13

Klei Khăp

1Tơdah kâo dưi blŭ lu klei phung mnuih leh anăn klei phung dĭng buăl jăk, ƀiădah amâo mâo klei khăp ôh, kâo jing msĕ si čing bi ênai amâodah dang mñê. 2 Tơdah kâo mâo klei dưi hưn êlâo, leh anăn thâo jih klei hgăm leh anăn mâo jih klei thâo săng, leh anăn tơdah kâo mâo jih klei đăo tơl dưi bi klưh čư̆, ƀiădah amâo mâo klei khăp ôh, kâo jing hơăi mang. 3Tơdah kâo brei kơ arăng jih dŏ dô kâo mâo, leh anăn tơdah kâo jao asei mlei kâo brei arăng čuh hŏng pui, ƀiădah amâo mâo klei khăp ôh, klei anăn amâo mâo tŭ dưn kơ kâo ôh.
4Klei khăp thâo gĭr leh anăn bŏ hŏng klei jăk; klei khăp amâo nač amâodah bi mđĭ ñu pô; ñu amâo mgao, 5amâodah ngă klei wê ôh. Klei khăp amâo duah klei tŭ dưn kơ ñu pô ôh; ñu amâo djăl ăl amâodah đing kơ klei jhat ôh; 6ñu amâo mơak ôh hŏng klei amâo kpă, ƀiădah ñu mơak hŏng klei sĭt nik. 7Klei khăp tŭ jih, đăo jih, čang hmăng jih, gĭr jih.
8Klei khăp amâo tuôm tuč ôh; ƀiădah klei hưn êlâo srăng tuč. Klei blŭ klei tue mdê mdê srăng ruê̆; klei thâo săng srăng êgao tuč. 9Kyuadah klei drei thâo săng mâo hnơ̆ng, leh anăn klei drei hưn êlâo mâo kdriêl. 10Ƀiădah tơdah klei klă ênŭm truh, klei amâo klă ênŭm srăng êgao tuč. 11Êjai kâo jing hđeh, kâo blŭ msĕ si hđeh, kâo mĭn msĕ si hđeh, kâo bi mgăl msĕ si hđeh. Tơdah kâo jing mnuih khua leh, kâo lui jih klei hđeh. 12Kyuadah ară anei drei ƀuh amâo mngač ôh msĕ si hlăm ală kĭng; hlăk anăn drei srăng ƀuh klă ti anăp. Ară anei kâo thâo săng sa kdrêč; hlăk anăn kâo srăng thâo săng jih, msĕ si Aê Diê thâo kral kâo leh. 13Ară anei tlâo klei ăt dôk: klei đăo, klei čang hmăng, leh anăn klei khăp; ƀiădah hlăm tlâo klei anei klei khăp jing prŏng hĭn.