc longc meih.” M'nqorngv yaac maiv haih mbuox zaux, “Yie maiv qiemx zuqc longc meih.” 22Mv baac maiv zeiz hnangv naaic. Buatc sin nyei haaix nyungc mau jiex, wuov nyungc mbuo gauh qiemx longc jiex. 23Mbuo hnamv daaih sin nyei haaix nyungc gauh maiv taaih nyei, dongh wuov nyungc mbuo gauh oix zuqc taaih. Maiv benx mangc nyei dorngx, gauh oix zuqc jiemh guaan longx. 24Nzueic nyei dorngx maiv qiemx zuqc zorng. Mv baac Tin-Hungh gapv sin zaangc daaih, bun maiv taaih nyei dorngx corc gauh oix zuqc taaih. 25Hnangv naaic sin cingx daaih maiv lamh nzaeng dorngx. Sin nyei nyungc-nyungc, meih goux yie, yie goux meih fih hnangv nyei. 26Se gorngv sin nyei yietc nyungc zuqc mun, ziangh sin ziouc caux jienv mun nzengc. Se gorngv sin nyei yietc nyungc duqv mienh taaih, ziangh sin ziouc caux jienv njien-youh nzengc.
27Meih mbuo se Giduc nyei sin. Meih mbuo dauh dauh yaac zoux sin nyei yietc nyungc. 28Tin-Hungh orn mienh yiem jiu-baang zoux gong. Da'yietv zoux ⟨gong-zoh,⟩ da'nyeic zoux ⟨gong-zoh,⟩ da'faam zoux fin-saeng. Aengx maaih deix zoux mbuoqc horngh nyei sic. Maaih deix haih zorc baengc, maaih deix maaih banh zeic tengx mienh, maaih deix maaih banh zeic gunv sic, yaac maaih deix haih gorngv ganh nyungc waac. 29Ninh mbuo maiv zeiz yietc zungv zoux gong-zoh, fai douc waac mienh, fai fin-saeng. Maiv zeiz yietc zungv haih zoux mbuoqc horngh nyei sic, 30fai haih zorc baengc, fai haih gorngv ganh nyungc waac, fai haih faan wuov nyungc waac. 31Meih mbuo oix zuqc jorm hnyouv lorz gauh longc jienv jiex nyei zingh nyeic.
 Mv baac maaih diuc jauv gauh longx jiex, yie oix bun meih mbuo hiuv.