13

Tơlơi Khăp

1Tơdah kâo thâo pơhiăp abih bang tơlơi pơhiăp mơnuih mơnam wơ̆t hăng tơlơi pơhiăp ƀing ling jang hiam mơ̆n, samơ̆ kâo ƀu hơmâo tơlơi khăp ôh, tơlơi kâo thâo anŭn kơnơ̆ng jing kar hăng dơnai čing ƀôdah dơnai răng răi mơñi ngañ đôč yơh. 2Tơdah kâo hơmâo tơlơi brơi pơyơr thâo laĭ lui hlâo laih anŭn dưi thâo abih bang tơlơi yom hơgŏm hăng abih bang tơlơi thâo pơmĭn, laih anŭn tơdah kâo hơmâo tơlơi đaŏ kơnang tơl dưi yŏng đĭ khul čư̆, samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi khăp ôh, kâo jing hĭ đôč đač yơh. 3Laih anŭn tơdah kâo pha brơi abih dram gơnam kâo hơmâo kơ ƀing ƀun rin laih anŭn jao lui hĭ drơi jan kâo pô kơ apui čuh kiăng kơ pơang, samơ̆ ƀu hơmâo tơlơi khăp ôh, sĭt kâo ƀu tŭ mă tơlơi hơget gĕt ôh.
4Tơlơi khăp jing gir run, tơlơi khăp jing klă djrưng. Tơlơi khăp ƀu pơiăng, ƀu pơư pơang laih anŭn ƀu pơgao pơang ôh. 5Tơlơi khăp jing ƀu mơhiăh ôh, ƀu hơduah tơlơi kơmlai kơ pô ôh, ƀu amuñ hil ôh laih anŭn kŏn djă̱ pioh hơdôm tơlơi soh arăng lơi. 6Tơlơi khăp ƀu mơak hăng tơlơi soh sat ôh samơ̆ hơ̆k mơak hăng tơlơi sĭt yơh. 7Tơlơi khăp răng pơgang nanao, đaŏ kơnang nanao, čang rơmang nanao laih anŭn gir run nanao yơh.
8Tơlơi khăp ƀu či răm rơngiă hĭ ôh. Samơ̆ pơpă hơmâo khul tơlơi laĭ lui hlâo, khul tơlơi anŭn či đŭt hĭ yơh. Pơpă hơmâo khul tơlơi pơhiăp phara, khul tơlơi pơhiăp anŭn či abih hĭ yơh. Pơpă hơmâo tơlơi thâo pơmĭn, tơlơi thâo anŭn či rơgao hĭ yơh. 9Yuakơ ƀing ta kơnơ̆ng thâo ƀiă črăn đôč laih anŭn ƀing ta ăt laĭ lui hlâo amăng hơdôm črăn anŭn yơh, 10Samơ̆ tơdah tơlơi hlo̱m ƀo̱m truh, tơlơi ƀu hlo̱m ƀo̱m rơngiă hĭ thĕng yơh. 11Hlak kâo dŏ čơđai, kâo pơhiăp kar hăng sa čô čơđai, kâo pơmĭn kar hăng sa čô čơđai laih anŭn kâo hơduah rơkâo kar hăng sa čô čơđai mơ̆n. Samơ̆ tơdang kâo truh mơnuih laih, kâo lui hĭ khul hơdră jơlan čơđai gah rŏng kâo yơh. 12Ră anai ƀing ta dưi ƀuh ƀu rơđah ôh jing kơnơ̆ng kar hăng ƀuh amăng mơnĭl đôč. Samơ̆ tơdơi ƀing ta či ƀuh anăp klă̱ anăp yơh. Ră anai kâo thâo kơnơ̆ng ƀiă črăn đôč, samơ̆ tơdơi adih kâo či thâo djŏp mơta kar hăng Ơi Adai thâo kơ kâo djŏp mơta yơh.
13Ră anai klâo mơta tơlơi anai ăt dŏ nanao: tơlơi đaŏ kơnang, tơlơi čang rơmang laih anŭn tơlơi khăp. Samơ̆ tơlơi yom prŏng hloh kơ hơdôm tơlơi anŭn jing tơlơi khăp yơh.