5

Klei Knhông Hlăm Phung Sang Aê Diê

1 Arăng hưn mâo klei knhông ti krah phung diih. Klei knhông msĕ snăn arăng amâo tuôm ƀuh ôh wăt ti krah phung tue: sa čô êkei dôk hŏng mô̆ hjŭng ama ñu. 2Leh anăn diih jing mgao! Boh nik nak jing djŏ diih ênguôt! Brei diih suôt hĕ pô ngă klei anăn mơ̆ng ti krah diih.
3Kyuadah wăt tơdah kâo êkŭt hlăm asei mlei dưn, ai mĭn kâo dôk mbĭt hŏng diih. Leh anăn hlăm anăn Khua Yang Yêsu kâo phat leh kđi pô ngă klei soh anăn msĕ si kâo dôk mbĭt. 4Tơdah diih bi kƀĭn, kâo bi mguôp sa ai, hŏng klei myang Khua Yang drei Yêsu dôk mbĭt, 5brei diih jao hĕ êkei anăn kơ Satan bi rai hĕ kđeh ñu, čiăng kơ mngăt ñu dưi tlaih hlăm hruê Khua Yang Yêsu.
6 Klei diih bi mni kơ diih pô amâo jăk ôh. Diih amâo thâo hĕ kpei ƀiă dưi bi buk jih klŏ kpŭng? 7 Mă hĕ kpei hđăp, čiăng kơ diih dưi jing kpŭng mrâo, kyuadah sĭt nik diih amâo mâo kpei ôh. Kyuadah Krist, êđai biăp Knăm Klei Găn drei, arăng myơr ngă yang leh. 8 Snăn brei drei hdơr mpŭ kơ knăm anăn, amâo djŏ hŏng kpei hđăp ôh, jing kpei klei mplư leh anăn klei ƀai, ƀiădah hŏng kpŭng amâo mâo kpei jing klei doh leh anăn klei sĭt nik.
9Kâo čih hlăm hră kâo mơĭt leh kơ diih, đăm brei diih bi mguôp ôh hŏng phung knhông. 10Kâo amâo čiăng lač kơ phung knhông hlăm lăn ala anei ôh, amâodah phung khăp kơ prăk, phung knĕ, leh anăn phung kkuh rup yang; tơdah snăn diih kbiă mơ̆ng lăn ala yơh. 11Ƀiădah kâo čih leh kơ diih đăm bi mguôp ôh hŏng sa čô mâo anăn jing ayŏng adei đăo tơdah ñu jing soh leh kyua ngă klei knhông, amâodah khăp kơ prăk, kkuh rup yang, kreh dlao wač, kreh kpiê ruă, amâodah jing knĕ, kăn dưi huă ƀơ̆ng rei hŏng mnuih msĕ snăn. 12Kyuadah ya bruă kâo mâo čiăng phat kđi phung ti tač? Amâo djŏ hĕ diih yơh phat kđi phung hlăm lam phung diih? 13Aê Diê srăng phat kđi phung ti tač. Suôt hĕ mnuih soh anăn mơ̆ng krah phung diih.