16

Sau nyaj paab cov xuv dawb

1Nwgnuav has txug qhov kws sau nyaj paab Vaajtswv cov xuv dawb, kuv has rua cov pawg ntseeg huv lub xeev Kalatia le caag, mej yuav tsum ua ib yaam le ntawd. 2Nub ib huv txhua lub chib su mej txhua tug yuav tsum khaws tej nyaj ib qho ca lawv le nyag khwv tau, sub thaus kuv tuaj txug txhad tsw txug sau lawm. 3Thaus kuv tuaj txug lawd, yog mej pum zoo leejtwg, kuv yuav khaiv cov tuabneeg hov xaa cov nyaj kws mej pub hab tsaab ntawv moog rua lub nroog Yeluxalee. 4Yog pum tas tswm nyog kuv moog hab, puab yuav nrug kuv ua ke moog.

Daim phaj taug kev

5Thaus kuv hlaa lub xeev Makhentaunia lawd kuv yuav lug saib mej, vem tas kuv yuav hlaa lub xeev Makhentaunia moog. 6Tej zag kuv yuav su huv mej, hab yuav su kuas taag lub caij ntuj no, sub thaus kuv moog hovtwg mej txhad tau xaa kuv moog hov ntawd. 7Tsw yog kuv xaav tuaj saib mej rua thaus kuv dua kev xwb. Yog tug Tswv pub, kuv vaam tas kuv yuav nrug mej nyob ib ntus 8Kuv yuav nyob huv lub moos Efexau moog txug nub Pheethekhoxate, 9vem ntawm nuav qheb qhov rooj daav quas fo rua kuv ua num txw txwv hab muaj cov kws tawm tsaam coob.
10Thaus Timaute tuaj txug mej, mej yuav tsum saib nwg zoo tsw xob ca nwg nyuaj sab rua thaus nwg nrug mej nyob, tsua qhov nwg ua tug Tswv teg num ib yaam le kuv. 11Vem le hov, tsw xob ca leejtwg saib tsw taug nwg. Ca le xaa nwg moog kev ua kaaj sab quas lug sub nwg txhad rov lug txug kuv, vem kuv tseed tog ntsoov nwg nrug cov kwvtij lug. 12Has txug peb tug kwvtij Apaulau, kuv tub thov thov nwg nrug cov kwvtij moog saib mej, tassws nwg tsw kaam moog lub swjhawm nuav. Thaus muaj swjhawm nwg yuav moog.

Povlauj tej lug qha tom kawg

13Mej yuav tsum ceev faaj zuv tog, nyob ruaj huv txujkev ntseeg, ua lub sab tuab hab khov kho. 14Ca le ua txhua yaam ntawm txujkev hlub.
15Cov kwvtij, mej paub tas Xatefana tsev tuabneeg yog thawj phaum kws ntseeg huv lub xeev Akhaya, hab puab tau pub puab tug kheej ua koom rua cov xuv dawb, mas kuv thov mej 16kuas mej txu fwjchim rua cov tuabneeg zoo le nuav hab txhua tug kws koom ua num hab rau sab ua. 17Kuv zoo sab qhov kws Xatefana, Fothunatha hab Akha‑ika tuaj, vem puab tuaj mej le ndav txhawb kuv tug zug. 18Puab ua rua kuv lub sab hab mej lub sab kaaj quas lug. Vem le nuav mej yuav tsum leeg yuav cov tuabneeg zoo le nuav.
19Cov pawg ntseeg huv lub xeev Axia has lug ncu txug mej. Akhila hab Plixakha hab pawg ntseeg huv ob tug lub tsev has lug ncu txug mej heev tshaaj plawg huv tug Tswv. 20Cov kwvtij txhua tug has lug ncu txug mej. Ca le sws fem ntawm txuj kevcai nwj kws dawb huv.
21Tej lug ncu txug nuav yog kuv Povlauj txhais teg sau. 22Yog leejtwg tsw hlub tug Tswv, ca tug hov raug foom tsw zoo. Thov tug Tswv ca le lug. 23Thov tug Tswv Yexu txuj koob moov nrug nraim mej. 24Kuv txujkev hlub nrug nraim mej txhua tug huv Yexu Kheto.