8

Tej zaub mov uas xyeem rau dab

1Hais txog tej zaub mov uas xyeem rau dab mlom. Peb paub tias, peb txhua tus muaj kev txawj ntse. Txojkev txawj ntse ua rau khav theeb, tiamsis txojkev hlub ua rau nyob ruaj khov tuaj. 2Yog leejtwg suav tias nws paub yam twg lawm, nws tsis tau paub li uas tsim nyog paub. 3Tiamsis yog leejtwg hlub Vajtswv, Vajtswv kuj paub tus ntawd. 4Vim li no, hais txog qhov uas noj tej zaub mov uas xyeem rau tej dab mlom, peb kuj paub tias tej dab mlom tsis tseem ceeb rau hauv lub ntiajteb thiab paub tias muaj Vajtswv tib leeg xwb. 5Txawm yog muaj ntau yam uas luag hu tias timtswv tsis hais saum ntuj thiab hauv ntiajteb, yeej muaj ntau tus timtswv thiab ntau tus tswv, 6tiamsis peb li mas muaj tib tug Vajtswv uas yog leej Txiv, yog tus uas tsim txhua yam thiab peb nyob ua koom tu nws, thiab peb muaj tib tug Tswv uas yog Yexus Khetos, yog tus uas Vajtswv kom tsim txhua yam thiab qhov uas muaj peb yog vim muaj Yexus.
7Tiamsis tsis yog txhua tus paub ib yam li no. Muaj qee leej txeev teev dab mlom los lawm. Thaum lawv noj tej zaub mov ntawd lawv tseem suav tias yog muab xyeem rau dab mlom tiag tiag li lawm, lawv lub siab uas paub qhov zoo qhov phem tsaug leeg heev thiaj qias puas tsuas. 8Tej zaub mov tsis ua rau peb nyob ze Vajtswv. Yog peb tsis noj peb kuj tsis phem mus. Yog noj, kuj tsis zoo tuaj. 9Nej yuav tsum ceev faj tsis txhob cia qhov uas nej muaj cai ntawd ua rau cov uas kev ntseeg yau dawm. 10Vim tias yog leejtwg pom koj uas paub lawd zaum noj mov hauv lub tsev teev dab, ces tus uas lub siab paub qhov zoo qhov phem tsis muaj zog ntawd yuav ua siab loj mus noj tej zaub mov uas xyeem rau tej dab mlom los tsis yog? 11Ces koj tej kev paub yuav ua rau koj tus kwvtij uas kev ntseeg yau uas Yexus Khetos twb tuag txhiv lawd puam tsuaj. 12Thaum nej ua txhaum rau nej cov kwvtij li no thiab rhuav lawv lub siab paub qhov zoo qhov phem uas tsis muaj zog, kuj yog nej ua txhaum rau Khetos lawm. 13Vim li no yog tej zaub mov ua rau kuv cov kwvtij dawm kuv yuav tsis noj nqaij dua li lawm xwv thiaj tsis ua rau kwvtij dawm.