2

Sứ điệp về Chúa Cứu Thế

1Thưa anh em, khi đến thăm anh em, tôi không dùng lời lẽ hoa mỹ hay triết lý cao xa để truyền giảng Huyền nhiệm của Thượng Đế. 2Vì tôi đã quyết định không nói gì với anh em ngoài Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng chịu đóng đinh trên cây thập tự. 3Tôi có vẻ yếu đuối, sợ sệt và run rẩy khi đến thăm anh em. 4Lời giảng dạy của tôi chẳng do tài biện luận khôn khéo nhưng thể hiện Thánh Linh và quyền năng. 5Như thế, đức tin của anh em không dựa vào khôn ngoan loài người, nhưng xây dựng trên quyền năng Thượng Đế.

Khôn ngoan thật

6Tuy nhiên, giữa những tín hữu trưởng thành, chúng tôi cũng giảng triết lý, nhưng không phải triết lý đời này, hay chủ nghĩa của các nhà lãnh đạo thế giới, là những gì sẽ chìm vào quên lãng. 7Chúng tôi giảng triết lý của Thượng Đế, là Huyền nhiệm trước kia không ai biết, nhưng từ nghìn xưa Thượng Đế đã dành sẵn để đem lại cho chúng ta vinh quang muôn đời. 8Không một nhà lãnh đạo nào của thế giới biết được Huyền nhiệm này. Vì nếu biết rõ, họ đã chẳng đóng đinh Chúa Vinh quang trên cây thập tự.
9Theo Thánh kinh, Huyền nhiệm đó là “những điều chưa mắt nào thấy, chưa tai nào nghe và trí loài người chưa hề nghĩ tới, nhưng Thượng Đế đã dành sẵn cho người yêu mến Ngài.” 10Thượng Đế đã nhờ Thánh Linh tiết lộ cho chúng ta. Thánh Linh dò xét mọi sự, kể cả điều sâu nhiệm của Thượng Đế. 11Vì chẳng ai có thể biết những tư tưởng sâu kín trong lòng người, trừ ra tâm linh cửa chính người đó. Cũng thế, ngoài Thánh Linh Thượng Đế, không ai biết được những ý tưởng mầu nhiệm của Thượng Đế. 12Thượng Đế ban Thánh Linh Ngài cho chúng ta — không phải thần linh trần gian — nên chúng ta biết được những ân tứ của Thượng Đế. 13Khi truyền giảng, chúng tôi không dùng từ ngữ triết học, nhưng dùng từ ngữ của Thánh Linh, giải thích điều thuộc linh bằng ngôn ngữ thuộc linh. 14Người không cóThánh Linh không nhận lãnh những ân tứ của Thượng Đế, chỉ coi như chuyện khờ dại, vì phải nhờ Thánh Linh mới hiểu giá trị những ân tứ đó. 15Người có Thánh Linh hiểu giá trị mọi điều, nhưng người khác không hiểu họ. 16Ai biết được tư tưởng của Chúa? Ai dám khuyên bảo Ngài? Nhưng nhờ Thánh Linh, chúng ta có tư tưởng của Chúa Cứu Thế.