2

Baulo Zunh Giduc Zuqc Ding Ziepc Nzaangc Jaax Nyei Sic

1Zuangx gorx-youz aac, zinh ndaangc yie mingh meih mbuo naaic zunh Tin-Hungh gem jienv nyei jauv. Wuov zanc yie maiv zeiz longc kuh muangx nyei waac fai cong-mengh nyei waac gorngv. 2Yie caux meih mbuo yiem wuov zanc, yie dingc hnyouv yie kungx oix gorngv Yesu Giduc yaac gorngv ninh zuqc ding ziepc nzaangc jaax daic nyei sic hnangv. Ganh nyungc yie maiv gorngv aqv. 3Yie taux meih mbuo naaic wuov zanc yie mau haic, gamh nziex haic, sin zinx jienv yiem. 4Yie gorngv nyei waac, zunh nyei doz maiv zeiz longc baamh mienh nyei cong-mengh gorngv waac mbiaangc, mv baac bun cing Singx Lingh maaih domh qaqv. 5Hnangv naaic, meih mbuo nyei sienx fim maiv zeiz bangc baamh mienh nyei cong-mengh, se bangc Tin-Hungh nyei qaqv.

Singx Lingh Bun Daaih Nyei Cong-Mengh

6Yie zunh cong-mengh nyei doz-leiz bun ei sienx nyei jauv benx domh mienh wuov deix muangx. Se maiv zeiz ih jaax nyei cong-mengh, yaac maiv zeiz gunv ih jaax nyei baamh gen maaih lingc maaih qaqv wuov deix nyei cong-mengh. Naaiv nyungc maaih lingc maaih qaqv nyei oix baaic nzengc. 7Yie mbuo gorngv nyei cong-mengh se maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei cong-mengh, dongh Tin-Hungh bingx jienv nyei cong-mengh. Maiv gaengh zeix baamh gen wuov zanc, Tin-Hungh zungv dingc liuz longc naaiv nyungc cong-mengh bun mbuo duqv njang-laangc. 8Gunv ih jaax nyei baamh gen wuov deix mienh maiv maaih yietc dauh mengh baeqc naaiv nyungc cong-mengh. Se gorngv ninh mbuo mengh baeqc nor, ninh mbuo maiv zorqv njang-laangc nyei Ziouv ding ziepc nzaangc jaax. 9Mv baac hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv.
  “M'zing maiv buatc jiex, m'normh maiv haiz jiex,
   maiv maaih haaix dauh hnamv duqv taux nyei sic,
  Tin-Hungh liuc leiz ziangx bun hnamv ninh wuov deix mienh.”
10Mv baac maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei sic, Tin-Hungh longc Singx Lingh bun mbuo hiuv, weic zuqc Singx Lingh zaah toux nyungc-nyungc. Liemh Tin-Hungh ndo jiex nyei za'eix yaac zaah duqv toux. 11Kungx gorqv-mienh ganh nyei hnyouv haih hiuv duqv gorqv-mienh ganh hnamv nyei sic. Fih hnangv nyei, kungx Tin-Hungh nyei Singx Lingh ganh haih hiuv duqv Tin-Hungh hnamv nyei sic. 12Mbuo maiv zeiz zipv baamh mienh nyei hnyouv. Mbuo zipv nyei se Tin-Hungh paaiv daaih nyei Singx Lingh weic bun mbuo hiuv duqv Tin-Hungh ceix bun nyei nyungc-nyungc.
13Hnangv naaic, naaiv deix sic yie mbuo maiv zeiz longc baamh mienh nyei cong-mengh njaaux nyei waac gorngv. Yie mbuo longc Singx Lingh njaaux nyei waac gorngv mengh Singx Lingh nyei zien leiz bun maaih Singx Lingh nyei mienh muangx. 14Haaix dauh maiv maaih Singx Lingh maiv haih zipv Tin-Hungh bun daaih nyei zingh nyeic. Naaiv nyungc mienh maiv haih mengh baeqc naaiv deix zingh nyeic, zungv funx se hngongx haic, weic zuqc kungx maaih Singx Lingh dorh nyei mienh cingx daaih haih samx duqv cuotv. 15Maaih Singx Lingh nyei mienh haih samx duqv cuotv maanc sic, mv baac maiv maaih haaix dauh haih samx duqv cuotv ninh. 16Hnangv Ging-Sou gorngv nor,
  “Haaix dauh haih hiuv duqv Ziouv nyei hnyouv?
   Haaix dauh haih njaaux ninh?”
Mv baac mbuo maaih Giduc nyei hnyouv.