16

Gapv Nyaanh Weic Tengx Tin-Hungh Nyei Mienh

1Ih zanc yie oix gorngv gapv nyaanh tengx Tin-Hungh nyei mienh wuov nyungc jauv. Yie mbuox Gaa^laa^tie Deic-Bung nyei zuangx jiu-baang hnangv haaix nor zoux, meih mbuo yaac oix zuqc hnangv wuov nor zoux. 2Norm-norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi, meih mbuo mouz dauh mienh ziux meih mbuo zornc duqv nyei nyaanh oix zuqc zorqv deix cuotv daaih siou jienv. Yie daaih wuov zanc ziouc maiv zuqc gapv nyaanh aqv. 3Yie taux meih mbuo naaic wuov zanc, meih mbuo paaiv haaix deix mienh mingh nor, yie ziouc bun fienx bun cing ninh mbuo dongh haaix dauh yaac bun ninh mbuo dorh wuov deix gapv daaih nyei nyaanh mingh Ye^lu^saa^lem Zingh. 4Se gorngv yie horpc zuqc mingh nor, ninh mbuo caux jienv yie mingh yaac duqv.

Baulo Gorngv Oix Yangh Haaix Mingh Ko^lin^to Mungv

5Yie yangh Maa^si^ndo^nie Saengv jiex, yie ziouc mingh meih mbuo naaic, weic zuqc yie dingc hnyouv yangh Maa^si^ndo^nie Saengv mingh. 6Nziex yie maaih ziangh hoc caux meih mbuo yiem caamx, zungv haih yiem taux jiex liuz dong-gen hnoi mv bei. Nqa'haav yie oix zuqc mingh haaix, meih mbuo ziouc haih tengx yie cuotv jauv. 7Yie maiv zeiz oix jiex jauv buatc dangh meih mbuo hnangv. Se gorngv Ziouv nyei za'eix nor, yie oix caux meih mbuo yiem caamx. 8Mv baac yie corc oix yiem naaiv E^fe^so Zingh taux ⟨Pen^te^kortv.⟩ 9Weic zuqc yiem naaiv maaih qangx zoux maaih lamh longc nyei gong camv haic, yaac maaih mienh camv caux yie doix-dekc.
10Se gorngv Ti^mo^tai taux meih mbuo naaic, oix zuqc longx-longx nyei zipv. Maiv dungx bun ninh gamh nziex haaix nyungc, weic zuqc ninh hnangv yie nor zoux Ziouv nyei gong. 11Maiv dungx bun haaix dauh mangc piex ninh. Oix zuqc tengx ninh baengh orn nyei cuotv jauv nzuonx taux yie naaiv, weic zuqc yie zuov jienv ninh caux wuov deix gorx-youz nzuonx.
12Mbuo nyei gorx-youz Aa^bor^lo aeqv, yie qaqv kuinx ninh caux jienv wuov deix gorx-youz mbuo mingh mangc meih mbuo, mv baac ninh haiz maiv gaengh horpc zuqc mingh. Zuov ninh maaih qangx ninh ziouc mingh aqv.

Baulo Gorngv Setv Mueiz Waac

13Oix zuqc ging jienv hnyouv, yaac sienx wuonv. Oix zuqc daamv hlo, yaac henv. 14Meih mbuo zoux haaix nyungc oix zuqc maaih hnyouv hnamv mienh.
15Meih mbuo hiuv duqv Saa^te^faa^natv mbuo yietc biauv mienh yiem Aa^kaa^yaa Saengv sienx Yesu ndaangc. Ninh mbuo gengh jorm hnyouv fu-sux Tin-Hungh nyei mienh. 16Gorx-youz aac, yie kuinx meih mbuo oix zuqc mbuoqc naaiv nyungc mienh caux yietc zungv juangc gong zoux nyei mienh.
17Saa^te^faa^natv, For^tu^naa^tatv caux Aa^kaai^katv daaih taux naaiv, yie a'hneiv haic, weic zuqc meih mbuo tengx maiv taux nyei, ninh mbuo tengx nzengc. 18Ninh mbuo zoux bun yie nyei hnyouv orn-lorqc, hnangv ninh mbuo bun meih mbuo nyei hnyouv orn-lorqc nor. Naaiv nyungc mienh meih mbuo za'gengh oix zuqc taaih.
19Yiem Esie Saengv nyei zuangx jiu-baang jangx taux meih mbuo. Aa^kuin^laa caux Bitc^sinx^laa aengx caux yiem ninh mbuo nyei biauv zoux leiz-baaix wuov norm jiu-baang, weic mbuo lomh nzoih sienx Ziouv ninh mbuo ziouc jangx taux meih mbuo. 20Yiem naaiv nyei zuangx gorx-youz yaac jangx taux meih mbuo.
 Meih mbuo oix zuqc zoux hnyouv cing-nzengc, laanh caux laanh zom hmien naaic baengh orn.
21Yie ganh nanv batv fiev naaiv deix waac, “Yie, Baulo, jangx taux meih mbuo.”
22Se gorngv haaix dauh maiv hnamv Ziouv, bun ninh zuqc zioux aqv. Yie mbuo nyei Ziouv aah! Tov meih daaih aqv maah! 23Tov Ziouv Yesu ceix en bun meih mbuo. 24Mbuo caux Giduc Yesu juangc maengc ziangh. Yie yaac hnamv haic meih mbuo zuangx mienh aqv. ⟨Aamen.⟩