13

Kev hlub

1Txawm yog kuv has tej lug kws tuabneeg has lossws tej lug kws tubkhai ntuj has, los tsw muaj kev hlub, kuv kuj zoo le tej suab tswb suab nruag kws nrov ua nqaaj ua nqug xwb. 2Txawm yog kuv txawj cev tau Vaajtswv lug hab paub txhua yaam kws muab npog ca lawd hab txawj ntse txhua yaam, hab txawm yog kuv muaj kev ntseeg txhwj kws tshais tau tej roob moog rua lwm qhov los tsw muaj kev hlub, kuv kuj tsw muaj nqes daabtsw hlo le. 3Txawm yog kuv pub txhua yaam kws kuv muaj rua luas hab muab kuv lub cev hlawv pov tseg, los kuv tsw muaj kev hlub, kuj tsw muaj qaabhau daabtsw rua kuv.
4Txujkev hlub ua tau sab ntev, muaj sab khuvleej, tsw khib luas, tsw khaav theeb, tsw tsaab ua luj, 5tsw ua tej kws rhuav ntsej muag, tsw xaam pum nwg xwb, tsw chim sai, tsw cim ntsoov luas tej kev txhum, 6tsw xyiv faab rua tej kev phem tassws xyiv faab rua txujkev tseeb.
7Txujkev hlub nyaj taug txhua yaam, ntseeg moog le, muaj kev vaam moog le hab ua sab ntev thev txhua yaam.
8Txujkev hlub tsw txawj kawg hlo le. Qhov kws cev Vaajtswv lug yuav pluj moog, qhov kws has lug txawv txawv yuav tseg tsw has, hab tej kev txawj ntse yuav pluj moog. 9Tsua qhov peb tsuas paub qee yaam hab tsuas cev Vaajtswv lug qee yaam xwb. 10Tassws thaus muaj txhua yaam txhwj lawm qhov kws muaj qee yaam xwb yuav pluj plag moog.
11Thaus kuv tseed yau kuv has lug yaam le mivnyuas yau, kuv xaav yaam le mivnyuas yau, hab tshuaj saib txhua yaam ib yaam le mivnyuas yau. Thaus kuv hlub lawd kuv tseg tsw ua le mivnyuas yau lawm. 12Tsua qhov nwgnuav peb pum zem zuag yaam le saib huv daim av, tassws thaus hov peb yuav pum tim ntsej tim muag. Nwgnuav kuv tsuas paub qee yaam xwb, tassws thaus ntawd kuv yuav paub txhua ib yaam le Vaajtswv paub kuv. 13Nwgnuav peb yaam nuav tseed muaj nyob, yog kev vaam, kev ntseeg hab kev hlub, tassws yaam kws luj kawg yog kev hlub.